Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Protokół z konsultacji

Główna treść

Protokół z konsultacji

„Program współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2019.

 1. Przedmiot konsultacji.
  Na podstawie Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 180/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 3 października 2018 r., poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2018.
 2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.
 3. Termin konsultacji: od dnia 4 października 2018 r. do dnia 12 października 2018 r.
 4. Forma konsultacji.
  Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).
 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Sekretarz Miasta i Gminy Wolbrom.
 6. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wolbrom nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2019.