Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Posiedzenie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu

Główna treść

Posiedzenie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu

W dniu 16. stycznia 2017 roku, w sali OC Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olkuszu. Posiedzeniu przewodniczył dh Grzegorz Ziarno – prezes Zarządu.      Program posiedzenia przewidywał przedstawienie między innymi informacji na temat realizacji planu pracy i planu finansowego za 2016r. Wybór komisji problemowych przy ZOP ZOSP RP w Olkuszu a także wręczenie odznaczeń. Przedstawione zostało ponadto sprawozdanie finansowe Zarządu oraz sprawozdanie Powiatowej Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Druhowie reprezentujący sześć gmin Powiatu Olkuskiego podjęli jednogłośnie uchwały w sprawach:

  • Upoważnienia Prezesa OP ZOSR w Olkuszu druha Grzegorza Ziarno do opiniowania i zatwierdzania pism i wniosków o zakup umundurowania i sprzętu ze środków pochodzących z MSWiA oraz Firm Ubezpieczeniowych (Uchwała nr 1/2017).
  • Upoważnienia Prezesa OP ZOSP RP w Olkuszu druha  Grzegorza Ziarno do merytorycznego zatwierdzania wydatków  OP ZOSP RP w Olkuszu (Uchwała nr 2/2017).
  • Upoważnienia Prezesa OP ZOSP RP w Olkuszu druha  Grzegorza Ziarno do podejmowania decyzji przekraczających zwykły zarząd (Uchwała nr 3/2017). 
  • Przyjęcia wykonanie planu pracy i planu finansowego działalności statutowej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP za okres II półrocze 2016 r. (Uchwała nr 4/2017).
  • Ustalenia wysokości składki na rzecz Oddziału Powiatowego  ZOSP RP w Olkuszu na 2017 rok w wysokości 100 zł (w tym 15 zł FPW ). Jako ostateczny termin zapłaty składki wyznaczyć dzień 31.03.2017 roku (Uchwała nr 5/2017).
  • Przyjęcia projektu planu pracy i planu finansowego działalności statutowej Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP na 2017 r. (Uchwała nr 6/2017)
  • Podpisania Umowy o współpracy na rok 2017 z Firmą PARAM z siedzibą w Warszawie, celem wspólnego propagowania idei ochrony przeciwpożarowej wśród społeczeństwa (Uchwała nr 7/2017).
  • Upoważnienia skarbnika druha Krzysztofa Wolczyńskiego do gromadzenia i nadzorowania środków finansowych ZOP ZOSP RP w Olkuszu, ulokowanych na rachunku bankowych oddziału Banku Spółdzielczego w Wolbromiu oraz kasie Oddziału. Przyjęcia Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone pieniądze, złożone przez Skarbnika Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu i złożenia stosownych dokumentów w oddziale Banku Spółdzielczego w Wolbromiu dotyczących zmian personalnych w dysponowaniu środkami finansowymi na koncie (Uchwała nr 8/2017). 
  • Powołania Komisji: a) Komisji do spraw Odznaczeń, b) Komisji do spraw Młodzieży, c) Komisji do spraw Sportu i Zawodów, d) Komisję do spraw Krwiodawstwa oraz przyjęcia Protokołów z ukonstytuowania się powołanych Komisji (Uchwała nr 9/2017). 

    W skład nowo powołanej, sześcioosobowej Komisji ds. Krwiodawstwa, weszła m.in. dh Lidia Gądek, jako koordynatorka reprezentująca Gminę Wolbrom.       Kapituła Odznaki „ Zasłużony Dla Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej ” przy Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Olkuszu na swym pierwszym posiedzeniu postanowiła uhonorować za szczególne zasługi oraz wieloletnią działalność dla rozwoju ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Olkuskiego wydaną przez Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olkuszu ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ZIEMI OLKUSKIEJ ” druhów:dh Wacława Bernasiadh Eugeniusza Knapadh Jana Móladh Czesława Plutkędh Lesława Rupadh Zdzisława Soleckiegodh bryg. Dariusza Wilkadh Grzegorza Ziarno
 Odznaki wręczyli Posłanka na Sejm RP a zarazem członkini Prezydium –Lidia Gądek wraz z Wiceprezesem Zarządu OP ZOSR w Olkuszu a zarazem Burmistrzem Wolbromia –Adamem Zielnikiem

Odznaczenia przyznane druhom z Gminy Wolbrom: Jakubowi Chojnackiemu z OSP Wierzchowisko i Marianowi Barczykowi z OSP Dłużec zostaną wręczone podczas zebrań sprawozdawczych w obu jednostkach.    

Galeria zdjęć: