Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ostatnia sesja w tej kadencji

Główna treść

Ostatnia sesja w tej kadencji

Praca samorządu VI kadencji dobiega końca. W wtorek 28 października odbyła się ostatnia planowa sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu. Podjęto ostatnie uchwały i omawiano bieżące sprawy. Na zakończenie dziękowano za wkład pracy i wysiłek poświęcony dobru gminy i jej mieszkańców.

Na początek została przedstawiona informacja o stanie oświaty. Zainteresowanych odsyłamy do dokumentu przygotowanego przez Wydział Oświaty PLIK DO POBRANIA.

Następnie jednomyślnie radni przyjęli uchwałę, w której wyrazili zgodę na udzielenie pomocy finansowej w wys. 10 tys. zł dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w kwocie z przeznaczeniem na zakup pontonu oraz przyczepki do jego transportu. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany w razie potrzeby na lokalnych zbiornikach wodnych przez JRG
w Wolbromiu.

W związku z wnioskiem o dokonanie bieżących zmian w budżecie radni uchwalili zmniejszenie planu wydatków o 20 tys. zł, co jest związane z oszczędnościami i zwiększenie planu dochodów o 140.000 zł w poszczególnych pozycjach, spowodowane wyższymi wpływami do budżetu w III kw. br. Środki ze zwiększenia dochodów przeznaczone zostały na remonty dróg gminnych oraz na realizację wcześniejszej uchwały o przekazaniu środków na ponton.

Dokonano też zmiany załącznika nr 2 do WPF, która  podyktowana jest wprowadzeniem do planu dwóch nowych programów: realizowanego przez SP1, pn. „ERAZMUS” – środki na ten cel Gmina pozyskuje z funduszy Unijnych oraz finansowanie działań związanych  z przystąpieniem przez Gminę do programu pn. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego – finansowanego ze środków własnych.  

Rada przyjęła też doroczny plan współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego, który wcześniej był konsultowany z mieszkańcami. Przyjęto tez zgodnie z nowymi wymogami prawa uchwałę określającą szczegóły finansowania niepublicznych szkół i przedszkoli. Przy okazji omawiania tego punktu dyskutowano o wysokości dotacji dla niepublicznych szkół w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej. Pojawił się nawet pomysł podniesienia wysokości tej dotacji przez radnego Marka Gila, o który szkoły nie występowały. Propozycja podwyższenia stawki nie znalazła jednak poparcia radnych, ponieważ radny nie wskazał źródła finansowania tego projektu.

Następnie przyjęto poprawkę do Statutu Domu Kultury, w której zobowiązano dyrektora placówki do składania dorocznego sprawozdania finansowego w celu zatwierdzenia go przez burmistrza, jako organu nadzorującego działalność tej instytucji .

W ostatnim, dodatkowym punkcie programu sesji, Rada wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę darowizny w postaci połowy udziału w nieruchomości, jaką jest budynek remizy w Brzozówce. Dotychczas budynek był własnością OSP w Brzozówce.

Na zakończenie sesji przewodniczący Włodzimierz Żurek wręczył radnym i sprawującym władzę w Gminie przez ostatnie 4 lata pamiątkowe dyplomy z podziękowaniem za pracę w VI kadencji oraz upominki książkowe. Podziękowania dla przewodniczącego, który jako jeden z nielicznych obecnych radnych nie startuje w nadchodzących wyborach składał w imieniu radnych zastępca przewodniczącego Rady Stanisław Pyzio.

 
Ewa Barczyk