Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt: Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

Główna treść

Projekt: Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu

Projekt: „Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.3. Drogi subregionalne – spr