Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pozbądź się z nami azbestu – wnioski do 15 grudnia

Główna treść

Pozbądź się z nami azbestu – wnioski do 15 grudnia

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu przypomina, że wszystkie osoby zainteresowane usunięciem posiadanych odpadów azbestowych lub zamierzające zmieniać azbestowe pokrycie dachowe w roku 2014 mogą złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom wnioski o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem i zdeponowaniem azbestu na wysypisku. Środki na bezpieczne usuwanie azbestu pozyskane zostały w ramach projektu finansowanego z funduszy szwajcarskich.

Projekt „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” realizowany jest od 2012 do 2016 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, priorytet Środowisko i infrastruktura, obszar tematyczny Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska”, w partnerstwie pomiędzy Instytucją Realizującą, tj. Miastem i Gminą Szczucin, a Partnerami Projektu – Beneficjentami Projektu, którymi są jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego oraz Małopolska Agencją Energii i Środowiska Sp. z o.o.

Ostateczny termin złożenia wniosków, które będą realizowane w roku 2014 mija 15 grudnia 2013 roku. Wnioski złożone po terminie nie będą mogły być uwzględnione w realizacji 2014 roku.

Druki wniosków jak i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom TUTAJ, można także uzyskać je w pokoju 107 Urzędu.

Wypełnione wnioski należy składać w pokoju nr 107 Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom w godzinach pracy Urzędu.
Osobami upoważnionymi do kontaktu w tej sprawie i udzielenia bliższych informacji są Tadeusz Rams i Grzegorz Sypień tel. 32 6442304 wew. 307, pokój 107 Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.