Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prowizorium budżetowe przygotowane

Główna treść

Prowizorium budżetowe przygotowane

W ustawowym terminie został przedłożony Radzie Miejskiej w Wolbromiu i wysłany do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej pierwszy autorski projekt budżetu Gminy Wolbrom przygotowany przez ekipę burmistrza Adama Zielnika. Burmistrz podkreśla, że w porównaniu z poprzednimi latami w prowizorium zwiększono znacznie nakłady na inwestycje. Zainteresowanych szczegółami odsyłamy do dokumentu źródłowego, który zamieszczony jest w BIP, a poniżej przedstawiamy jego najważniejsze elementy.

W uzasadnieniu do przygotowanego prowizorium budżetowego na rok 2016 czytamy, że podobnie jak w roku ubiegłym, do głównych celów projektu należy zaliczyć: realizację zadań obligatoryjnych nałożonych na gminę, kontynuację przedsięwzięć wcześniej rozpoczętych oraz dalszy rozwój gminy. Przy opracowaniu projektu budżetu brano pod uwagę podstawowe wskaźniki makroekonomiczne oraz dane przesłane przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Małopolskiego oraz innych dysponentów części budżetowych kształtujących poziom dochodów Gminy Wolbrom. Projekt budżetu uwzględnia również ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Budżet Gminy Wolbrom planowany na 2016 rok wykazuje deficyt w wysokości 3.945.555,00 zł, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek (w tym preferencyjna pożyczka na modernizację oczyszczalni).


Planowane dochody
 na 2016 rok wynoszą 59.159.591,32 zł. Na wielkość tej kwoty składają się :

1. Dochody bieżące w wysokości: 57.234.591 32 zł , w tym:

– dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych, najmu i dzierżawy: 12.505.500 zł, – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 440.000 zł, – udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 18.480.427 zł, – dotacje celowe z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie – 5.581.065 zł, – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 1.640.564 zł, – subwencje – 15.018.895 zł,

2. Dochody majątkowe w wysokości: 1.925.000 zł , w tym:

– dotacje celowe z powiatu na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji – kwota: 25.000 zł),

– dochody ze sprzedaży mienia – kwota: 1.900.000 zł

Dochody budżetu na 2016 według działów klasyfikacji budżetowej i według źródeł kształtują się one następująco :

W dziale 020 Leśnictwo zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 2.500 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wpływy z usług to opłaty parkingowe – kwota: 45.000 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa na planowane dochody w wysokości 2.420.500 zł składają się wpływy z mienia komunalnego tj.

– z użytkowania i opłat za trwały zarząd : 22.500 zł,

– z użytkowania wieczystego nieruchomości: 198.000 zł,

– z tytułu najmu mieszkań i lokali użytkowych: 300.000 zł,

– ze sprzedaży mienia: 1.900 000 zł

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano dotację od powiatu na realizację zadań z zakresu geodezji: 190.000 zł

W dziale 750 Administracja publiczna na planowaną kwotę w wysokości 144.537,65 zł składają się :

– dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 144.520 zł – na prowadzenie zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony, USC, wydawania dowodów osobistych,

– dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (udostępniania danych osobowych) – kwota: 17,65 zł.

W ramach działów 751 i 752 zostały wyodrębnione dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na :

– aktualizację spisów wyborców – kwota 4.300 zł,

– obronę narodową – kwota 200 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wpływy z tytułu nakładanych przez straż miejską – kwota: 5.000 zł oraz dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie obrony cywilnej – kwota: 500,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zawiera dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz dochody z udziałów podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

Zakłada się, że stawki podatku od środków transportowych obniżone zostaną o 5 %, natomiast stawki podatku od nieruchomości nie zmienią się w stosunku do roku 2015, do planowania wytyczną było więc wykonanie (wpływy) za 3 kwartały tego roku. Kwoty podatku rolnego i leśnego zaplanowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna oraz średnią cenę skupu żyta podaną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmuje się na poziomie dotychczasowych stawek biorąc za podstawę liczbę mieszkańców gminy i stawkę na jednego mieszkańca.

Wpływy z pozostałych podatków i opłat, także tych realizowanych przez Urzędy Skarbowe zostały przyjęte do budżetu na podstawie planowanych realnych wpływów roku 2015.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w oparciu o dane otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W dziale tym zostały zaplanowane również dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie: 440.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia zawiera kwoty poszczególnych rodzajów subwencji planowanych dla Gminy Wolbrom na 2016 rok.

Planowana subwencja oświatowa jest wyższa o około 0,5 % w stosunku do roku 2015 i stanowi kwotę 14.979.880 zł.

Subwencja równoważąca wynosić będzie : 39.015 zł.

Gmina Wolbrom nie otrzymała na rok 2016 subwencji wyrównawczej, gdyż zgodnie z art. 20, ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję tę otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju ( w przypadku Gminy Wolbrom wskaźnik ten za 2014 rok wyniósł 92,77 %).

W dziale 801 Oświata i wychowanie zaplanowano środki na realizację projektu pn: ”Erasmus” pozyskane jako grant w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju systemu Edukacji.

Ujęto również dotację z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie: 876.960 zł, a także kwoty wpłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

W ramach działu 852 Pomoc społeczna została wyodrębniona dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie, w tym na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 463.437 zł , na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.948.211 zł , na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.897 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ujęto wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 80.000 zł, wpływy z różnych dochodów: 190.000 oraz wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 1.800.000 zł.

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 63.499.317,32 zł. , z czego wydatki bieżące to 51.474.808,98 zł . Na tę kwotę składają się: wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 40.808.118,89 zł, dotacje na zadania bieżące 3.412.173 50 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.608.725,92 zł oraz 160 tys. zł na obsługę długu publicznego. Wydatki majątkowe wynoszą 12.024.508,34 zł i szczegółowo zostały rozpisane w tabeli nr 2b, która jest załącznikiem do prowizorium.

Oprócz zadań w niej wymienionych gmina Wolbrom planuje przystąpienie do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, z tym, że projekt ten będzie realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego i finansowany z pozyskanych środków zewnętrznych oraz z oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektu, co oznacza, że wydatki w tym zakresie będą neutralne dla projektowanego budżetu i budżetów lat następnych, albowiem polegać będą na przesunięciu części wydatków, z wydatków bieżących na majątkowe. Planowana pierwsza płatność z tego tytułu nastąpi jednak dopiero w roku 2017.

Również w trybie partnerstwa publiczno – prywatnego i podobnych zasadach finansowania wdrożone będą inne projekty termomodernizacyjne i rewitalizacyjne, jak choćby projekt optymalizacji energetycznej Zespołu Basenów w Wolbromiu, którym od nowego roku będzie zarządzał Dom Kultury w Wolbromiu.

Wśród inwestycji planowanych na rok przyszły jest także rozpoczęcie budowy hali sportowej przy SP 1 w Wolbromiu. Dokumentacja projektowa, która będzie gotowa do końca 2015 roku, pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne niezwłocznie po ogłoszeniu naboru w ramach drugiej perspektywy 2014 -2020, co wedle deklaracji jednostek wdrażających ma być możliwe w II kwartale 2016 roku. Doświadczenie uczy, że czas na ocenę wniosków i przyznanie dofinansowania, a następnie procedury przetargowe potrwają przypuszczalnie do jesieni 2016 i dopiero wtedy będzie możliwe oddanie ternu budowy wykonawcy.

W planie wydatków majątkowych uwzględniono jedynie wkład własny Gminy, a ewentualne pozyskane środki ze źródeł zewnętrznych, głównie z Unii Europejskiej, będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku, w miarę podpisywania stosownych umów o dofinansowanie.

W ramach wydatków bieżących finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2016 roku zaplanowano m. in. dotację dla Gminy Szczucin jako wkład Gminy Wolbrom w kontynuację realizowanego od dwóch lat projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie odpadów zawierających azbest z obszaru Województwa Małopolskiego” w kwocie: 394.171 zł, środki na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego” w kwocie: 10.000 zł oraz kwotę 81.619,67 zł na realizację projektu pn: „Erasmus” finansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji .

Jak podkreśla burmistrz Adam Zielnik, większość planowanych inwestycji i projektów, o których była mowa wcześniej będzie realizowana z udziałem środków zewnętrznych, o które Gmina będzie aplikowała w różnych dostępnych źródłach. Lista projektów priorytetowych w zależności od rozwoju sytuacji będzie aktualizowana na bieżąco i dostosowywana do potrzeb i możliwości finansowych Gminy.– Przed nami potężne wyzwanie, jakim jest modernizacja oczyszczalni ścieków, duży projekt termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,   kolejne remonty dróg… Mam nadzieję, że nasze zabiegi o pozyskanie dofinansowania z WFOŚ, MRPO, NFOŚ  i z innych źródeł, a także pozyskiwanie partnerów w ramach PPP będą skuteczne  – tłumaczy burmistrz Zielnik, dodając, że na podstawie już podpisanych umów Wolbrom będzie wspierał też projekty realizowane na terenie naszej gminy przez inne samorządy, np. wesprzemy remont drogi powiatowej w Kąpielach Wielkich, czy budowę obwodnicy, jeżeli projekty te dojdą do skutku.

– Poleciłem przygotować prowizorium w wersji najczarniejszej z czarnych, gdyż uważam, że lepiej być mile zaskoczonym, niż niemile rozczarowanym – podkreśla burmistrz  – Budżet odziedziczony przeze mnie był ewidentnie „uszyty” pod wybory – zawyżono dochody, zaniżono wydatki bieżące, byle wykazać jak najwięcej wydatków inwestycyjnych, które i tak nie były imponujące (8,5 mln. zł). Nie „zafunduję” sam sobie takiego „prezentu”, jaki otrzymałem w marcu tego roku w postaci 6 mln. zł., które się wysypały z szuflad w postaci niezaspokojonych zobowiązań.  W 2016 na inwestycje planuję ponad 12 mln. zł, więc gdyby nie te 6 milionów, które musiałem pospłacać, a które się ciągną za Gminą do tej pory, moglibyśmy na inwestycje zaplanować  ponad 18 mln. zł, czyli prawie 10 mln. zł więcej niż na ten rok. Proszę sobie przypomnieć co mówiłem w kampanii, że z tego budżetu można wyciągnąć 10 mln.  Budżet jest zrównoważony, odzyskaliśmy płynność finansową, inwestycje realizujemy na bieżąco, nie mamy wymagalnych zobowiązań, na niewymagalne mamy zabezpieczone środki na rachunkach bankowych. Z uchwalonego kredytu w wysokości 5 mln. zł. uruchomione zostało dotychczas jedynie 2 mln. zł., a to wszystko w sytuacji, kiedy niczego w tym roku nie sprzedałem, a wprost przeciwnie, nabyłem parę nieruchomości na rzecz Gminy. Więc jeżeli nie nastąpi jakaś katastrofa w skali makro to uważam, że możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.  I jestem w stanie postawić dolary przeciwko orzechom, że jeżeli następny budżet będę przygotowywał ja, to na inwestycje będzie co najmniej 20 mln. zł. Mam na myśli oczywiście środki własne – informuje Adam Zielnik.

– A na koniec mała niespodzianka. Ponieważ prowizorium przygotowuje się w oparciu o dane z poprzednich 3 zamkniętych kwartałów, kiedy musiałem wypłacać odprawy i ekwiwalenty zwalnianym pracownikom, w prowizorium siłą rzeczy zabezpieczone musiały być środki na działanie urzędu w wysokości proporcjonalnej do tej wykorzystanej w pierwszych 3 kwartałach 2015 r. Niemniej jednak obecnie, na miesiąc przed końcem roku już wiem, że osiągnąłem swój cel i wygospodarowałem duże oszczędności na administracji. W związku z tym na sesji budżetowej złożę autopoprawkę o przesunięciu prawie 850 tys. zł. z administracji na drogi gminne. Czyli ostatecznie na inwestycje w przyszłym roku będziemy mieli prawie 13 mln. zł. środków własnych – podsumowuje burmistrz.