Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wycinka drzew i krzewów

Główna treść

Wycinka drzew i krzewów

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074),
Ustawa o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Miejsce

Urząd Miasta i Gminy Wolbrom

Wydział Techniczno- Inwestycyjny
Referat Ochrony Środowiska
ul. Krakowska 1

32-340 Wolbrom
Pokój: 203, 207 I piętro

Informacja:

 • tel: (32) 70-65-301 lub (32) 70-65-316
 • fax: (32) 6442288
 • e-mail: aperek@umigwolbrom.pl

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zawierające:

 • imię, nazwisko i adres zgłaszającego, nr telefonu kontaktowego właściciela/ współwłaścicieli nieruchomości,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte: nr ewidencyjny działki, nr obrębu, adres

Załączniki:

 • rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
 • oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom,
ul. Krakowska 1 w Wolbromiu (parter)

Termin załatwienia sprawy:

 1. W terminie do 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom (za pośrednictwem pracownika urzędu) dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, a gdy nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Uwaga

 • Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie zgłoszenia wniesionego do urzędu.
 • W przypadku braku możliwości wejścia na teren nieruchomości, na której usytuowane jest planowane do usunięcia drzewo lub w przypadku braku możliwości identyfikacji drzewa na jej terenie z uwagi na nieobecność zgłaszającego podczas umówionych przez gminę oględzin, konieczne będzie wyznaczenie kolejnego terminu ich przeprowadzenia. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia liczyć się będzie od dnia przeprowadzenia skutecznych oględzin.
 • W przypadku konieczności przeprowadzenia kilku oględzin w terenie z uwagi na liczbę drzew zgłoszonych do usunięcia, 14. dniowy termin na wniesienie sprzeciwu liczy się od daty przeprowadzenia ostatnich oględzin na nieruchomości.
 1. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin Burmistrz może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Aby uniknąć sytuacji usunięcia drzew, na które gmina wyraziła sprzeciw należy upewnić się po 14 dniach od oględzin jaka została podjęta decyzja. Gdyż może się zdarzyć, że urząd wysłał list z decyzją w sprawie sprzeciwu, który jeszcze nie dotarł do właściciela nieruchomości, a ten będzie przekonany, że gmina wyraziła milcząca zgodę i dokona wycinki. Będzie to skutkowało naliczeniem kary za nielegalną wycinkę, która wynosi dwukrotność opłaty.

Urząd, na wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw o wniesienia sprzeciwu przed upływem ustawowego terminu (14 dni), co uprawnia do usunięcia drzewa / drzew bez narażenia się na karę.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) urząd w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7. dni od dnia doręczenia postanowienia.
Nałożenie przez urząd obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu na wniesienie sprzeciwu.
Uwaga
W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, urząd będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia

Opłaty:

Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).
Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt 21) należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty).

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom.
Opłatę skarbową za udzielone pełnomocnictwo oraz za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom przy ul. Krakowskiej 1 w Wolbromiu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom nr 85 8450 0005 0000 0000 6493 0005 Bank Spółdzielczy w Wolbromiu.

Tryb odwoławczy:

 1. Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
 2. Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom

Inne informacje:

 1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
  a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
  b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.
 3. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 4. Jeżeli w ciągu 5 lat od dokonania oględzin właściciel działki wystąpi o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części posesji gdzie rosły usunięte drzewa, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za ich usunięcie. Opłata będzie pobrana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewa wyciął poprzedni właściciel. W celu sprawdzenia, czy na działce przeprowadzona była wycinka drzew będzie można zgłosić się do gminy o udostępnienie protokołu z oględzin.
 5. Urząd może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do niezwłocznego usunięcia drzewa.
  Uwaga: Urząd wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.
 6. Urząd obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
  a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
  b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia,
 7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
  a) drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody;
  b) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.
  Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez urząd wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.
  Do 14. dniowego terminu na wniesienie przez gminę sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
 8. Urząd udostępnia protokół z oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiącej własność:

 • osoby fizycznej usuwającej drzewa/ krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • osoby prawnej
 • innych podmiotów

W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew, których obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm od gruntu nie przekraczają:

 • 80 cm- w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm- w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm- w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku gdy obwody pni mierzonych na wysokości 5 cm są większe niż wyżej wymienione, usunięcie drzew jest objęte obowiązkiem uzyskania zezwolenia. Wnioskodawca we wniosku podaje obwody pni mierzone na wysokości 130 cm.

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego
 • oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenieo posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego
 • nazwę gatunku drzewa i obwodu jego pnia (zmierzonego na wysokości 130 cm),
 • nazwę gatunku krzewu i wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte (w m2),
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew
 • przyczynę oraz termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,

Załączniki:

 • Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane- określające usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 • Pisemna zgodę właściciela nieruchomości (w przypadku gdy nie jest nim wnioskodawca).
 • Projekt planu w przypadku:
  • planowanych nasadzeń zastępczych
  • przesadzanie drzew i krzewów.
 • Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni. Zezwolenie do odbioru w Urzędzie Miasta i Gminy, Referacie Ochrony Środowiska,
I piętro, pokój 203 lub 207.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni i złożenia w Wydziale Techniczno-Inwesycyjnym. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Plik do pobrania:

UWAGA
W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków zawiera się w terminie od 1 marca do 15 października.