Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt „Modernizacja kąpieliska miejskiego w Wolbromiu „

Główna treść

Projekt „Modernizacja kąpieliska miejskiego w Wolbromiu „

Beneficjent: Gmina Wolbrom Projekt: „Modernizacja kąpieliska miejskiego w Wolbromiu.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów – spr

Nr projektu: RPMP.06.03.01-12-0506/16
Całkowita wartość Projektu: 1 412 286,00 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 1 148 200,00 PLN
Współfinansowanie Projektu ze środków UE: 683 994,22 PLN
Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 75 999,36 PLN
Okres realizacji Projektu w latach: 2017-2018

Celem ogólnym projektu jest poprawa atrakcyjności gminy Wolbrom oraz wzmocnienie jej turystycznej i gospodarczej funkcji poprzez wykorzystanie istniejących zasobów i potencjału. Inwestycja poprawi jakość przestrzeni publicznej, miasta Wolbrom, podniesie jej estetykę, wzmocni funkcjonalność. Jako inwestycja należąca do przedsięwzięć mających na celu rozwój infrastruktury turystycznej, projekt przyczyni się do łatwiejszej obsługi osób odwiedzających, zaoferowania im szerszej oferty turystycznej oraz wzmocnienia ogólnej atrakcyjności miasta i gminy dla zwiedzających. Przełoży się to na wzrost natężenia ruchu turystycznego, co wywoła zwiększenie popytu na usługi turystyczne i okołoturystyczne. Efekty realizacji inwestycji przełożą się na poprawę funkcjonowania sfery gospodarczej miasta. Oznacza to, że w wyniku realizacji inwestycji gmina Wolbrom wzmocni swoje oddziaływanie jako ośrodek turystyczny i gospodarczy.
Cele społeczno-gospodarcze projektu są to cele, które zostaną osiągnięte w perspektywie długofalowej, dzięki rezultatom przedmiotowej inwestycji. Są to więc cele pośrednie, których założone efekty mogą zacząć się objawiać nawet kilka lat po zakończeniu realizacji projektu. Założono, że realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia następujących celów społeczno-gospodarczych:

 • rozwój infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej na terenie gminy Wolbrom,
 • efektywne wykorzystanie miejskiej przestrzeni, poprawa jej jakości i funkcjonalności,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy,
 • pełniejsze wykorzystanie posiadanego przez gminę potencjału turystycznego,
 • poprawa jakości życia mieszkańców.
 • wzrost aktywności gospodarczej,
 • poprawa konkurencyjności gminy i regionu.
  Przedmiotowy projekt wpłynie na podniesienie poziomu rozwoju infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej miasta. W jego ramach zaplanowano przebudowę i odnowę miejskiego kąpieliska. Działania te skutkować będą ogólnym rozwojem infrastruktury tego typu.
  Do głównych efektów projektu należy poprawa jakości i funkcjonalności miejskiej przestrzeni oraz poprawa stanu miejskich terenów rekreacyjnych. Konieczne są dalsze inwestycje w poprawę stanu infrastruktury turystycznej, okołoturystycznej, sportowo-rekreacyjnej. Dzięki realizacji inwestycji infrastrukturalnych tego typu, wzmocnione zostaną funkcje turystyczne i rekreacyjne, co oznacza efektywne wykorzystanie istniejących walorów i ich potencjału do stymulowania rozwoju turystyki i rekreacji na terenie miasta i gminy.
  Przedmiotowa inwestycja pozwoli także na generowanie pozytywnych zjawisk sfery gospodarczej. Umożliwi ona rozwój branży turystycznej, ułatwi obsługę odwiedzających, poprawi atrakcyjność turystyczną miasta i gminy, co w długim okresie przełoży się na wzrost liczby miejsc pracy w tym sektorze lokalnej gospodarki. Ponadto, przewiduje się, że inwestycja przyczyni się do wzrostu popytu na usługi okołoturystyczne. W celu zaspokojenia zwiększonego popytu będą musiały powstać nowe przedsiębiorstwa (w szczególności sektora MŚP), które zajmą się świadczeniem niezbędnych usług. Doprowadzi to do wzrostu aktywności gospodarczej obszaru. Wszystkie wyżej opisane długofalowe efekty realizacji inwestycji przyczynią się do poprawy atrakcyjności i konkurencyjności gminy i regionu. Konieczne jest dbanie o wysoką jakość usług turystycznych, podkreślanie i pełne wykorzystywanie walorów gminy oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę ogólnej jej atrakcyjności, by była ona konkurencyjna w stosunku do niedaleko położonych ośrodków. Zakłada się także pozytywny wpływ projektu na życie społeczne miasta i gminy. Zwiększenie możliwości aktywnego wypoczynku oraz rozszerzenie oferty rekreacyjnej sprzyja integracji mieszkańców, wspólnemu spędzaniu wolnego czasu, ich trosce o wspólne dobro.
  Kompleksowe zagospodarowanie kąpieliska i wzmocnienie pełnionej przez nie funkcji umożliwi zwiększenie u mieszkańców poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty, potrzeby wzajemnych spotkań, czynnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności.
  W wyniku realizacji projektu powstanie 6 nowych miejsc pracy na umowie o pracę (łącznie 5,5 etatów) co wpłynie na wzrost gospodarczy regionu.
  Projekt przyczyni się do pełniejszego wykorzystania istniejącego potencjału miasta i gminy Wolbrom w procesie stymulowania rozwoju społeczno-gospodarczego. Pozytywne efekty jego realizacji poprawią funkcjonowanie sfery przestrzennej, gospodarczej i społecznej. Inwestycja przyczyni się do wykorzystania posiadanych przez gminę walorów, ułatwi obsługę turystów, wzmocni jej funkcje jako ośrodka turystycznego i gospodarczego, a wraz z innymi działaniami podejmowanymi na terenie gminy pozwoli na realizację politykę rozwojowej.
  Projekt jest w pełni zgodny ze Strategią Rozwoju Małopolski 2011-2020, cel strategiczny: wysoka atrakcyjność Małopolski w obszarze przemysłów czasu wolnego dzięki wykorzystaniu potencjału dziedzictwa regionalnego i kultury, kierunek polityki rozwoju 2.2 Zrównoważony rozwój infrastruktury oraz komercjalizacja usług czasu wolnego, kluczowe działania: 2.2.1 Turystyka miejska i kulturowa, 2.2.3 Turystyka aktywna, rekreacyjna i specjalistyczna.

Charakterystyka projektu

Parametry obiektu projektowane:

 • przeznaczenie obiektu / kąpielisko ogólnodostępne przez okres ok. 5 miesięcy w roku/
 • dwie niecki z wodą: niecka pierwsza o wymiarach 25×15 m i głębokości 1,30-1,50,m , niecka druga 25x10m i głębokości 0,80m
 • nowe pomieszczenie techniczne z zapleczem technicznym i zbiornikami. Na stropie pomieszczenia projektuje się taras dla celów rekreacyjnych.
 • systemu technologii uzdatniania wody basenowej
 • klatka schodowa dla obsługi pomieszczeń technicznych w przyziemiu
 • nowe elementy basenu należy wykonane w konstrukcji żelbetowej
  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.
  Przebudowa pływalni obejmuje następujące roboty:
  a). wykonanie remontu istniejących ścian i płyty dennej kąpieliska
  b). budowa tarasu, pomieszczeń maszynowni i zbiorników w głębszej części kąpieliska,
  c). budowa klatki schodowej dla zejścia do części podziemnej,
  d). budowa dwupoziomowej niecki kąpielowej po wschodniej stronie obiektu,
  e). remont istniejącej wieży,
  f). remont otoczenia,
  g). wykonanie nowej instalacji technologicznej kąpieliska,
  h). wykonanie instalacji elektrycznej dla obsługi instalacji technologicznej kąpieliska,
  i). wykonanie instalacji wody i kanalizacji dla obsługi instalacji technologicznej kąpieliska
  j). przebudowa przyłączy,
  k). rozbiórka istniejącego ogrodzenia ,
  l). rozbiórka słupków startowych ,
  W wyniku analizy zapotrzebowania turystycznego Gminy, powstała koncepcja realizacji projektu, mającego na celu utworzenie kompleksowego produktu turystyczno-rekreacyjnego w oparciu o posiadany potencjał i walory krajobrazowe. W wyniku realizacji projektu powstanie atrakcyjna i bezpieczna przestrzeń o charakterze ogólnodostępnym, płatnym, bez barier architekt., co umożliwi korzystanie z niej osobom niepełnosprawnym. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne służyć będą realizacji celów związanych z rozwojem i zróżnicowaniem oferty turystycznej.

Zadania i działania realizowane w projekcie

Technologia basenów – roboty budowlane:

 1. Uzbrojenie Niecki basenowej.
  1.1 dysza dopływowa denna – 70 szt.
  1.2 Odpływ denny – 110 mm – 2 szt.
  1.3 Odpływ z rynny przelewowej- średnicy 110 mm, wykonany ze pvc (beton) – 50 szt.
  1.4 Przejście dla dyszy probierczej – 1 1/2″ L=240 mm – 1 szt.
  1.5 Dysza probiercza – 1 szt.
  1.6 Przyłącze odkurzacza 11/2″ – 4 szt.
 2. Stacja uzdatniania wody basenowej
  2.1 Filtr wielowarstwowy – 4 szt. ; Złoże filtracyjne – wielowarstwowe – 4 kpl. ; Galeria 5-ciu klap 200 mm – 4 kpl.;
  Stacja poboru próbek – 4 kpl.
  2.2 Pompa obiegowe – 4 szt.
  2.3 Stacja dozowania koagulanta – 1 kpl.
  2.4 Dmuchawa do wzruszania złoża filtracyjnego – 1 kpl.
  2.5 Zespół napełniania zbiornika wyrównawczego 1 1/2″ – 1 kpl.
  2.6 Zbiornik przelewowy z żelbetu obj. czynna 70 m3 oprzyrządowanie – 1 kpl.
 3. Rurociągi, kształtki, armatura- komplet materiałów
 4. centralny Zespół Sterująco Zasilający – 1 kpl.
  szafa sterująca pracą filtrów, zbiornikiem wyrównawczym oraz grzaniem wody Wyposażona : zegar
  mechaniczny, przełącznik” ręczne – automatyczne”, lampki sygnalizacyjna pracy ,3-fazowy wyłącznik silnikowy (bezpiecznik + zabezpieczenie termiczne), 3 -fazowy stycznik, zabezpieczenie przed zanikiem i asymetrią faz ,regulator temperatury z czujnikiem, bezpiecznik na zasilaniu, czujniki poz. cieczy oraz sondy pręt z głowicą.
  4.1 Okablowanie
 5. Atrakcje
  5.1 gejzer powietrza – dmuchawa 1,1 kW – 1 kpl.
  5.2 wodospad płaszczowy – pompa 3,0 kW – 1 kpl.
  5.3 wodospad szeroki – pompa 5,5 kW – 1 kpl.
  5.4 parasol – 1 kpl.
  5.5 drabinki – 4 szt.

Prace konstrukcyjne – roboty budowlane
1 Rozbiórka elementów żelbetowych pod wykonanie ław i stóp
2 Wykop
3 Ławy fundamentowe
4 Stopy fundamentowe
5 Słupy żelbetowe
6 Belki żelbetowe
7 Ściany żelbetowe
8 Płyty żelbetowe
9 Zbrojenie
10 Izolacje przeciwwilgociowe
11 Wypłacenie basenu z kruszywem lekkim – keramzyt aby nie obciążać płyty
12 Płyta żelbetowa zbrojona gr. 20cm wraz z warstwą chudego betonu
13 Zejście techniczne
14 Opaska wokół basenu szer. 2m z płyt betonowych szer. 2m
15 Remont wieży (odnowienie betonu + balustrady)
16 Wykonanie posadzki w części technicznej – zasypka piaskiem śr. gr. 1m + wylewka 10cm

Wykończenie niecek – roboty budowlane
1.0 Ściany basen duży
1.1 Usunięcie uszkodzeń ścian – 74,5 m2
1.2 Reparacja ubytków do 30 mm beton B15 z plastyfikatorem 300 m2 – 74,5 m2
1.3 Szpachlowanie całość – 112 m2
1.4 Polimocznik – 500 m2
2.0 Dno basen duży – 375 m2
2.1 Wyrównanie zaprawa wyrównawcza do 15 mm
2.2 Szpachlowanie
2.3 Polimocznik
3.0 Ściany basen mały – 56 m2
3.1 Usunięcie uszkodzeń ścian
3.2 Reparacja ubytków do 30 mm beton B15 z plastyfikatorem 300 m2
3.3 Szpachlowanie całość
3.4 Polimocznik
4.0 Dno basen mały – 250 m2
4.1 Wyrównanie zaprawa wyrównawcza do 15 mm
4.2 Szpachlowanie
4.3 Polimocznik
5.0 Płyta – 375 m2
5.1 Wyrównanie zaprawa wyrównawcza do 15 mm 375,00 m2
5.2 Szpachlowanie 375,00 m2
5.3 Polimocznik 375,00 m2

Projekt odpowiada na następujące potrzeby:
•konieczność zahamowania degradacji miejskiego kąpieliska,
•rozwój infrastruktury turystycznej, okołoturystycznej, sportowo-rekreacyjnej
•efektywne zagospodarowanie miejskiej przestrzeni i zwiększenie jej funkcjonalności,
•wykorzystanie istniejącego potencjału turystycznego w procesie rozwoju sfery gospodarczej,
•podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy.
Dzięki realizacji projektu odnowione i przebudowane zostanie ulegające degradacji kąpielisko. W wyniku realizacji projektu tworzyło będzie ono kompleksowy obszar rekreacyjny, który stanowić będzie ważny element bazy sportowo-rekreacyjnej miasta. Dzięki nim mieszkańcy będą mieli większe możliwości wyboru czynnego wypoczynku, adresowana będzie do nich rozszerzona oferta aktywnego spędzenia czasu wolnego, co pozwoli na pełniejsze zaspokojenie ich potrzeb w tym zakresie.
Inwestycja poprawi także jakość przestrzeni publicznej, jaką tworzy obszar rekreacyjny, podniesie jej estetykę, wzmocni funkcjonalność. Dzięki przedsięwzięciom mającym na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, projekt przyczyni się do łatwiejszej obsługi osób odwiedzających, zaoferowania im szerszej oferty turystycznej oraz wzmocnienia ogólnej atrakcyjności miasta i gminy dla zwiedzających. Przełoży się to na wzrost natężenia ruchu turystycznego, co wywoła zwiększenie popytu na usługi turystyczne i okołoturystyczne. Efekty realizacji inwestycji przełożą się na poprawę funkcjonowania sfery gospodarczej miasta i gminy.