Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Protokół z konsultacji

Główna treść

Protokół z konsultacji

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2020.

 1. Przedmiot konsultacji.
  Na podstawie Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 180/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 28 października 2019 r., poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2020.
 2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
  Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.
 3. Termin konsultacji: od dnia 30 października 2019 r. do dnia 12 listopada 2019 r.
 4. Forma konsultacji.
  Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.).
 5. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Kierownik Referatu Administracji, Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności.
 6. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wolbrom nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2020.