Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Główna treść

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (art. 59 – 87).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Miejsce

Wydział Techniczno Inwestycyjny
Referat Ochrony Środowiska
pok. 203 I piętro

Informacja

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska UMiG w Wolbromiu od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Opłaty:

We wszystkich przypadkach opłata pobierana jest w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej:

  • 205 zł– za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • 17 zł – za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Wolbromiu, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Załączniki: