Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Główna treść

Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom funkcjonuje Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Punkt konsultacyjny „Czyste Powietrze”
I piętro UMiG Wolbrom, pokój 109, tel kontaktowy 32 70 65 389,
e-mail: aoleksy@umigwolbrom.pl
czynny w dniach:
poniedziałek godz. 8.00-16.00
wtorek godz. 7.00-15.00
środa godz. 8.00-16.00

W Punkcie Konsultacyjnym jest możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany jest do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna.
Uruchomiony Punkt Konsultacyjny ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Wolbrom aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a Miastem i Gminą Wolbrom.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Wolbrom.
Zachęcamy do korzystania z punktu oraz odwiedzenia strony internetowej http://new.wolbrom.pl , oraz zapoznanie się z zakładką (kafelek) – Czyste Powietrze, gdzie zamieszczane są bieżące aktualizacje.

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://www.wfos.krakow.pl/

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie.

Co beneficjent programu „Czyste Powietrze” powinien przygotować przed złożeniem wniosku?

  • Dane osobowe, PESEL, również współmałżonka.
  • Numer rachunku bankowego.
  • Informacje o budynku: adres, nr księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, powierzchnia prowadzonej działalności gospodarczej (jeśli dotyczy), rok wystąpienia o zgodę na budowę/zgłoszenia budowy budynku.
  • Informacje o powierzchni przegród, stropu, dachu do ocieplenia, wyrażoną w m2 oraz informacje o powierzchni okien i drzwi do wymiany w m2.
  • Kwotę dochodu rocznego stanowiącego podstawę obliczenia podatku z rozliczenia PIT.
  • Ilość hektarów przeliczeniowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego)
  • Dokument potwierdzający własność (w przypadku, gdy nie została założona księga wieczysta).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Wójta, Burmistrza lub Prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.
Wysokość progów dochodowych do dnia 1 lipca 2021r. Została podwyższona, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w „Czystym Powietrzu” czyli otrzyma bezzwrotną dotację wynosząca do 37 tyś zł.

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydanym zgodnie z art.411 ust. 10G ustawy- Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1564 zł. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2189 zł. W gospodarstwie jednoosobowym.

Urząd Gminy i Miasta w Wolbromiu informuje, że po nowelizacji przepisów „Prawo ochrony środowiska”, a także poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. ,poz. 111 z późń. zm.), realizuje zadania z zakresu przyjmowania żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o podwyższone dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.
Żądanie wydania zaświadczenia należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Wolbromiu.
Formularz żądania wydania zaświadczenia można pobrać osobiście jak również ze strony internetowej Urzędu.

Do pobrania: