Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Główna treść

Opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • Uchwała Nr XXXIII/212/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce

Wydział Techniczno- Inwestycyjny
Referat Ochrony Środowiska
pok. 203 I piętro

Informacja

Tel. (32) 644-23-04 wew. 301

Tel. (32) 70-65-301
fax. (32) 6442288
e-mail: aperek@umigwolbrom.pl, ipalacz@umigwolbrom.pl

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wolbrom- Załącznik Nr 1.

 1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. ( Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.)
 2. Dokumenty opatrzone przez wnioskodawcę klauzulą „za zgodność z oryginałem”, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 3. Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Wymagane oświadczenia:

( Przedkładane dokumenty mogą być również złożone w formie załączników do wniosku).

 1. Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
 2. Oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
 3. Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem technicznym oraz dokumenty potwierdzające prawo do ich użytkowania ( w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem pojazdu).
 4. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca parkowania/ garażowania pojazdu/ów asenizacyjnych.
 5. Dokument potwierdzający posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia umowy z firmą specjalistyczną na wykonywanie usługi mycia pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usługi objętej wnioskiem.

Opłaty:

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

 • 107 zł – od udzielenia zezwolenia;
 • 53,50 zł – od zmiany zezwolenia;
 • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Wpłatę należy dokonać na konto BS w Wolbromiu nr: 85 8450 0005 0000 0000 6493 0005 lub w kasie Urzędu.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załącznik Nr 1: