Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PO WER w Zespole Szkół w Wolbromiu

Główna treść

PO WER w Zespole Szkół w Wolbromiu

Już po raz kolejny Zespół Szkół w Wolbromiu na ul. Pod Lasem przystępuje w bieżącym roku szkolnym do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego sfinansowanego w całości z funduszy Unii Europejskiej. Tym razem nasz projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (tj. PO WER) w obszarze edukacji szkolnej.

Projekty realizowane w tym obszarze mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe. Pracownicy szkoły mają możliwość poznawania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową, co ostatecznie pozwoli na osiągnięcie głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości pracy placówki w określonych przez nią obszarach wymagających zmian oraz pogłębienie współpracy międzynarodowej.

To właśnie w ramach tego programu Zespół Szkół w Wolbromiu otrzymał grant w wysokości 30994,00 euro (tj. 132 589,23 zł) na realizację projektu edukacyjnego pt. „European School for ALL children”. Autorkami projektu są dwie nauczycielki ZS, tj. Pani Agnieszka Szczepankiewicz oraz Pani Beata Miłoszewska-Wilk. Projekt będzie realizowany przez dwa lata, tj. do 30 września 2021 roku i weźmie w nim udział 8 nauczycieli z naszej szkoły. Dzięki udziałowi w tym projekcie chcielibyśmy w naszej szkole usprawnić pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dlatego najistotniejszymi zagadnieniami projektu, będącymi jednocześnie integralną częścią Europejskiego Planu Rozwoju Szkoły są:

  • nabywanie kompetencji w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  • podniesienie efektów kształcenia przez zastosowanie zindywidualizowanego podejścia do potrzeb każdego z uczniów;
  • doskonalenie kompetencji dydaktycznych, poprzez wymianę doświadczeń z kadrą pedagogiczną z innych krajów;
  • podniesienie jakości pracy nauczycieli poprzez wykorzystanie najlepszych doświadczeń zawodowych z innych krajów europejskich;
  • rozwijanie kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z zakresu SPE oraz edukacji włączającej;
  • unowocześnienie sposobu zarządzania szkołą;
  • wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej placówki oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi szkołami partnerskimi w ramach projektów unijnych.

Pierwszym krokiem i jednocześnie warunkiem do realizacji wszystkich etapów naszego projektu będzie udział wszystkich jego uczestników w krajowych kursach języka angielskiego. Docelowo bowiem nasi nauczyciele wezmą udział w tygodniowych kursach metodycznych i językowo-obserwacyjnych w Irlandii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Grecji i na Malcie.
Ostatnim i najważniejszym etapem realizowanego projektu będzie wdrażanie zdobytej przez naszą kadrę pedagogiczną wiedzy tak, aby uczniowie ZS mogli skorzystać z efektów tych szkoleń.