Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Główna treść

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” DLA JEDOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom podpisał umowę na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Zadanie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy.

Miasto i Gmina Wolbrom otrzyma środki finansowe w wysokości 56 304 zł w trzech transzach na realizację zadania jakim jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone w formie całodobowej w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez podmiot niepubliczny, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, spełniającego kryteria dostępności

Program będzie realizowany do 15 grudnia 2024 r.