Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Punkt Obsługi Inwestora w Gminie Wolbrom

Główna treść

Punkt Obsługi Inwestora w Gminie Wolbrom

Punkt Obsługi Inwestora w Gminie Wolbrom

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik Zarządzeniem nr 5/2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku powołał Punkt Obsługi Inwestora w Gminie Wolbrom, którego celem jest realizacja standardów obsługi inwestorów. POI stanowi pierwsze ogniwo w inicjowaniu kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami i podmiotami wspierającymi rozwój gospodarczy na terenie Gminy Wolbrom.

Wykonywanie zadań POI oraz jego bieżącą obsługę zapewnia Zespół Punktu Obsługi Inwestora (Zespół POI), powołany przez Burmistrza zgodnie z Zarządzeniem nr 5a /2023 z dnia 4 stycznia 2023 roku

Do zadań Zespołu Punktu Obsługi Inwestora należy realizacja zadań POI w Gminie Wolbrom dotyczących wdrażania standardów obsługi inwestora, we współpracy z pozostałymi pracownikami i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, w tym w szczególności:

1) Przygotowanie kompletnej oferty inwestycyjnej w Gminie Wolbrom, jej weryfikacja i aktualizacja, w tym nadzór nad poprawnością danych niezbędnych do jej opracowania.

2) Aktualizacja danych dotyczących oferty inwestycyjnej na portalu/stronie internetowej Gminy Wolbrom oraz dbałość o aktualność informacji, w tym nadzór nad administratorem strony w tym zakresie.

3) Nadzór nad aktualizacją danych dotyczących ofert lokalizacyjnych JST w generatorze ofert inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH).

4) Weryfikacja oferty inwestycyjnej i działań POI pod kątem zgodności z aktualnymi dokumentami strategicznymi, w szczególności w zakresie ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami.

5) Organizacja działań promujących ofertę inwestycyjną w Gminie Wolbrom.

6) Udzielanie informacji przedsiębiorcom lub inwestorom, w tym prezentacja posiadanej przez Gminę Wolbrom oferty inwestycyjnej.

7) Organizowanie w razie potrzeby wizyt lokalizacyjnych inwestorów na terenie Gminy Wolbrom i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami.

8) Asystowanie inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie gminy, występujących w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego.

9) Opieka poinwestycyjną dla firm łącznie ze wsparciem firm, które już działają na terenie Gminy Wolbrom.

10) Współdziałanie z podmiotami zaangażowanymi w obsłudze inwestora na szczeblu ponadgminnym, w szczególności z PAIH i innymi partnerami regionalnymi.

11) Udział w spotkaniach, konferencjach oraz szkoleniach służących podnoszeniu kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów.

Załącznik:

1. Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom wraz z REGULAMINEM PUNKTU OBSŁUGI INWESTORA W GMINIE WOLBROM (kliknij).