Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przebudowa drogi gminnej w Gołaczewach i Chełmie

Główna treść

Przebudowa drogi gminnej w Gołaczewach i Chełmie

Trwają prace przy realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej w km od 0+000 do km 5+000 w miejscowości Gołaczewy i Chełm, Gmina Wolbrom” na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 783 w Nadmłyniu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 794 w Chełmie o długości 5.000 metrów.

Prace wykonuje firma TRANZIT sp. z o.o. Lubachowy, z którą Burmistrz Adam Zielnik zawarł umowę we wrześniu ub.r. Wartość umowy wynosi: 19 385 881,15 PLN, a okres realizacji zamówienia to 800 dni od zawarcia umowy.

Zakres zamówienia kolejnej ważnej inwestycji drogowej dotyczy pełnej przebudowy obejmującej wymianę i wzmocnienie istniejącej jezdni oraz odbudowę poboczy i rowów a także wykonanie chodników dla pieszych w terenach zabudowanych, a w szczególności:

– przebudowę i wzmocnienie konstrukcji jezdni wraz z wymianą warstw nawierzchniowych (klasa techniczna Z) zgodnie z MPZP, wraz z dostosowaniem parametrów pod względem nośności i geometrii,

– poprawę geometrii skrzyżowań,

– budowę ciągu dla pieszych – chodniki z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m,

– przebudowę zjazdów do posesji w granicach pasa drogowego,

– odtworzenie poboczy (w miejscach bez ciągów pieszych) z kruszywa ze skropieniem,

– odtworzenie i budowa rowów przydrożnych,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– regulację wysokościową urządzeń obcych,

– wykonanie nowego oznakowania drogi wraz z zabudową urządzeń BRD,

– wykonanie umocnień skarp w ramach prac modernizacyjnych.

Przypominamy, że przebudowywany odcinek drogi biegnącej przez Gołaczewy od DW 783 do DW 794 został przejęty przez Gminę Wolbrom od Powiatu Olkuskiego i zgłoszony jako zadanie gminne do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, otrzymując dofinansowanie inwestycji w wysokości 10,15 mln. zł.