Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

Główna treść

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok

  1. Nieruchomości niezamieszkałe

Zmiany stawek wprowadzone Uchwałą Nr XLVIII/393/2021 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności oraz zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła zapowiadaną od dawna zmianę sposobu wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdyż poprzednie zapisy ustawy nie odzwierciedlały realnych kosztów rynkowych usługi, zwłaszcza w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych.

Dlatego też w myśl art.6k ust.2a pkt 5- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc :

Sposób naliczenia wg znowelizowanej ustawy

– 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów , tj. 1919x 1,3% = 24,95 zł

Stawką bazową za worek/pojemnik 120 l ustaloną w Uchwale Rady Miejskiej w Wolbromiu w gminie Wolbrom jest kwota – 16 zł, natomiast stawki za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Przykład wyliczenia dla pojemnika 1100 l

120 l – 16 zł x= 1100 l x 16 zł /120 l

1100 l – x x = 146,6666 zł = 146,67 zł

  • Obowiązujące od 1 lutego 2022 roku stawki dla nieruchomości niezamieszkałych:

1) pojemnik i worek o pojemności 120 l – w wysokości 16,00 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 32,00 zł,

3) ) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 146,67 zł,

4) ) pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 933,33 zł.

  • Jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawki opłaty podwyższonej za pojemnik, następującej wysokości:

1) pojemnik i worek o pojemności 120 l – w wysokości 48,00 zł,

2) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 96,00 zł,

3) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 499,98 zł,

4) pojemnik o pojemności 7 000 l – w wysokości 2.799,99 zł.

  • Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe wynosi 190,00 zł rocznie.
  • Ryczałtowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 380,00 zł rocznie.

2. Nieruchomości zamieszkałe

  • Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za mieszkańca w 2022 roku

NIE ULEGA ZMIANIE!

i wynosi 21,00 zł na miesiąc od osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości

  • Nadal obowiązują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami:

1,70 zł od osoby – związku z posiadaniem kompostownika i kompostowaniem w nim bioodpadów

2,50 zł od osoby – dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

Nowy wzór deklaracji obowiązujący od 1 lutego 2022 r. 

Zmiana wzoru deklaracji wprowadzona Uchwałą Nr XLVIII/390/2021 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/243/2020 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1.02.2022 r. (pobierz)