Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Przystępujemy do prac nad nowym Studium

Główna treść

Przystępujemy do prac nad nowym Studium

Gmina Wolbrom ogłosiła przetarg nieograniczony na Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom. Oferty można składać do 17 października do godz. 9.30.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom zatwierdzonego Uchwałą   nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22.08.2002r.

Przedmiot opracowania określony został w Uchwale Nr XXXIII/214/2013  Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom zatwierdzonego Uchwałą nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22.08.2002r.

Realizację zamówienia podzielono na etapy:

Etap I – Sporządzenie koncepcji zmiany Studium.

Etap II – Sporządzenie projektu zmiany Studium do opiniowania przez komisję urbanistyczno – architektoniczną.

Etap III – Sporządzenie projektu zmiany Studium do uzgodnień i opiniowania przez właściwe organy, inne niż komisja urbanistyczno – architektoniczna.

Etap IV – Wprowadzenie zmian do projektu zmiany Studium wynikających   z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień.

Etap V – Wprowadzenie do projektu zmiany Studium zmian wynikających z rozpatrzenia uwag wniesionych do ustaleń projektu zmiany Studium, w związku  z wyłożeniem projektu zmiany Studium i prognozy oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu i przygotowanie projektu zmiany Studium do uchwalenia.

Etap VI – Czynności wykonywane po uchwaleniu zmiany Studium.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia wszystkie elementy dokumentacji planistycznej winny być sporządzone w formie:
– papierowej – wydruk w ilości egzemplarzy wymienionych w niniejszym załączniku do SIWZ,
– elektronicznej – zapisu cyfrowego na nośniku CD/DVD – w ilości wymienionych  w niniejszym załączniku do SIWZ, w formie gwarantującej odczyt, edycję i wydruk, a mianowicie:
a) część opisowa (tekstowa) – pliki w formacie.doc oraz.pdf
b) część graficzna (mapy, plany, itp.) – zapisana w najnowszym dostępnym formacie zgodnym z oprogramowaniem jakim dysponuje Gmina Wolbrom: EWMAPA 8 VIEW dla Windows lub równoważnym.

Wyjściowymi dokumentami, które posłużą do powstania nowego Studium są: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom zatwierdzone Uchwałą Nr XXXII/239/02 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22.08.2002 r., Strategia Rozwoju Gminy Wolbrom na lata 2007-2015, Plan Rozwoju lokalnego Miasta i Gminy Wolbrom, Lokalny Plan Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2005-2006 z projekcją na lata 2007-2013, Prognoza Oddziaływania Na Środowisko „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla powiatu olkuskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019”

Ewa Barczyk


Szczegóły ogłoszenia