Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Poszukiwali fachowcy i sale wykładowe

Główna treść

Poszukiwali fachowcy i sale wykładowe

Galicyjskie Centrum Edukacji pilnie poszukuje kadry do świadczenia usług doradczych, psychologicznych i specjalistycznych w projekcie, którego celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i szans na zatrudnienie niepełnosprawnych bezrobotnych z woj. małopolskiego projekt zaczyna się od powiatu krakowskiego, a w późniejszym okresie zajęcia prowadzone będą na terenie wszystkich województw). Zapraszamy do składania aplikacji. Pilnie poszukujemy również do wynajęcia sal na indywidualne konsultacje.

Pilnie zatrudnimy MEDIATORÓW, którzy spełniają warunki określone w Standardach szkolenia mediatorów Społecznej Rady do Spraw Alternatywnych Rozwiązań Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości do przeprowadzenia cyklu specjalistycznych kursów „Mediacje rodzinne”.

W celu realizacji projektu pilnie nawiążemy współpracę z firmami, zatrudnimy trenerów / ekspertów, którzy  spełniają nast. warunki:

Doradca Zawodowy – posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe ( studia wyższe lub podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego ), posiadający doświadczenie w zakresie udzielania usług doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych, bezrobotnych z zakresu integracji, motywacji, budowania zespołu,                        
Pedagog, Terapeuta, Socjoterapeuta– posiadający wykształcenie wyższe / średnie kierunkowe i doświadczenie w zakresie udzielania porad indywidualnych / grupowych,
Psycholog, Superwizor, Couch, Psychoterapeuta ( uzależnienia ) – posiadający wykształcenie wyższe kierunkowe -posiadający doświadczenie w zakresie udzielania usług konsultacji psychologicznych dla osób uzależnionych, niepełnosprawnych, bezrobotnych  ,
Tyflopedagog – posiadający wykształcenie kierunkowe ( studia wyższe lub podyplomowe z zakresu tyflopedagogiki )- posiadający doświadczenie w zakresie świadczenia usług konsultacji indywidualnych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku ,
Surdopedagog posiadający wykształcenie kierunkowe ( studia wyższe lub podyplomowe z zakresu surdopedagogiki )- posiadająca doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych,
Logopeda- od kandydatów wymaga się spełnienia warunków: uprawnienia i przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi i młodzieżą, ukończone studia kierunkowe; studia podyplomowe, kursy przygotowawcze w zakresie wsparcia dzieci i młodzieży , doświadczenie w pracy metodą projektową i stosowaniu aktywnych, innowacyjnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą, doświadczenie w pracy z uczniami z terenów wiejskich,
Język migowy– Wykształcenie co najmniej średnie, osoby posiadające odpowiednie uprawnienia / certyfikaty / zaświadczenia uprawniające do prowadzenia kursów / szkoleń języka migowego, oświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 100 godz. dydaktycznych szkoleń w okresie ostatnich 3 lat z zakresu języka migowego,
Autyzm – Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci  autystycznych, autyzm u dorosłych- wykształcenie wyższe specjalistyczne, min. 3 lata doświadczenia
Rehabilitant, Fizjoterapeuta– ok. 3 000 godzin, Pielęgniarka, Pracownik Socjalny – wykształcenie min. średnie specjalistyczne , doświadczenie zawodowe- min 100 godzin- referencje,
Specjalista ds. osób z niepełnosprawnością narządu ruchu- posiadający wykształcenie kierunkowe , doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu .
Lekarzy ze specjalizacją:
Pediatria, Ginekologia, Seksuologia, Alergologia, Chirurgia, Onkologia, Okulistyka,   Diabetologia, Endokrynologia, Neurologia, Geriatria, Psychiatria, Rehabilitacja, Reumatologia, Stomatologia (Dentystyka),

Warunki: Ukończone studia medyczne, specjalizacja, doświadczenie min. 2 lata,
Specjalista ds. Ekonomii Społecznej– przeprowadzenie  w ostatnich 3 latach min. 50 godzin szkoleniowych w co najmniej 3 różnych podmiotach ekonomii społecznej (np. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, spółki działające nie dla zysku) – wymagane potwierdzenie w formie referencji lub zaświadczenia o należytym wykonaniu usługi;
Prawnik (prawo cywilne, rodzinne, inne),
Specjalista ds. kulturalno – oświatowych, animator kultury – posiadający wykształcenie kierunkowe , doświadczenie w zakresie świadczenia usług dla osób z niepełnosprawnością,
Koordynator projektu, Specjalista ds. Rozliczania Projektów – doświadczenie w ramach POKL,
Firmy transportowe / przewozowe ( dla niepełnosprawnych )

Pilnie poszukujemy do wynajęcia sal wykładowych, lekcyjnych, komputerowych, konferencyjnych wraz z obsługą gastronomiczną na terenie całej Polski.

Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Usługi szkoleniowe doskonalenia nauczycieli
Certyfikat: Nr: 907/03/2012/J/C, PN – EN  I S O 9001:2009

Z przyjemnością prezentujemy Państwu także naszą najnowszą propozycję kursów kwalifikacyjnych od lutego  2014 roku – szczegółowe informacje na stronie internetowej www.gce.krakow.pl, zakładka – Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Kursy Kwalifikacyjne
Kurs kwalifikacyjny Terapia pedagogiczna – Edycja od  lutego 2014 r. -1440 zł – (270 godz.),
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli z zakresu Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i edukacja uczniów autystycznych, Edycja od  lutego 2014 r.  ( 350 godzin dydaktycznych i 150 praktycznych – 2240 zł dla absolwentów i uczestników innych kursów 250 zł taniej !
Kurs kw. z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. edycja od lutego 2014 r.  1440 zł (270 godz.),
Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki leczniczej. Edycja od lutego 2014 r. – 1440 zł – (270 godz.),
Kurs kwalifikacyjny Surdopedagogika – Edycja od lutego 2014 r. – 1440 zł –  (270 godz.),
Kurs kwalifikacyjny Oligofrenopedagogika – Edycja od lutego 2014 r. – 1440 zł – (270 godz.),
Kurs kwalif. pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli – Edycja od  lutego 2014 r. – 1440 zł,   270 + 150 godz. praktyki pedagogicznej,
Kurs pedag. dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu –  – Edycja od lutego 2014 r. -1020 zł – (150 godz.) 
Kurs kwalifikacyjny Tyflopedagogika – Edycja od lutego 2014 r. – 1440 zł – (270 godz.),
Kurs kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą – Edycja od lutego 2014 r. – 1440 zł,     (240 + 5 dni praktyki kierowniczej).
Absolwenci wszystkich powyższych kursów otrzymują świadectwo ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem MEN (Dz. U. z 2009 r. Nr 200, poz.1537) oraz suplement
wydawany przez GODN.

Uwaga!
Przy zgłoszeniu grupy ok. 20 osób kursy kwalifikacyjne realizujemy w miejscu zleceniodawcy (cena do uzgodnienia), przy zapewnieniu sali wykładowej.
Cena kursu kwalifikacyjnego – 1 440,00 zł (dwa semestry)
Zgłoszenia:
www.gce.krakow.pl , zakładka- Galicyjski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, gce@gce.krakow.pl ,

Zainteresowanych pilnie prosimy o składanie aplikacji na  adres:gce@gce.krakow.pl, wpisując w temacie wiadomości „NIEPEŁNOSPRAWNI – Projekt , nazwa zajęć na które składana jest aplikacja”  pełna dokumentacja: aktualne CV, dyplomy, świadectwa, kursy, szkolenia, certyfikaty, referencje z przeprowadzonych szkoleń- ilość godzin, inne uprawnienia do prowadzenia zajęć.

Prosimy przesłać scany dokumentów pocztą elektroniczną lub ksera dokumentów pocztą tradycyjną.
Szczegółowych informacji (programy, harmonogramy, miejsce prowadzonych zajęć, warunki finansowe- Prosimy zaproponować cenę za godzinę szkolenia) udzielamy po przesłaniu aplikacji.

Galicyjskie Centrum Edukacji, 30-091 Kraków, ul. Bronowicka 73,
e-mail: gce@gce.krakow.pl,
tel./fax. 12-637 09 04, sekretariat: 12-638 47 92, 884 975 754, 884 975 653

Zapraszamy do współpracy