Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przymiarki do przekształcenia szkół

Główna treść

Przymiarki do przekształcenia szkół

W dniu 23 stycznia, podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu radni podjęli dwie uchwały intencyjne w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia br. dwóch szkół w gminie – w Chełmie i Jeżówce. Są to obecnie najmniejsze szkoły, a liczba uczniów do nich uczęszczających z roku na rok spada. Zamiar likwidacji szkół generujących coraz większe wydatki budżetowe został przyjęty ze zrozumieniem przez radnych i obydwie uchwały radni przyjęli bez żadnych pytań i dyskusji 13 głosami „za”, 1 przeciwnym oraz 6 i 5 głosami wstrzymującymi.
Obydwie uchwały poprzedzone były konsultacjami społecznymi oraz procedowaniem na posiedzeniach komisji stałych RM. Należy pamiętać, że powyższe uchwały wyrażają zamiar likwidacji szkół. Ostateczna decyzja o ich likwidacji wymagać będzie odrębnej uchwały Rady Miejskiej.
 Z uzasadnienia przedmiotowych uchwał wynika, iż nie jest intencją władz Gminy całkowita likwidacja tych placówek, a jedynie przekształcenie ich w placówki niepubliczne wzorem działających już z powodzeniem od lat placówek w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej.

Pod względem liczby uczniów, Szkoły Podstawowe w Chełmie i Jeżówce są obecnie najmniejszymi szkołami w Gminie Wolbrom. Liczba uczniów w klasach I-VIII (rok szkolny 2019/2020) wynosi:
39 uczniów – w Szkole Podstawowej w Chełmie, oraz 48 uczniów w Szkole Podstawowej w Jeżówce. 
Przy planowanej w budżecie gminy na rok 2020 kwocie 1 303 000 zł. dla SP w Chełmie oraz 1 120 000 zł. dla SP w Jeżówce koszt funkcjonowania jednego ucznia wyniesie odpowiednio: ok. 24,6 tysięcy złotych i 19,35 tysięcy zł. W przypadku SP Chełm powyższa kwota stanowić będzie prawie 200% średniej dla szkół prowadzonych przez Gminę Wolbrom (13 tys. zł.) i 250 % w stosunku do planowanej wysokości subwencji oświatowej przewidzianych dla tej szkoły wg danych ujętych w raportach subwencyjnych z grudnia 2019r. Analogicznie dla SP Jeżówka 150% średniej i 220% do planowanej subwencji z grudnia 2019r.
Niekorzystne dla obu szkół są także utrzymujące się prefrencje wśród rodziców co do wyboru szkoły dla swych dzieci. Zgodnie z danymi z października 2019 r. w obwodzie szkoły w Chełmie jest zameldowanych na pobyt stały lub czasowy 120 uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci. Szkołę tę w bieżącym roku szkolnym wybrało dla swych dzieci około 30% rodziców. 78 dzieci z Chełmu są uczniami podstawówek między innymi w Gołaczewach i Wolbromiu. Z kolei do szkoły w Jeżówce uczęszcza 52 uczniów spośród 84 zameldowanych w tym obwodzie (62%). Pozostali, czyli 32 są uczniami szkół podstawowych w sąsiednich miejscowościach.
Z danych prowadzonej przez Gminę Wolbrom ewidencji ludności wynika, że sytuacja w obu szkołach nie ulegnie w najbliższych latach istotnej zmianie, a wręcz ulegnie pogorszeniu. Mała liczebność klas i niekorzystne dane demograficzne dla obwodu szkoły i preferencje rodziców co do wyboru szkoły innej niż obwodowa nie rokują możliwości utrzymania tak małych, a zarazem kosztownych szkół w sytuacji, gdy gmina musi bilansować wydatki z dochodami bieżącymi, co zmusza do racjonalnego gospodarowania budżetem. 
Jeśli dojdzie ostatecznie do likwidacji szkół, uczniom z Chełmu zapewni się możliwość kontynuowania nauki od roku 2020/21 w Zespole Szkół w Gołaczewach uczniom z Jeżówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łobzowie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by obydwie placówki funkcjonowały nadal, ale jako niepubliczne – tak jak to ma miejsce w Porębie Górnej i Porębie Dzierżnej. Wszystko wskazuje, że tak właśnie się stanie ze szkołą Chełmie. Być może podobnie będzie ze szkołą w Jeżówce.
W przypadku przekształcenia podstawówek w szkoły niepubliczne Gmina zapewni wszelką pomoc zarówno logistyczną, jak przede wszystkim finansową celem utrzymania 8 klasowych podstawówek wraz z oddziałami przedszkolnymi w tych sołectwach. Dodatkowo będzie możliwe uruchomienie w obu placówkach niepublicznych przedszkoli.