Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Procedura odbioru odpadów z posesji, których mieszkańcy podlegają izolacji w związku z COVID-19

Główna treść

Procedura odbioru odpadów z posesji, których mieszkańcy podlegają izolacji w związku z COVID-19

Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” sp. z o.o. informuje, że po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu, podjął decyzję w sprawie wprowadzenia procedury zabezpieczenia pracowników odbierających odpady z posesji, których mieszkańcy podlegają izolacji w związku z COVID-19.

Osoby izolowane lub podlegające kwarantannie powinny gromadzić odpady (z wyjątkiem popiołów) bez sortowania w workach dostarczonych przez podmioty posiadające dane o osobach chorych lub izolowanych. Worki te, po napełnieniu i zamknięciu (związaniu), winny być przechowywane na terenie posesji przez okres 14 dni w stanie zamkniętym, a następnie umieszczone w pojemniku na odpady zmieszane.

W związku z powyższym, ZGK „Bolesław” prosi o przekazanie informacji podmiotom mającym informacje o osobach izolowanych i przebywających na kwarantannie domowej w celu określenia zapotrzebowania na worki. Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” zobowiązuje się dostarczyć nieodpłatnie w pierwszej transzy maksymalnie 300 worków na gminę. Dodatkowe zapotrzebowanie na worki będzie mogło zostać zrealizowane odpłatnie, po cenie zakupu ZGK „Bolesław”.