Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Główna treść

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości dla terenu nie objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Podstawa prawna:

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U
  z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn. zm./,
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 roku w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu /Dz.U. z 1998r. Nr 25, poz.130/.

Miejsce

Wydz. Techniczno-Inwestycyjny

Informacja

Tel: 9 032 ) 644-23-04 , 644-23-36 wew. 326, fax: ( 32 ) 644-22-88

Wymagane dokumenty

Do podania należy dołączyć oryginały dokumentów:

 1. stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
 2. wypis i wyrys z katastru nieruchomości, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązująca w dniu złożenia wniosku, 2 egz. wstępnego projektu podziału nieruchomości, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95, tzn: Niezależnie od ustaleń planu miejscowego podziału nieruchomości może nastąpić w celu: zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz
  z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków, wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,
 3. wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa,
 4. realizacji roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów niniejszej ustawy lub z odrębnych ustaw,
 5. realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych,
 6. wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o ustalenie lokalizacji drogi krajowej,
 7. wydzielenia działki budowlanej,
 8. wydzielenia działek gruntu na terenach zamkniętych

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt h – Ustawy z 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej Dz.U. z 8.12.2006r-Dz.U.Nr 225 poz.1635).

Termin załatwienia sprawy:

W terminie 30 dni od dostarczenia przez inwestora niezbędnych materiałów, w przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może być przedłużony do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul.J.Lea 10 w terminie 7 dni od daty doręczenia stronom.