Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Reaguj na przemoc, szukaj pomocy.

Główna treść

Reaguj na przemoc, szukaj pomocy.

Dom to miejsce, w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie. Tworząca go rodzina obdarza się wzajemnie miłością i zrozumieniem. Niestety zdarzają się sytuacje, w których poprzez brak umiejętności opanowania negatywnych emocji, któryś z członków rodziny staje się sprawcą przemocy.

Przemoc domowa jest poważnym przestępstwem. Działania podejmowane przez osobę stosującą przemoc przyczyniają się do naruszenia praw i dóbr drugiego człowieka. Przemoc to nie tylko naruszanie nietykalności fizycznej, ale również znęcanie psychiczne, uzależnienie finansowe. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia osób bliskich, osoba stosująca przemoc może zostać odizolowana od rodziny. Szukanie pomocy to znak odwagi i odpowiedzialności za siebie i innych.

W przypadku pojawienia się przemocy domowej, ciężko jest się odnaleźć osobom jej doznającym i zwrócić o specjalistyczną pomoc. Dlatego ważne jest by każdy kto jest świadkiem przemocy reagował. Natychmiastowa reakcja sąsiadów, znajomych może uchronić osoby przed dalszym cierpieniem. Każda osoba będąca świadkiem, zgłaszając przemoc umożliwi szybką interwencje ze strony odpowiednich instytucji na rzecz pomocy potrzebującym.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy domowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu (zi@mops.wolbrom.pl).

Osoby doznające przemocy domowej mogą otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom, tel. 32/ 644 10 75.

W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa także Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, w którym mogą uzyskać pomoc osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu oraz osoby współuzależnione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać również pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, tel. 32/ 643 39 41. Odbywają się tam spotkania w ramach grupy wsparcia dla osób doznających przemocy domowej (spotkania w każdą środę w godz. od 15:00 do17:00) oraz przyjmują specjaliści oferujący bezpłatną pomoc (psycholog, prawnik, warsztaty pracy z rodziną – podnoszenie kompetencji wychowawczych, psychoterapia). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje także pomoc dla osób stosujących przemoc, prowadzone są tam oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową oraz program psychologiczno-terapeutyczny.

Osoby, które potrzebują pomocy mogą skorzystać z ogólnopolskich telefonów zaufania: