Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pomoc materialna – stypendia 2013/2014

Główna treść

Pomoc materialna – stypendia 2013/2014

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu informuje o możliwości ubiegania się od 1 sierpnia o stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczących się dzieci i młodzieży. Realizacja tych zadań ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, wychowanków i słuchaczy, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniom, którzy:
• zamieszkują na terenie Gminy Wolbrom,
• są uczniami szkół od klasy I do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
• pochodzą z rodzin o najniższych dochodach, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł /netto/.

Stypendium szkolne może być przeznaczone na:
• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
• pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup: podręczników, przyborów szkolnych w tym: tornistra, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego niezbędnego do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach, wycieczek szkolnych oraz sprzętu wspomagającego ucznia w nauce (w tym opłaty za Internet).

Składanie wniosków:
do 15 września 2013 roku

Wykaz dokumentów do ustalenia średniego dochodu miesięcznego na 1 osobę w rodzinie:

a) Zaświadczenie z zakładu pracy albo oświadczenie wraz z potrąceniami (miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne, kwotę alimentów świadczoną na rzecz innych osób);

b) Odcinek emerytury/renty albo oświadczenie;

c) Decyzja albo oświadczenie w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego, rodzinnego, pielęgnacyjnego i innych;

d) W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:
– Zaświadczenie z urzędu skarbowego albo oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych;
– Zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenie określające sposób opodatkowania oraz wysokość należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego  w formie karty podatkowej;
– Dowód albo oświadczenie o opłacaniu składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych;
– Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;

e) Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu, niepodlegającego opodatkowaniu;

f) Zaświadczenie właściwego organu gminy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni, jeżeli gospodarstwo rolne znajduje się poza terenem Gminy Wolbrom.

g) Zaświadczenie z Urzędu Pracy albo oświadczenie o otrzymywanych świadczeniach lub ich braku w przypadku osoby bezrobotnej.

h) Przekazy lub przelewy pieniężne albo oświadczenie dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.

i) Kopię odpisu wyroku sądowego albo oświadczenie o zasądzonych alimentach na rzecz osób                     w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia albo oświadczenie zawierające treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

j) Zaświadczenie albo oświadczenie  o  korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

k) Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez członka rodziny.

l) Informacja o otrzymywaniu innego stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

m) Inne wg uznania.

UWAGA! DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO WYNOSI: 1 Hap x 250,00 zł