Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt: ”Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Wolbromiu.”

Główna treść

Projekt: ”Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Wolbromiu.”

Projekt: „Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Wolbromiu..” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej, Poddziałanie 3.1.2. Strefy aktywności gospodarczej – sprj – spr

Nr projektu: RPMP.03.01.02-12-0281/18
Całkowita wartość Projektu: 1 316 926,50 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 787 097,00PLN
Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 669 032,45PLN
Okres realizacji Projektu w latach: 2019-2021

Cele projektu

Realizacja projektu pn. „Rozbudowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu” ma na celu rozwinięcie potencjału Strefy Aktywności Gospodarczej poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury dla obecnych oraz przyszłych inwestorów. Interwencja podejmowana w ramach działania ukierunkowana jest na wyposażenie regionu w podstawową infrastrukturę sprzyjającą rozwijaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji na terenie Małopolski. Realizacja działania przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz rozwijania działalności gospodarczej. W ramach działania realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu tworzenia i rozbudowy infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego – tworzenie oraz rozbudowa stref aktywności gospodarczej (SAG).
Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora MŚP oraz wzrostu ich znaczenia gospodarczego. Tworzenie warunków dla trwałego wzrostu gospodarczego w regionie wymaga w szczególności koncentracji wsparcia na działaniach mających na celu budowę otwartego na innowacje, konkurencyjnego i silnego sektora MŚP. Dzięki realizacji projektu zwiększy się wyposażenie regionu w infrastrukturę sprzyjającą rozwijaniu działalności gospodarczej oraz lokowaniu inwestycji, wzmocniony zostanie system wspierania przedsiębiorczości na terenie gminy Wolbrom.
W Gminie Wolbrom funkcjonuje SAG jako Wolbromska Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego. Obecnie aż 80 % terenu SAG (13,166 z 16,5062 ha) jest zajęte, jednakże aby inwestorzy mogli w pełni wykorzystać strefę, konieczne jest jej doposażenie w niezbędną infrastrukturę. Gmina Wolbrom jest w trakcie realizacji projektu dotyczącego budowy drogi do strefy, jednakże potrzebuje wsparcia finansowego aby doprowadzić sieć wodociągową zarówno do granic strefy jak i wewnątrz, oraz sieć kanalizacyjną wewnątrz strefy. Inwestycja ta wpłynie zdecydowanie korzystnie na rozwój przedsiębiorczości w samej strefie, poprzez lokowanie nowych firm oraz zwiększenie zatrudnienia jak również poza strefą na rozwój społeczno – gospodarczy gminy.

Celem bezpośrednim/głównym projektu jest stworzenie komfortowych warunków technicznych sprzyjających lokowaniu nowych inwestycji na terenie strefy aktywności gospodarczej w gminie Wolbrom. Realizacja przedmiotowego projektu poprzez kompleksowe uzbrojenie terenu strefy pozwoli na przygotowanie obszarów inwestycyjnych w gminie do zakładania działalności gospodarczej.
Cel główny projektu realizowany będzie za pośrednictwem celów szczegółowych, na które składają się:

  • zapewnienie korzystnych warunków do inwestowania dzięki budowie wszystkich sieci technicznych niezbędnych do lokowania i prowadzenia działalności,
  • zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowników SAG,
  • zmniejszenie kosztów dostępu do obszarów inwestycyjnych,
  • poprawa warunków zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym warunków do tworzenia nowych miejsc pracy,
  • wzbogacenie oferty terenów inwestycyjnych w Gminie Wolbrom
  • poprawa ładu przestrzennego na obszarze, na którym zlokalizowana będzie SAG.

Charakterystyka projektu:

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje:
Zadanie A: Budowę sieci wodociągowej o średnicy 160 wykonanej z PE100 SDR11 RC PN16 o długości ok 1171m, spinającej wodociąg dn100 zlokalizowany w poboczu ul. Zacisze na działce 96/4 z wodociągiem fi 90 na działce 4970/551 po południowej stronie ulicy Miechowskiej na terenie istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej.
Zadanie B: Budowę sieci wodociągowej o średnicy 125 wykonanej z PE100 SDR11 RC PN16 o długości ok 309m, w pasie drogowym na działce 4970/585 zlokalizowanej w centralnej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. Wodociąg zaczynał się będzie wpięciem do istniejącego wodociągu fi 125 na działce 4970/582, a kończył hydrantem na działce 4970/585 na granicy SAG po jej zachodniej stronie.
Zadanie C: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dn200 o długości 271m z rur kamionkowych stanowiącej przedłużenie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym na działce 4970/585 w zachodniej części istniejącej Strefy Aktywności Gospodarczej. Sieć kończyła się będzie na wysokości działki 4970/575. Z racji niekorzystnego ukształtowania terenu uniemożliwiającego grawitacyjne odprowadzenie ścieków na trasie sieci przewiduje się budowę przepompowni ścieków.
Realizacja powyższych zadań obejmuje swoim zakresem wykonanie wszelkich prac badawczych, inwentaryzacyjnych, pomiarowych, projektowych w zakresie niezbędnych branż, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych oraz wykończeniowych niezbędnych do zrealizowania w/w inwestycji. Do przedmiotu zamówienia należy również uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania, realizacji oraz oddania obiektów.

Galeria zdjęć (kliknij)