Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom wyłożony do publicznego wglądu do dnia 09.01.2023 roku

Główna treść

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom wyłożony do publicznego wglądu do dnia 09.01.2023 roku

OBWIESZCZENIE z dn. dnia 09.12.2022 r.

Informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom/ projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 19.12.2022 roku do 09.01.2023 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom (ul. Krakowska 1, 32-340 Wolbrom), w godzinach pracy urzędu.

Uprzejmie informuję, że uwagi i wnioski do projektu zmiany studium oraz do prognozy oddziaływania na środowisko można składać w terminie do dnia 31 stycznia 2023 roku.

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni ( Referat Infrastruktury- pok. 204), służą pomocą w zakresie wyłożonego do publicznego wglądu dokumentu planistycznego.

Załączniki:

1. POS_WYLOZENIE_WOLBROM

2. Studium_Wolbrom_20221210_wylozenie

3. WOLBROM_UWAR_Rys1_DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE I ZAGOSPODAROWANIE

4. WOLBROM_UWAR_Rys2_ POLITYKA PLANISTYCZNA I ZAGADNIENIA REWITALIZACYJNE

5. WOLBROM_UWAR_Rys3_ŚRODOWISKO

6. WOLBROM_UWAR_Rys4_DZIEDZICTWO_KULTUROWE

7. WOLBROM_UWAR_Rys5_INFRASTRUKTURA_KOMUNIKACJA

8. WOLBROM_UWAR_Rys6_STAN_PRAWNY_GRUNTOW

9. WOLBROM_KIER_Rys7_STRUKTURA FUNKCJONALNO_PRZESTRZENNA_ZASADY_ZAGOSP

10.WOLBROM_KIER_Rys8_ŚRODOWISKO_DZIEDZICTWO_KULTUROWE

11. WOLBROM_KIER_Rys9_INFRASTRUKTURA_KOMUNIKACJA