Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pracowita kadencja 2014-2018 Rady Miejskiej i Burmistrza zakończona. Od dziś nowa Rada

Główna treść

Pracowita kadencja 2014-2018 Rady Miejskiej i Burmistrza zakończona. Od dziś nowa Rada

15 listopada 2018 roku odbyła się ostatnia, LV sesja Rady Miejskiej w Wolbromiu. Radni jednomyślnie i jednogłośnie podjęli wszystkie uchwały, które były w porządku obrad, oraz dodatkowo zgłoszoną przez burmistrza, a dotyczącą zmiany w Wieloletnim Programie Finansowym. „Stara” Rada zakończyła tym samym kadencję. Z kolei Rada w nowym składzie zostanie zaprzysiężona już dziś, 20 listopada podczas I Sesji RM Miejskiej kadencji 2018-2023.W ostatniej LV sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu kadencji 2014-2018 radni podjęli uchwały w sprawie:1. Zmiany budżetu gminy na rok 2018,2. Obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,3. Obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna do celów wymiaru podatku leśnego,4. Zmiany Uchwały nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza do celów podatkowych: dane o zwolnieniach ustawowych w podatku od nieruchomości,5. Zmiany Uchwały Nr XXXI/312/2017 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wolbrom na lata 2017-2021 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wolbrom,6. Wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat,7. Utworzenia Żłobka Gminnego „Wesołe Pszczółki” i nadania statutu,8. Ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.9. Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Wolbromiu w sprawie upamiętnienia 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Radny Zbigniew Żyła w swej interpelacji zwrócił uwagę na szykujące się zmiany w organizacji pogotowia, zgodnie z nimi pogotowia nie będą mogły prowadzić podmioty prywatne, a Wolbrom obsługuje Nowy Szpital. Radny proponował więc, aby gmina zabiegała w Krakowie o to, by stację Wolbrom ująć bezpośrednio pod pogotowiem krakowskim z dwiema karetkami.Z kolei Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Starzyk przedstawił wyniki kontroli w stowarzyszeniu Przebój Wolbrom w likwidacji (całość protokołu z kontroli radni dostali na tablety).Przewodniczący Dariusz Gorgoń podsumował czteroletnią kadencję, wyszczególniając najważniejsze uchwały i decyzje, jakie radni w tym czasie podjęli. Dokonania Burmistrza Adama Zielnika i wspierającej go Rady Miejskiej zaowocowały konkretnymi i wymiernymi efektami. Dokonując podsumowania tego, co udało się zrealizować, mieszkańcy Gminy Wolbrom mogą powiedzieć, że był to czas nieustannego rozwoju gminy. Wspólne dokonania burmistrza i Rady były konkretne i niezaprzeczalne, są dowodem ich aktywości, oraz dobrej współpracy samorządu i mieszkańców. Mimo nielicznych w czasie kadencji różnic zdań, zawsze udało się w najważniejszych sprawach osiągnąć kompromis. Dobrą wykładnią tego jest wielkość dochodów i wydatków majątkowych, a tych w historii naszej gminy jeszcze tak wysokich nie było! Przypomnijmy. Adam Zielnik obejmując fotel burmistrza odziedziczył 60 milionowy budżet z 8 milionami na inwestycje, i to na wszystkie! Pod koniec sierpnia 2018 budżet gminy zamknął się kwotą 127.505.060,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne łącznie z „adamczykówką” i powodziówkami to aż 47.724.193,17 zł Na same drogi wydamy 15 mln. zł a kolejne miliony w trakcie. 
W poprzednim okresie programowania (na lata 2007-2013) szanse na realizację wielu kluczowych inwestycji w gminie Wolbrom nie zostały do końca wykorzystane, a poziom pozyskanych środków zewnętrznych (w tym unijnych) w okresie 2007-2014 wyniósł łącznie 18,72 mln zł. Ostatnie cztery latach (2015-2018) przyniosły jednak prawdziwe przyspieszenie, kwota pozyskanych dotacji wzrosła do horrendalnej sumy 63,01 mln zł przeznaczonych m.in. na strategiczne inwestycje gminy Wolbrom.O skuteczności w pozyskiwaniu środków najdobitniej świadczy pierwsze osiem miesięcy roku 2018, kiedy pozyskana kwota przekroczyła aż 26,14 milionów złotych. Takiej kwoty nie zdołano osiągnąć, licząc łączne dofinansowania z lat od 2000 do 2014.Burmistrz wraz z pracownikami Urzędu i podległych jednostek nie spoczywają jednak na laurach i sukcesywnie przygotowują nowe wnioski o dofinansowanie dla kolejnych ważnych inwestycji na lata następne.Budżet gminy w poprzednich latach kształtował się następująco:- 2010 r. – 57.156.683,15 zł;- 2011 r. – 55.736.895,84 zł;- 2012 r. – 59.470.129,61 zł;- 2013 r. – 58.628.398,28 zł;- 2014 r. – 64.319.068,68 zł;Nieporównywalnie większy wzrost wielkości budżetu Wolbromia odnotowano w ciągu zaledwie czterech ostatnich lat 2015-2018, w trakcie których, dzięki pracy burmistrza,w niedługim czasie poziom budżetu wzrósł kolejno:- 2015 r. – 72.664.299,81zł;- 2016 r. – 91.022.635,40 zł;- 2017 r.- 107.480. 941,10 zł;aby już na koniec sierpnia 2018 r. osiągnąć zawrotną sumę – 127.505.060,40 zł.To największy jak dotąd wzrost budżetu gminy Wolbrom od początku samorządności jednostek terytorialnych.Decyzje finansowe burmistrza gminy, wspieranego przez Radę Miejską ukierunkowanebyły na ambitny cel, wzrostu budżetu do poziomu 130 milionów zł. ! W porównaniu z 2014 rokiem budżet gminy wzrósł o 65,7 mln złotych, a przyrównując budżet z 2010 roku – to wzrost rzędu 72,8 mln złotych. Po zakończeniu sesji, z rąk Przewodniczącego RM Dariusza Gorgonia oraz Burmistrza Adama Zielnika radni odebrali tablo z podziękowaniami za wkład pracy w rozwój i promowanie Ziemi Wolbromskiej oraz nagrody książkowe. Tymi samymi podziękowaniami zostali uhonorowani Burmistrz Adam Zielnik, Skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka i Sekretarz Waldemar Kolanko

Skład Rady Miejskiej w Wolbromiu kadencji 2014 – 2018:

Przewodniczący: Dariusz Gorgoń Wiceprzewodniczący: Ewa Kazimierska, Bartłomiej Żurek Radni:Stanisław Biernacki Andrzej Bocianowski Andrzej Duch (po wyborach uzupełniających – Andrzej Barczyk)Kazimierz GoldaMarcin Grzanka Zbigniew KolankoStanisław Tomasz Kołodziej (po wyborach uzupełniających – Kazimierz Pacia)Marcin Maciora Lidia Malinowska Artur Pajkiert Zdzisław Pasich Jan Pielka Leszek Sikora (po wyborach uzupełniających – Adam Opiłka)Stanisław Starzyk Waldemar Strózik Agata Wójcik Sławomir Żezała Zbigniew Żyła
 I sesja nowej Rady Miejskiej w dn. 20 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Krakowie II z dn. 7 listopada 2018 roku, na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym postanowił zwołać sesję nowo wybranej Rady Miejskiej w Wolbromiu na kadencję 2018-2023 w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 15.00 w sali Remizy OSP w Wolbromiu i ustalić porządek obrad:

1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przedstawienie porządku obrad

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym

4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych

5. Wybór Przewodniczącego Rady

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady

7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbromiu9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu