Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PESEL dla obywateli Ukrainy/ PESEL для громадян України

Główna treść

PESEL dla obywateli Ukrainy/ PESEL для громадян України

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku uciekli przed wojną do Polski będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie.

Kto może otrzymać numer PESEL?
Każdy, kto:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • złoży osobiście, w dowolnym urzędzie gminy, w postaci papierowej, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL,

/w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o nadanie numeru PESEL składa  jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem/.

Pamiętaj!

Wniosek może złożyć obywatel Ukrainy, który nie posiada zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nie złożył wniosku o ochronę międzynarodową.

W celu otrzymania numeru PESEL należy:
Wypełnić wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem w Ukrainie i złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy.

Do wniosku należy dołączyć fotografię osoby, której numer PESEL jest nadawany. Numer PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości osoby wnioskującej, w oparciu o dokumenty (nawet te, które utraciły swoją ważność), takie jak: paszport, dowód osobisty, Karta Polaka czy prawo jazdy. W przypadku dzieci może być również akt urodzenia.


Pamiętaj !

Wybierając się do Urzędu zabierz ze sobą dokument, który potwierdzi dane, które podajesz we wniosku oraz twoją tożsamość. Jeżeli nie posiadasz takiego dokumentu, możesz złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Dane, które wpiszesz we wniosku:

  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny ‒ jeśli masz,
  • aby uzyskać profil zaufany – dane kontaktowe: adres e-mail i polski numer telefonu.

Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 roku życia), podaj dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.
Do wniosku dołącz kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) i – jeśli jesteś na zdjęciu w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – odpowiednie zaświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć:
1) działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
2) adres e-mail, z którego korzystasz.
Pamiętaj! Podczas składania wniosku zostaną pobrane twoje odciski palców.
 
Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem należy przynieść do Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu – I piętro, pokój nr 210 i 220A. 

Dziecko do 12. roku życia musi być obecne przy składaniu wniosku ‒ celem weryfikacji z jego zdjęciem. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia nie pobiera się odcisków palców.


Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Na wniosku złóż własnoręczny podpis.

Dokumenty do pobrania/ Документи для завантаження:

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach: