Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rada Miejska w Wolbromiu udzieliła absolutorium Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi

Główna treść

Rada Miejska w Wolbromiu udzieliła absolutorium Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi

Podczas sesji odbywającej się dzisiaj w sali lustrzanej Domu Kultury, Rada Miejska w Wolbromiu na wniosek Komisji Rewizyjnej, jednogłośnie 20 głosami, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących udzieliła Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi absolutorium. Oznacza to, że wykonanie budżetu za rok ubiegły było zgodne z planem i zasadami obowiązującymi samorządy.

Zanim radni podjęli uchwałę nr XXII/217/2020 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom za 2019 rok, Rada Miejska w Wolbromiu, zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wolbrom za 2019 rok, ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wolbrom za 2019 rok, z informacją o stanie mienia Gminy Wolbrom oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej. Po udzieleniu absolutorium radni, oklaskami na stojąco przyjęli uchwałę, okazując tym samym podziękowania i gratulacje Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi oraz Skarbnikowi Edycie Żuchowicz-Reszce. Przewodniczący RM Bartłomiej Żurek wraz z Wiceprzewodniczącymi RM Ewą Kazimierską i Arturem Pajkiertem do gratulacji dołączyli okazałe bukiety kwiatów.
Przyjmując gratulacje za uzyskane absolutorium burmistrz ze szczególnymi podziękowaniami zwrócił się do radnych. Złozył także podziękował za codzienną pracę i pomoc współpracownikom, wszystkim pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy.