Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Reaguj na przemoc

Główna treść

Reaguj na przemoc

Sytuacja pandemii i związane z nią ograniczenia jak praca zdalna rodziców, stałe przebywanie dzieci w domu w związku z nauką zdalną spowodowały zmiany w funkcjonowaniu rodzin. Często mogą to być zmiany pozytywne pozwalające na pogłębienie relacji wewnątrzrodzinnych ale sytuacja taka może stwarzać także zagrożenie ujawnienia się lub pogłębienia negatywnych zjawisk w relacjach rodzinnych – agresji, nadużywania środków psychoaktywnych, różnych przejawów przemocy.

Wspólne, stałe przebywanie w jednym miejscu osób stosujących przemoc, agresję oraz osób, do których te zachowania są kierowane, powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, wzrost lęku, strachu.

Negatywne zjawiska szczególnie mocno wpływają na dzieci, które – nawet wówczas gdy zachowania agresywne nie są kierowane bezpośrednio do nich – ponoszą emocjonalne konsekwencje. Szczególnie negatywne skutki dla zdrowia i rozwoju dziecka ma stosowanie agresji, przemocy i nadużywanie środków psychoaktywnych (w tym alkoholu) przez ich rodziców. Wielu badaczy wskazuje na silny związek pomiędzy piciem alkoholu a stosowaniem przemocy, szczególnie przemocy domowej. Szkodliwe picie alkoholu przez rodziców, opiekunów może wpływać niekorzystnie na poczucie odpowiedzialności, a także zmniejszać ilość czasu i pieniędzy, które mogą być przeznaczone dla dziecka. Może prowadzić to do zaniedbania podstawowych potrzeb dziecka. Nadużywanie alkoholu może bezpośrednio wpływać na funkcje psychiczne i kognitywne, zmniejszając samokontrolę i czyniąc osoby bardziej podatne na akty przemocy, również wobec dzieci. Szkodliwe picie przez rodziców związane jest z innymi problemami jak słabe zdrowie psychiczne i antyspołeczny charakter, co zwiększa ryzyko maltretowania dziecka.

Nikt nie ma prawa bić ani poniżać najbliższych. Przemoc domowa nie jest tylko wewnętrzną sprawą rodzinną ale jest przestępstwem ściganym przez prawo.

Każdy z nas może mieć wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wystarczy tylko przerwać „zmowę milczenia” wobec zjawiska przemocy domowej, nie akceptować zachowań agresywnych wobec najbliższych. W wielu przypadkach można powstrzymać przemoc wobec członków rodziny, dzieci dzięki wczesnej interwencji sąsiadów, znajomych, rodziny. Właściwa i odpowiedzialna reakcja otoczenia pozwoli instytucjom zajmującym się pomaganiem dotrzeć do osób, które tej pomocy potrzebują.

Na terenie Miasta i Gminy Wolbrom działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu (codziennie przyjmują: koordynator do spraw uzależnień, pracownicy socjalny).

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą otrzymać kompleksową, bezpłatną pomoc w Punkcie Informacyjnym dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie mieszczącym się w budynku MOPS Wolbrom, tel. 32/ 644 10 75, mail: ziwolbrom@gamil.com. W Punkcie bezpłatnych porad udzielają: psycholog (czwartek 15.00-17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu), prawnik (wtorek 8.00-10.00), pracownik socjalny (czwartek 13.00-15.00).

W celu wzmocnienia opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców można także skorzystać z pomocy w formie wsparcia asystenta rodziny.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolbromiu działa także Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby mające problem z nadużywaniem alkoholu.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać również pomoc w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ul. Piłsudskiego 21, tel. 32/ 643 39 41. Mieści się tam Punkt Interwencji Kryzysowej, który oferuje bezpłatną pomoc specjalistów (psycholog, prawnik, warsztaty pracy z rodziną – podnoszenie kompetencji wychowawczych, psychoterapia). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oferuje także pomoc dla osób stosujących przemoc, prowadzone są tam oddziaływania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby potrzebujące pomocy mogą skorzystać z ogólnopolskich telefonów zaufania:

  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02;
  • Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111;
  • STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją – 22 621 35 37;
  • Policyjny telefon zaufania ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 800 120 226;
  • Policja – 997, numer alarmowy – 112.