Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przygotowania do reorganizacji sieci szkół Gminy Wolbrom

Główna treść

Przygotowania do reorganizacji sieci szkół Gminy Wolbrom

miana struktury szkolnej, wprowadzonej ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. wymusiła na jednostkach samorządu terytorialnego wprowadzenie zmian w sieciach szkolnych, szczególnie w sieciach szkół podstawowych. Na czym zmiany będą polegały i w jakim zakresie, szeroko były omawiane podczas spotkań, które odbyły się w poniedziałek 13. lutego. Z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami szkolnych Rad Rodziców spotkał się Burmistrz Adam Zielnik oraz dyrektor MOOS Dorota Świerczek.Zgodnie z  przepisami wprowadzającymi ustawę Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego, która zamierza przekształcić szkoły, jest zobowiązana do:1. przeprowadzenia przekształcenia w odrębnym postępowaniu dla każdej ze szkół;2. podjęcia uchwały o zmianie sieci szkół. Przekształcenia szkół publicznych, podejmowane z inicjatywy rady gminy oraz wynikające z tych przekształceń zmiany w sieci szkolnej, zostaną przeprowadzone na podstawie szczególnych uchwał dostosowujących. Uchwały te z jednej strony stanowią formalną podstawę dokonania zmian organizacyjnych, a drugiej – dostosowują istniejącą sieć szkół publicznych do zmian w strukturze szkolnej. Zakres uchwały (projektu) w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego obejmuje plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., plan sieci prowadzonych przez Gminę publicznych gimnazjów i  klas dotychczasowych publicznych gimnazjów prowadzonych w szkołach podstawowych oraz granice ich obwodów na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., a także określa projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolbrom oraz granice ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.  Proponowane zmiany w sieci szkół Gminy Wolbrom: Projekt uchwały zakłada, że od roku szkolnego 2017/2018 w Gminie Wolbrom będzie funkcjonować 10 ośmioletnich szkół podstawowych o pełnej strukturze organizacyjnej, w tym jedna szkoła podstawowa ze szkołą filialną o strukturze organizacyjnej klas I-III. Obwody ośmioklasowych szkół podstawowych obejmować będą granice obwodów dotychczasowych sześcioklasowych szkół podstawowych z uwzględnieniem nowych ulic w obrębie Miasta Wolbrom. Obwód szkoły filialnej będzie obejmował jej dotychczasowy obwód. Niestety Małopolski Kurator Oświaty negatywnie zaopiniował uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji szkoły filialnej w Chrząstowicach. Do czasu rozstrzygnięcia zażalenia przez Ministra Edukacji, a patrząc na sprawę realnie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, szkoła filialna w Chrząstowicach musi być oficjalnie wykazana w projekcie sieci szkolnej, pomimo tego, że nie ma tam uczniów. Niektóre oddziały klas objętych obwodem ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wolbromiu będą realizowały obowiązek szkolny w siedzibie dotychczasowego Gimnazjum Nr 4 na os. Łokietka 10. Takie rozwiązanie jest konieczne ze względu na brak możliwości funkcjonowania wszystkich oddziałów klas I-VIII w siedzibie szkoły (ul. Mariacka 28) w systemie jednozmianowym i jest zgodne z art. 206 ust. 5 ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Przepis ten stanowi, iż organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmując uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego dąży do tego, aby ośmioletnie szkoły podstawowe były szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej, funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji. Odległość między ww. budynkami szkół wynosi 1100 m. Proponuje się, aby w roku szkolnym 2017/2018, w budynku na os. Łokietka 10, obowiązek szkolny realizowały – po jednym oddziale – klasy I, IV i VII szkoły podstawowej oraz oddziały gimnazjalne klas II i III (7 oddziałów). W kolejnych latach szkolnych w tej lokalizacji nastąpi sukcesywne „uzupełnianie” klas. Szczegółowe wskazanie lokalizacji wybranych oddziałów nastąpi po uwzględnieniu wniosków oraz preferencji rodziców w procesie rekrutacji. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane podczas konsultacji w Kuratorium Oświaty w Krakowie w dniu 11. stycznia b.r. W MiG Wolbrom cała operacja przebiegnie w miarę płynnie, głównie dzięki wypracowanemu w ubiegłym roku kompromisowi pomiędzy burmistrzem i komisją oświaty z jednej strony, a dyrektorami, nauczycielami, pracownikami placówek oświatowych, nauczycielskimi związkami zawodowymi oraz rodzicami z drugiej strony. Dzięki odpowiedzialnej postawie wszystkich zaangażowanych podmiotów udało się w zeszłym roku wypracować mechanizmy, które umożliwią w tym roku przejście przez reformę edukacji w miarę suchą stopą. Jak ważny był ten kompromis świadczą obecnie problemy innych jednostek samorządu terytorialnego, które do końca liczyły, że jednak nie dojdzie do reformy, czekały z koniecznymi zmianami i obecnie mają bardzo trudny orzech do zgryzienia.