Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przypomnienie o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Główna treść

Przypomnienie o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Referat Podatków i Opłat Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, przypomina właścicielom nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie miasta i gminy Wolbrom o obowiązku złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającym z art.6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.888 z późn.zm.).

Aktualnie obowiązujący formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obowiązujący od 1.02.2022r. stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVIII/390/2021, wersja w PDF)dostępny jest na stronie internetowej www.wolbrom.pl pod linkiem: https://wolbrom.pl/wp-content/uploads/Zalacznik-nr-1-do-Uchwaly-XLVIII_390_2021-Rady-Miejskiej-w-Wolbromiu-z-dnia-29-grudnia-2021.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym – wersja edytowalna (kliknij)

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 rok (kliknij)

Deklarację obowiązani są składać tylko właściciele nieruchomości, u których nastąpiła zmiana np: zmieniła się liczba osób zamieszkujących tą nieruchomość lub, gdy właściciel nieruchomości zamieszkałej korzysta ze zwolnień w w/w opłacie takich, jak: karta dużej rodziny, kompostownik.

Termin składania w/w deklaracji to: 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości, lub do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą do ustalenia wysokości opłaty (w/w terminy są podane w deklaracji). Opłatę uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć w formie tradycyjnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: z wykorzystaniem ePUAP -po opatrzeniu jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W jaki sposób złożyć deklaracje śmieciowe elektronicznie (kliknij)

Złożenie nowej deklaracji dotyczy przede wszystkim właścicieli nieruchomości, którzy zapewnili miejsce czasowego pobytu osobom przybyłym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Telefony do kontaktu: (32) 70 65 329, (32) 70 65 334