Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Program współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Główna treść

Program współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2016.

1. Przedmiot konsultacji. Na podstawie Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 142/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 13 listopada 2015 r., poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2016.
2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.
3. Termin konsultacji: od dnia 17 listopada 2015 r. do dnia 24 listopada 2015 r.
4. Forma konsultacji. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)
5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia.
6. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wolbrom nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2016.

Osoba sporządzająca protokół
Nczelnik Wydziału
/-/ Dorota Świerczek

Osoba zatwierdzająca protokół
Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom
/-/ Adam Zielnik