Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wolbrom

Główna treść

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wolbrom

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), Uchwały Nr XX/108/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. poz. 1613). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r poz. 856 z późn. zm.)

Miejsce

Wydział Techniczno- Inwestycyjny
Referat Ochrony Środowiska
pok. 207 I piętro

Informacja

Tel. (32) 6442304 wew. 316
fax. (32) 6442288
e-mail: aperek@umigwolbrom.pl, tbaran@umigwolbrom.pl

Opłaty

Opłata  skarbowa za wydanie zezwolenia w wysokości 616 zł (opłatę skarbową można wpłacić w  Kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom lub  na rachunek bankowy: BS Wolbrom 85 8450 0005 0000 0000 6493 0005 z dopiskiem opłata skarbowa).  Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie zezwolenia

  1. Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
  2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie  specjalistycznych urządzeń i środków, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane.
  4. Dokument  potwierdzający możliwość  przekazania wyłapanych z terenu gminy Wolbrom  zwierząt do schroniska  dla bezdomnych zwierząt oraz wskazanie lokalizacji schroniska.
  5. Dokumenty rejestracyjne pojazdów przystosowanych  do transportu zwierząt z aktualnymi badaniami technicznymi.
  6. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem.
  7. Dokumenty  potwierdzające  doświadczenie  i  znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami  lub dokumenty potwierdzające dysponowanie  kadrą przeszkoloną w zakresie  postępowania ze zwierzętami.
  8. Umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie.
  9. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 616 zł

Dodatkowe informacje:

Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.