Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wpis do rejestru działalności regulowanej

Główna treść

Wpis do rejestru działalności regulowanej

Dokonywanie wpisu oraz zmian wpisu do REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej NIP,
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Dokumenty:

 • Wypełniony wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej przygotowany na podstawie art. 9c ust 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) według załączonego wzoru,
 • Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych. Zmiany dokonuję się na podstawie pisemnego wniosku
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (do pobrania),
 • Pełnomocnictwo (przygotowane zgodnie z art. 33 KPA), jeżeli strona działa przez pełnomocnika w tym przypadku dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty

Opłatę skarbową pobiera się w przypadkach:

 • 50 zł – wniesienie wniosku o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej
  (z wyjątkiem: przedsiębiorców, którzy w dniu wejścia w życie ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)
 • 25 zł – zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej jeżeli dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności
 • 17 zł – gdy strona działa przez pełnomocnika

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na konto:
Urząd Miasta i Gminy Wolbrom
68 8450 0005 0000 0000 6493 0020

Termin załatwienia sprawy:

 • Wpis dokonywany jest w terminie 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.
 • Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Do pobrania:

Szczegółowych informacji udziela:
Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu
Referat Ochrony Środowiska, pok. 203
ul. Krakowska 1
32-340 Wolbrom
telefon: 32 7065301
Kierownik Referatu: Aneta Perek