Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Reaguj na przemoc.

Główna treść

Reaguj na przemoc.

Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu (codziennie przyjmują: inspektor do spraw uzależnień, pracownik socjalny).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), prawnik (wtorek 10.00 – 12.00), pracownik socjalny (czwartek 13.00 – 15.00).

W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w Punkcie organizowany jest w ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 17.00 trening umiejętności wychowawczych prowadzony przez psychoterapeutę.

Można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny. Asystent rodziny to pomocnik, mediator, doradca, który ma wspierać i aktywizować rodziny poprzez zmianę stosunku do własnej sprawczości, pokonywanie trudności życiowych zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa również Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, odbywają się w nim zajęcia dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie (czwartek 17.30 – 19.00).

Pomoc można uzyskać również w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu – konsultant ds poradnictwa specjalistycznego i organizacji interwencji kryzysowej przyjmuje w godz. 7.00 – 15.00 (pok. nr 20, tel. 32/ 643 39 41 wew.21).