Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2024

Główna treść

Protokół z konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2024

Wolbrom, dnia 14 listopada 2023 r.

Protokół z konsultacji

projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2024

  1. Przedmiot konsultacji.

Na podstawie Uchwały Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 grudnia 2010 r. oraz Zarządzenia Nr 224/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 2 listopada 2023 r., poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2024.

  1. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Wolbrom.

  1. Termin konsultacji: od dnia 3 listopada 2023 r. do dnia 10 listopada 2023 r.
  2. Forma konsultacji.

Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023. r., poz. 571).

  1. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Naczelnik Wydziału Ogólno – Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom.
  2. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wolbrom nie zgłosiły żadnych propozycji i uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Wolbrom z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” na rok 2024.

Osoba sporządzająca protokół
Naczelnik Wydziału
/-/ Beata Guzińska

Osoba zatwierdzająca protokół
Burmistrz Miasta i Gminy
Wolbrom
/-/ Adam Zielnik