Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Realizacja budżetu Gminy Wolbrom w roku 2013

Główna treść

Realizacja budżetu Gminy Wolbrom w roku 2013

Jak co roku, przed sesją absolutoryjną chcemy pokazać mieszkańcom naszej gminy najważniejsze zadania realizowane w ubiegłym roku budżetowym. Zainteresowany czytelnik znajdzie tu skrócone opisy najważniejszych pozycji z zakresu realizacji budżetu, w tym najistotniejsze pozycje dotyczące wydatków, dochodów, inwestycji i remontów w poszczególnych działach. Zamieszczamy również zdjęcia przykładowych realizacji remontów i inwestycji, które finansowała bądź współfinansowała gmina Wolbrom.

Całość sprawozdania finansowego można znaleźć w załącznikach do zarządzenia nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2013 zamieszczonego na stronie BIP Gminy Wolbrom. Pozytywnym efektem długofalowej polityki finansowej władz Wolbromia jest niezwykle niski, jak na dzisiejsze czasy, wskaźnik zadłużenia gminy, który wynosi tylko 1,99%, co pozwala elastycznie i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dzięki temu nowa perspektywa unijna nie będzie dla nas zamknięta, jak dla bardzo wielu poważnie zadłużonych samorządów w Polsce.   

Uchwalony przez Radę Miejską 29 stycznia 2013r. budżet zakładał planowane dochody w wysokości 57.503.408,00 zł, a wydatki w kwocie 53.852.688,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3.650.720,00 zł miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan rozchodów to 3.650.720,00 zł, z czego spłata pożyczek 250.720,00 zł, a kredytów 3.400.000,00 zł .

Jak to bywa zwykle, w ciągu roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom, by ostatecznie zamknąć się planem dochodów w kwocie 58.853.428,96 zł i wydatkami w kwocie 55.900.414,98 zł. Oznacza to powstanie nadwyżki w wysokości 2.953.013,98 zł. Plan przychodów został zwiększony do kwoty 808.299,18 zł, przy czym w całości były to wolne środki. Plan rozchodów uległ zmianie do wysokości 3.611.042,16 zł. Plan dochodów wykonano w kwocie 57.820.099,10 zł tj. 98%, a wydatki wykonano na poziomie 53.405.333,40 zł, co daje 95,5%. Oznacza to, że powstała nadwyżka w kwocie 4.414.765,70 zł. Spłacono 3.611.042,16 zł kredytów i pożyczek, w tym 3.400.000,00 zł kredytów.

Zgodnie z przyjętymi standardami odchylenia od planu ± 5% uznaje się za dopuszczalne tzn. mieszczą się w normie. Należy zaznaczyć, że wykonane dochody w roku budżetowym, były wyższe niż w roku 2012 o ponad 1,5 mln zł, natomiast wydatki były niższe o prawie 3,1 mln zł. Brak równowagi po stronie planu pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami o kwotę 150.271,00 zł wyniknął z powodu otrzymania tej kwoty 31 grudnia tytułem podziału rezerwy subwencji ogólnej i została ona wprowadzona do budżetu tylko po stronie dochodów. Zmniejszenie kwoty planowanej spłaty pożyczki nastąpiło z powodu umorzenia części pożyczki przez WFOŚiGW w Krakowie. Mniejsze wydatki niż w roku poprzednim to efekt spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 


DOCHODY

Dochody planowane po uwzględnieniu zmian, które zamknęły się kwotą 58.853.428,96 zł wykonano w wysokości 57.820.099,10 zł tj. w 98,2%, co należy uznać za wynik zadawalający. W trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 1.350 tys. zł. Osiągnięte dochody były wyższe niż w roku poprzednim o kwotę ponad 3,4 mln zł tj. o 6,3%.
Do ważniejszych pozycji, które nie zostały wykonane należy zaliczyć:

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 §0770), gdzie na plan 980.202,50 zł wykonano 578.380,66 zł co stanowi 59%. Niższe wykonanie spowodowane było brakiem chętnych do kupna dwóch działek budowlanych na łączną wartość 189 tys. zł oraz mieszkania komunalnego na wartość 76 tys. zł. Ogłoszony przetarg w grudniu nie doszedł do skutku z powodu braku nabywców na te nieruchomości. Gmina zgodnie z uchwałą rady przeznaczyła do sprzedaży 6 działek budowlanych. Ponieważ pierwszy przetarg na 2 działki spośród tych sześciu nie doszedł do skutku wstrzymano ich sprzedaż by przeanalizować całą sytuację pod względem ich ceny czy też popytu na te działki,

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie plan 14.227.560,00 zł zrealizowano 13.709.013,00 zł tj. 96,4%. Do planu zabrakło ponad 518 tys. zł czego można było oczekiwać. Ten ubytek został skompensowany wyższymi wpływami
z tytułu podatku od osób prawnych gdzie pierwotnie plan wyniósł 500 tys. zł a po jego zwiększeniu do 1 mln zł wykonano 1.191 tys. zł. Podkreślić należy, że łącznie wszystkie dochody podatkowe i opłaty na plan 27.103.560,00 zł wykonano w kwocie 27.532.834,12 zł tj. w 101,6%,

– w dziale Oświata i wychowanie (dz. 801) niższe wykonanie planu dotyczy projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej (§2007 i §6209). Niższe ich wykonanie wynikało głównie z powodów proceduralnych i gmina nie miała na nie wpływu,

– w dziale Pomoc społeczna niższe wykonanie planu dotyczy jednej pozycji §0980 i są to wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ich ściąganie na obecną chwilę jest niezwykle utrudnione, głównie z powodu na brak możliwości ich egzekwowania (brak majątku dłużnika, niemożność ustalenia pobytu). Na plan 89.400 zł wykonano 25.582,90 zł tj. 28,6%. Również niższe wykonanie dochodów w §2010 i §2030 dotyczy dotacji rządowych, na które gmina nie ma żadnego wpływu,

– w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) na uwagę zasługują dwie pozycje. W §0490 na plan 1.000.000 zł wykonano 869.363,57 zł. Są to opłaty za odbiór śmieci. Nowe zasady gospodarowania śmieciami weszły w życie z dniem 1 lipca. Planowane wpływy w kwocie 1 mln zł były szacowane przy pełnej ściągalności oraz w oparciu o pełną liczbę mieszkańców zameldowanych na terenie gminy, tymczasem ilość osób zadeklarowanych w stosunku do zameldowanych była niższa o ponad 2 tys. osób, co stanowiło ponad 8% ludności. Ściągalność opłaty była wysoka i wyniosła 94,7%. Oba te czynniki wpłynęły na wysokość takich wpływów.

Druga pozycja dotyczy §2007 gdzie na plan 735.031 zł wykonano 282.153,94 zł. Ta pozycja dotyczy realizacji programu współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w zakresie usuwania azbestu. Program ten koordynuje gmina Szczucin, a nasza gmina jest jego uczestnikiem, tzn. partnerem. Przedłużające się procedury, głównie z przetargiem, który prowadziła gmina Szczucin, nie pozwoliły na jego zaplanowaną realizację w roku 2013. Wszystkie wnioski złożone przez naszych mieszkańców będą realizowane w roku 2014 i 2015. Ze strony gminy Wolbrom nie ma żadnych opóźnień w realizacji tego programu.
Pozostałe pozycje dochodów o istotnym znaczeniu zostały zrealizowane w całości lub niewykonane w niewielkim stopniu.

WYDATKI

Wydatki za rok budżetowy 2013 zostały wykonane w 95,5% na łączny plan 55.900.414,98 zł zrealizowano 53.405.333,40 zł.
Do ważniejszych pozycji, które istotnie odbiegały od założonego planu należy wymienić rozdziałami:

– 50095 – Handel – Pozostała działalność. Na plan 346.421,00 zł zrealizowano 228.062,61 zł tj. 65,8%. Pozycja ta dotyczy modernizacji targowiska i jest realizowana w ramach programów unijnych. Niższe wykonanie to efekt niższej kwoty wartości zadania
w uzyskanym przetargu. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.238,9 tys. zł zamiast kosztorysowej wartości 1.608 tys. zł. Zadanie to jest realizowane zgodnie z harmonogramem
i zostanie zakończone w roku 2014.

– 75412 – OSP – plan 976.432 zł wykonanie 834.423,34 zł co daje 85,5%. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z niskiej realizacji projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych i dotyczy sfery wydatków inwestycyjnych. Na plan wydatków majątkowych 392,6 tys. zł wykonano 278,6 tys. zł w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej na 127,3 tys. zł wykonano 33,5 tys. zł. Cała kwota po stronie wykonania dotyczyła OSP Chrząstowice natomiast nie wydatkowano żadnych środków na OSP Chełm z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą pod  koniec roku. Gmina nie mogła ogłosić wcześniej przetargu, ponieważ rozstrzygnięcie o przyznaniu nam środków zapadło zbyt późno, na co gmina nie miała wpływu.

– 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 322.000 zł wykonanie 228.834,20 zł tj. 71,7%. Jest to efekt obniżek stóp procentowych przez RPP oraz wcześniejsze spłaty rat niż w terminach przewidzianych w umowach.

– w pozycjach w dziale 852 – Pomoc społeczna takich ja rozdz. 85212, 85213, 85216, 85295 niższe wykonanie wiąże się z obniżeniem dotacji rządowych w stosunku do planu, łącznie
o sumę 238 tys. zł. W pozycji dodatki mieszkaniowe niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków składanych przez mieszkańców gminy.

– 85401 – Świetlice szkolne – plan 252.237 zł realizacja 202.838,24 zł tj. 80,4%. Główny problem polega tu na trudności przypisania etatu pracownikowi pedagogicznemu realizującemu godziny świetlicy szkolnej, a często płaconego z głównego zatrudnienia
w szkole podstawowej bądź gimnazjum. Stąd na etapie planowania dochodzi do zawyżenia kosztów z tego tytułu.

– 90002 – Gospodarka odpadami – plan 2.040.000 zł wykonanie 1.595.167,96 zł tj. 78,2%. Przede wszystkim niskie wykonanie w tej pozycji wynika z niższego wykonania wydatków przy realizacji programu unijnego „usuwanie azbestu” gdzie na plan 864,7 tys. zł wykonano 468,9 tys. zł o czym była już mowa przy omawianiu dochodów.

Pozostałe pozycje wydatków zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości a odchylenia od planu nie były duże – do 5% bądź nieistotne z punktu widzenia ogólnej sytuacji budżetowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE wg rozdziałów:

01095 – Rolnictwo – Pozostała działalność – 10.000,00 zł – wykonanie drogi dojazdowej do pól w Wierzchowisku
40001 – Dostarczanie ciepła – 20.000,00 zł kosztowało wykonanie przyłącza ciepła do Harcówki
40002 – Dostarczanie wody –  59.782,20 zł to koszt budowy wodociągu przy ul. Miechowskiej
50095 – Handel – Pozostała działalność – 228.062,61 zł – wydatki na modernizację targowiska
60013 – Drogi wojewódzkie –  597.777,50 zł wyniósł udział gminy w przebudowie drogi Wolbrom – Miechów w wysokości 196.148,00 zł, drogi Wolbrom – Olkusz:
321.427,00 zł oraz kwota 80.202,50 zł to częściowa zapłata za projekt budowy obwodnicy Wolbromia
60016 – Drogi gminne –  705.838,38 zł w/g załącznika wykazu prac drogowych 
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –  44.212,88 zł, w tym: zakup działek – 8.287,71 zł , tynkowanie Domu Nauczyciela w Gołaczewach – 4.567,47 zł, wykonanie pomieszczenia lokalu socjalnego w Hotelu po Lasem 3 – 8.000,00 zł , zakup klimatyzatorów  23.357,70 zł
71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej –  20.053,92 zł – koszt zakupu serwera wraz z oprogramowaniem
75023 – Urzędy gmin –  3.934,77 zł to zakup drukarki
75412 – OSP –  278.607,69 zł z tego: budowa remizy w Załężu – 112.601,56 zł, budowa remizy w Zarzeczu – 47.583,76 zł, remiza Poręba Górna – 24.747,00 zł, remiza Podlesice II – 12.170,62 zł, remiza Miechówka – 10.332,86 zł, remiza Chełm – 11.726,13 zł, remiza Gołaczewy – 16.438,77 zł, remiza Chrząstowice – 9.492,28 zł oraz dodatkowo w ramach programów Unii Europejskiej – 33.514,71 zł,
80101 – Szkoły podstawowe –  40.019,87 zł, w tym: wykonanie wylewki w Porębie Dzierżnej – 16.222,00 zł, budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wierzchowisku – 13.800,60 zł, zakup kserokopiarki w Dłużcu – 4.000,00 zł, monitoring przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 5.997,27 zł
80104 – Przedszkola –  13.554,64 zł, w tym: zmywarka w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Wolbromiu – 9.554,64 zł, projekt przebudowy pomieszczeń dla Przedszkola Publicznego w Gołaczewach – 4.000,00 zł
85203 – Ośrodki wsparcia –  14.993,02 zł dotyczy zakupu schodołazu dla osób niepełnosprawnych
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej –  22.063,34 zł – koszt docieplenia budynku
90001 – Gospodarka ściekowa –  294.705,89 zł, z tego: opracowanie dokumentacji – rozbudowa oczyszczalni ścieków – 123.000,00 zł, budowa kanalizacji w strefie ekonomicznej – 66.242,88 zł, inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji część południowo – wschodnia – 6.500,00 zł, roboty ziemne pod instalację wodno- kanalizacyjną Poręba Dzierżna – 12.300,00 zł, wykonanie kanalizacji ul. Boczna – 11.316,00, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej ul. Miechowska – 30.750,00 zł, kanał od rzeki od 20-stu Straconych – 42.427,01 zł
– opłata legislacyjna Starostwo Powiatowe – 2.170,00 zł,
90002 – Gospodarka odpadami –  158.580,00 zł to koszt budowy PSZOK-u
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  5.000,00 zł to zakup kosiarki do trawy
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 408.725,79 zł w tym koszty opracowania wniosku do programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 265.680,00 zł oraz termomodernizacji hali „Judo” 143.045,79 zł
90015 – Oświetlenie ulic – 7.420,00 zł to koszt wykonania oświetlenia ulicznego w Zabagniu
90095 – Pozostała działalność – 20.966,58 zł to koszty rozliczenia budowy parkingu przy ul. Piłsudskiego
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  11.389,99 zł to koszt modernizacji świetlicy w Strzegowej
92502 – Parki krajobrazowe –  600,00 zł to projekt realizowany przez Śląski Samorząd Wojewódzki dotyczący parku krajobrazowego na terenie Jury
92695 – Kultura fizyczna – Pozostała działalność –  34.263,99 zł dotyczy doposażenia pawilonu sportowego w Zarzeczu.

WYDATKI NA DROGI GMINNE W ROKU 2013

REMONTY DRÓG (60016§4270)
Odbudowa rowów i wykonanie przepustu w Chrząstowicach – 21.225,00 zł
Remont drogi w Załężu -19.003,00 zł
Remonty przystanków – 6.165,00 zł
Remonty dróg z Funduszu Sołeckiego – 56.536,00 zł
Remont poboczy w Porębie Dzierżnej – 21.764,00 zł
Utwardzenie drogi w Porębie Górnej – 3.000,00 zł
Remont przepustu w Sulisławicach – 49.157,66 zł
Remont drogi w Chełmie – 5.900,00 zł
Remont drogi Poręba Górna – 1.500,61 zł
Remont drogi w Chełmie Kol. Zapielniki – 31.093,97 zł
Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Wolbrom – nakładki asfaltowe, uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową na zimno, nawierzchnie tłuczniowe, wykonanie oraz remonty przepustów, odtworzenie rowów, naprawa chodników, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie i odtworzenie oznakowania poziomego, przycinanie drzew w pasie drogowym, czyszczenie krat ściekowych i osadników, koszenie poboczy  – 701.000,00 zł
Razem – 916.345,24 zł

INWESTYCJE DROGOWE
 (60016§6050)
Modernizacja drogi w Wierzchowisku – 41.101,00 zł

Modernizacja drogi Poręba Dzierżna – 51.000,00 zł
Wykonanie nawierzchni na placu postojowym – 32.370,00 zł
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Leśnej     – 89.382,00 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 21.700,00 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 8.397,21 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 3.302,85 zł
Remonty dróg masą asfaltową – 76.206,76 zł
Wykonanie drogi w Sulisławicach – 19.124,68 zł
Wykonanie drogi w Gołaczewach – 10.194,78 zł
Wykonanie drogi w Jeżówce – 76.934,20 zł
Wykonanie drogi w Jeżówce – Kortne Doły – 9.873,11 zł

Wykonanie odwodnienia Wierzchowisko – Gzichów     – 18.143,85 zł
Wykonanie przepustów oraz rowów przy ul. Wyzwolenia     – 12.581,17 zł
Wykonanie chodnika przy „Nerce” – 19.226,95 zł
Wykonanie drogi w Zarzeczu – 12.764,00 zł
Wykonanie przepustów w Jeżówce – 27.430,67 zł
Wykonanie nawierzchni ul. Garbarska – 154.000,00 zł
Wykonanie drogi w Gołaczewach – 20.809,05 zł
Razem – 704.542,28 zł
Remont drogi Poręba Dzierżna Zagumnie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078§4270) – 455.000,00 zł

Odśnieżanie dróg (60016§4300) – 350.284,80 zł
Ubezpieczenie dróg (60016§4300) – 16.950,00 zł
OGÓŁEM – 2.443.122,32 zł


REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu: wykonanie ogrodzenia działki od strony ul. Mariackiej, remont 2 sal lekcyjnych,  wykonanie studzienki i odprowadzenie wód    z boiska asfaltowego, remont łazienek na I i II piętrze, malowanie zewnętrzne budynku szatni przy    boisku „Orlik”, remont schodów zewnętrznych I etap. Koszt – 71.751,00 zł
Zespół Szkół w Wolbromiu:  cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali     gimnastycznej i na korytarzu, dostosowanie klas lekcyjnych dla 6-cio latków, remont łazienek, – remont szatni, malowanie sal lekcyjnych i korytarza. Koszt – 53.859,00 zł

Zespół Szkół w Dłużcu: remont kanalizacji sanitarnej, remont boiska sportowego /niwelacja terenu/, wykonanie podłoża na placu zabaw, cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, wymiana drzwi do kuchni. Koszt – 50.838,00 zł

Zespół Szkół w Gołaczewach: remont sali lekcyjnej, sklepiku szkolnego. Filia w Chrząstowicach: remont pokrycia dachu oraz remont kominów, remont łaźni i szatni dla sportowców, wykonanie wykładziny w pokoju nauczycielskim, wymiana żaluzji pionowych na rolety, remont schodów w szkole w Chrząstowicach. Koszt – 45.894,00 zł

Zespół Szkół w Wierzchowisku
: wykonanie  placu przed szkołą , dojścia i parkingu z kostki brukowej (1000 m2). Koszt – 63.497,00 zł

MENU

MÓJ URZĄD

Deklaracja dotycząca wyskości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymiProjekt Nowe horyzontyZapytaj BurmistrzaElektroniczna Skrzynka PodawczaHotspot WOLfiDodaj firmęWebEwidZapytania ofertowee-Vat

LOSOWE ZDJĘCIE

Wolbrom na starych fotografiach

ANKIETA

Archiwum ankiet

ZNAJDŹ NAS

Śledź nasz profil na portalach społecznościowych

Facebook
YouTube

POGODA

http://a.forecabox.com/get/29709

AKTUALNOŚCI

Realizacja budżetu Gminy Wolbrom w roku 2013

2014-05-20 11:45:41

Jak co roku, przed sesją absolutoryjną chcemy pokazać mieszkańcom naszej gminy najważniejsze zadania realizowane w ubiegłym roku budżetowym. Zainteresowany czytelnik znajdzie tu skrócone opisy najważniejszych pozycji z zakresu realizacji budżetu, w tym najistotniejsze pozycje dotyczące wydatków, dochodów, inwestycji i remontów w poszczególnych działach. Zamieszczamy również zdjęcia przykładowych realizacji remontów i inwestycji, które finansowała bądź współfinansowała gmina Wolbrom.
Całość sprawozdania finansowego można znaleźć w załącznikach do zarządzenia nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z 25 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za rok 2013 zamieszczonego na stronie BIP Gminy Wolbrom. Pozytywnym efektem długofalowej polityki finansowej władz Wolbromia jest niezwykle niski, jak na dzisiejsze czasy, wskaźnik zadłużenia gminy, który wynosi tylko 1,99%, co pozwala elastycznie i optymistycznie patrzeć w przyszłość. Dzięki temu nowa perspektywa unijna nie będzie dla nas zamknięta, jak dla bardzo wielu poważnie zadłużonych samorządów w Polsce.   

Uchwalony przez Radę Miejską 29 stycznia 2013r. budżet zakładał planowane dochody w wysokości 57.503.408,00 zł, a wydatki w kwocie 53.852.688,00 zł. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 3.650.720,00 zł miała zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Plan rozchodów to 3.650.720,00 zł, z czego spłata pożyczek 250.720,00 zł, a kredytów 3.400.000,00 zł .

Jak to bywa zwykle, w ciągu roku budżet kilkakrotnie ulegał zmianom, by ostatecznie zamknąć się planem dochodów w kwocie 58.853.428,96 zł i wydatkami w kwocie 55.900.414,98 zł. Oznacza to powstanie nadwyżki w wysokości 2.953.013,98 zł. Plan przychodów został zwiększony do kwoty 808.299,18 zł, przy czym w całości były to wolne środki. Plan rozchodów uległ zmianie do wysokości 3.611.042,16 zł. Plan dochodów wykonano w kwocie 57.820.099,10 zł tj. 98%, a wydatki wykonano na poziomie 53.405.333,40 zł, co daje 95,5%. Oznacza to, że powstała nadwyżka w kwocie 4.414.765,70 zł. Spłacono 3.611.042,16 zł kredytów i pożyczek, w tym 3.400.000,00 zł kredytów.

Zgodnie z przyjętymi standardami odchylenia od planu ± 5% uznaje się za dopuszczalne tzn. mieszczą się w normie. Należy zaznaczyć, że wykonane dochody w roku budżetowym, były wyższe niż w roku 2012 o ponad 1,5 mln zł, natomiast wydatki były niższe o prawie 3,1 mln zł. Brak równowagi po stronie planu pomiędzy dochodami i przychodami a wydatkami i rozchodami o kwotę 150.271,00 zł wyniknął z powodu otrzymania tej kwoty 31 grudnia tytułem podziału rezerwy subwencji ogólnej i została ona wprowadzona do budżetu tylko po stronie dochodów. Zmniejszenie kwoty planowanej spłaty pożyczki nastąpiło z powodu umorzenia części pożyczki przez WFOŚiGW w Krakowie. Mniejsze wydatki niż w roku poprzednim to efekt spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 


DOCHODY

Dochody planowane po uwzględnieniu zmian, które zamknęły się kwotą 58.853.428,96 zł wykonano w wysokości 57.820.099,10 zł tj. w 98,2%, co należy uznać za wynik zadawalający. W trakcie roku plan dochodów uległ zwiększeniu o 1.350 tys. zł. Osiągnięte dochody były wyższe niż w roku poprzednim o kwotę ponad 3,4 mln zł tj. o 6,3%.
Do ważniejszych pozycji, które nie zostały wykonane należy zaliczyć:

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (dz. 700 §0770), gdzie na plan 980.202,50 zł wykonano 578.380,66 zł co stanowi 59%. Niższe wykonanie spowodowane było brakiem chętnych do kupna dwóch działek budowlanych na łączną wartość 189 tys. zł oraz mieszkania komunalnego na wartość 76 tys. zł. Ogłoszony przetarg w grudniu nie doszedł do skutku z powodu braku nabywców na te nieruchomości. Gmina zgodnie z uchwałą rady przeznaczyła do sprzedaży 6 działek budowlanych. Ponieważ pierwszy przetarg na 2 działki spośród tych sześciu nie doszedł do skutku wstrzymano ich sprzedaż by przeanalizować całą sytuację pod względem ich ceny czy też popytu na te działki,

– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych gdzie plan 14.227.560,00 zł zrealizowano 13.709.013,00 zł tj. 96,4%. Do planu zabrakło ponad 518 tys. zł czego można było oczekiwać. Ten ubytek został skompensowany wyższymi wpływami
z tytułu podatku od osób prawnych gdzie pierwotnie plan wyniósł 500 tys. zł a po jego zwiększeniu do 1 mln zł wykonano 1.191 tys. zł. Podkreślić należy, że łącznie wszystkie dochody podatkowe i opłaty na plan 27.103.560,00 zł wykonano w kwocie 27.532.834,12 zł tj. w 101,6%,

– w dziale Oświata i wychowanie (dz. 801) niższe wykonanie planu dotyczy projektów współfinansowanych za środków Unii Europejskiej (§2007 i §6209). Niższe ich wykonanie wynikało głównie z powodów proceduralnych i gmina nie miała na nie wpływu,

– w dziale Pomoc społeczna niższe wykonanie planu dotyczy jednej pozycji §0980 i są to wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ich ściąganie na obecną chwilę jest niezwykle utrudnione, głównie z powodu na brak możliwości ich egzekwowania (brak majątku dłużnika, niemożność ustalenia pobytu). Na plan 89.400 zł wykonano 25.582,90 zł tj. 28,6%. Również niższe wykonanie dochodów w §2010 i §2030 dotyczy dotacji rządowych, na które gmina nie ma żadnego wpływu,

– w dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska (dz. 900) na uwagę zasługują dwie pozycje. W §0490 na plan 1.000.000 zł wykonano 869.363,57 zł. Są to opłaty za odbiór śmieci. Nowe zasady gospodarowania śmieciami weszły w życie z dniem 1 lipca. Planowane wpływy w kwocie 1 mln zł były szacowane przy pełnej ściągalności oraz w oparciu o pełną liczbę mieszkańców zameldowanych na terenie gminy, tymczasem ilość osób zadeklarowanych w stosunku do zameldowanych była niższa o ponad 2 tys. osób, co stanowiło ponad 8% ludności. Ściągalność opłaty była wysoka i wyniosła 94,7%. Oba te czynniki wpłynęły na wysokość takich wpływów.

Druga pozycja dotyczy §2007 gdzie na plan 735.031 zł wykonano 282.153,94 zł. Ta pozycja dotyczy realizacji programu współfinansowanego za środków Unii Europejskiej w zakresie usuwania azbestu. Program ten koordynuje gmina Szczucin, a nasza gmina jest jego uczestnikiem, tzn. partnerem. Przedłużające się procedury, głównie z przetargiem, który prowadziła gmina Szczucin, nie pozwoliły na jego zaplanowaną realizację w roku 2013. Wszystkie wnioski złożone przez naszych mieszkańców będą realizowane w roku 2014 i 2015. Ze strony gminy Wolbrom nie ma żadnych opóźnień w realizacji tego programu.
Pozostałe pozycje dochodów o istotnym znaczeniu zostały zrealizowane w całości lub niewykonane w niewielkim stopniu.

WYDATKI

Wydatki za rok budżetowy 2013 zostały wykonane w 95,5% na łączny plan 55.900.414,98 zł zrealizowano 53.405.333,40 zł.
Do ważniejszych pozycji, które istotnie odbiegały od założonego planu należy wymienić rozdziałami:

– 50095 – Handel – Pozostała działalność. Na plan 346.421,00 zł zrealizowano 228.062,61 zł tj. 65,8%. Pozycja ta dotyczy modernizacji targowiska i jest realizowana w ramach programów unijnych. Niższe wykonanie to efekt niższej kwoty wartości zadania
w uzyskanym przetargu. Wartość zadania po przetargu wyniosła 1.238,9 tys. zł zamiast kosztorysowej wartości 1.608 tys. zł. Zadanie to jest realizowane zgodnie z harmonogramem
i zostanie zakończone w roku 2014.

– 75412 – OSP – plan 976.432 zł wykonanie 834.423,34 zł co daje 85,5%. Niższe wykonanie planu wynika przede wszystkim z niskiej realizacji projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych i dotyczy sfery wydatków inwestycyjnych. Na plan wydatków majątkowych 392,6 tys. zł wykonano 278,6 tys. zł w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej na 127,3 tys. zł wykonano 33,5 tys. zł. Cała kwota po stronie wykonania dotyczyła OSP Chrząstowice natomiast nie wydatkowano żadnych środków na OSP Chełm z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą pod  koniec roku. Gmina nie mogła ogłosić wcześniej przetargu, ponieważ rozstrzygnięcie o przyznaniu nam środków zapadło zbyt późno, na co gmina nie miała wpływu.

– 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 322.000 zł wykonanie 228.834,20 zł tj. 71,7%. Jest to efekt obniżek stóp procentowych przez RPP oraz wcześniejsze spłaty rat niż w terminach przewidzianych w umowach.

– w pozycjach w dziale 852 – Pomoc społeczna takich ja rozdz. 85212, 85213, 85216, 85295 niższe wykonanie wiąże się z obniżeniem dotacji rządowych w stosunku do planu, łącznie
o sumę 238 tys. zł. W pozycji dodatki mieszkaniowe niższe wykonanie planu wynika z mniejszej ilości wniosków składanych przez mieszkańców gminy.

– 85401 – Świetlice szkolne – plan 252.237 zł realizacja 202.838,24 zł tj. 80,4%. Główny problem polega tu na trudności przypisania etatu pracownikowi pedagogicznemu realizującemu godziny świetlicy szkolnej, a często płaconego z głównego zatrudnienia
w szkole podstawowej bądź gimnazjum. Stąd na etapie planowania dochodzi do zawyżenia kosztów z tego tytułu.

– 90002 – Gospodarka odpadami – plan 2.040.000 zł wykonanie 1.595.167,96 zł tj. 78,2%. Przede wszystkim niskie wykonanie w tej pozycji wynika z niższego wykonania wydatków przy realizacji programu unijnego „usuwanie azbestu” gdzie na plan 864,7 tys. zł wykonano 468,9 tys. zł o czym była już mowa przy omawianiu dochodów.

Pozostałe pozycje wydatków zostały zrealizowane w pełnej zaplanowanej wysokości a odchylenia od planu nie były duże – do 5% bądź nieistotne z punktu widzenia ogólnej sytuacji budżetowej.

WYDATKI MAJĄTKOWE wg rozdziałów:

01095 – Rolnictwo – Pozostała działalność – 10.000,00 zł – wykonanie drogi dojazdowej do pól w Wierzchowisku
40001 – Dostarczanie ciepła – 20.000,00 zł kosztowało wykonanie przyłącza ciepła do Harcówki
40002 – Dostarczanie wody –  59.782,20 zł to koszt budowy wodociągu przy ul. Miechowskiej
50095 – Handel – Pozostała działalność – 228.062,61 zł – wydatki na modernizację targowiska
60013 – Drogi wojewódzkie –  597.777,50 zł wyniósł udział gminy w przebudowie drogi Wolbrom – Miechów w wysokości 196.148,00 zł, drogi Wolbrom – Olkusz:
321.427,00 zł oraz kwota 80.202,50 zł to częściowa zapłata za projekt budowy obwodnicy Wolbromia
60016 – Drogi gminne –  705.838,38 zł w/g załącznika wykazu prac drogowych 
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami –  44.212,88 zł, w tym: zakup działek – 8.287,71 zł , tynkowanie Domu Nauczyciela w Gołaczewach – 4.567,47 zł, wykonanie pomieszczenia lokalu socjalnego w Hotelu po Lasem 3 – 8.000,00 zł , zakup klimatyzatorów  23.357,70 zł
71012 – Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej –  20.053,92 zł – koszt zakupu serwera wraz z oprogramowaniem
75023 – Urzędy gmin –  3.934,77 zł to zakup drukarki
75412 – OSP –  278.607,69 zł z tego: budowa remizy w Załężu – 112.601,56 zł, budowa remizy w Zarzeczu – 47.583,76 zł, remiza Poręba Górna – 24.747,00 zł, remiza Podlesice II – 12.170,62 zł, remiza Miechówka – 10.332,86 zł, remiza Chełm – 11.726,13 zł, remiza Gołaczewy – 16.438,77 zł, remiza Chrząstowice – 9.492,28 zł oraz dodatkowo w ramach programów Unii Europejskiej – 33.514,71 zł,
80101 – Szkoły podstawowe –  40.019,87 zł, w tym: wykonanie wylewki w Porębie Dzierżnej – 16.222,00 zł, budowa parkingu przy Zespole Szkół w Wierzchowisku – 13.800,60 zł, zakup kserokopiarki w Dłużcu – 4.000,00 zł, monitoring przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 5.997,27 zł
80104 – Przedszkola –  13.554,64 zł, w tym: zmywarka w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Wolbromiu – 9.554,64 zł, projekt przebudowy pomieszczeń dla Przedszkola Publicznego w Gołaczewach – 4.000,00 zł
85203 – Ośrodki wsparcia –  14.993,02 zł dotyczy zakupu schodołazu dla osób niepełnosprawnych
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej –  22.063,34 zł – koszt docieplenia budynku
90001 – Gospodarka ściekowa –  294.705,89 zł, z tego: opracowanie dokumentacji – rozbudowa oczyszczalni ścieków – 123.000,00 zł, budowa kanalizacji w strefie ekonomicznej – 66.242,88 zł, inwentaryzacja powykonawcza kanalizacji część południowo – wschodnia – 6.500,00 zł, roboty ziemne pod instalację wodno- kanalizacyjną Poręba Dzierżna – 12.300,00 zł, wykonanie kanalizacji ul. Boczna – 11.316,00, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej ul. Miechowska – 30.750,00 zł, kanał od rzeki od 20-stu Straconych – 42.427,01 zł
– opłata legislacyjna Starostwo Powiatowe – 2.170,00 zł,
90002 – Gospodarka odpadami –  158.580,00 zł to koszt budowy PSZOK-u
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach –  5.000,00 zł to zakup kosiarki do trawy
90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego – 408.725,79 zł w tym koszty opracowania wniosku do programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w kwocie 265.680,00 zł oraz termomodernizacji hali „Judo” 143.045,79 zł
90015 – Oświetlenie ulic – 7.420,00 zł to koszt wykonania oświetlenia ulicznego w Zabagniu
90095 – Pozostała działalność – 20.966,58 zł to koszty rozliczenia budowy parkingu przy ul. Piłsudskiego
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby –  11.389,99 zł to koszt modernizacji świetlicy w Strzegowej
92502 – Parki krajobrazowe –  600,00 zł to projekt realizowany przez Śląski Samorząd Wojewódzki dotyczący parku krajobrazowego na terenie Jury
92695 – Kultura fizyczna – Pozostała działalność –  34.263,99 zł dotyczy doposażenia pawilonu sportowego w Zarzeczu.

WYDATKI NA DROGI GMINNE W ROKU 2013

REMONTY DRÓG (60016§4270)
Odbudowa rowów i wykonanie przepustu w Chrząstowicach – 21.225,00 zł
Remont drogi w Załężu -19.003,00 zł
Remonty przystanków – 6.165,00 zł
Remonty dróg z Funduszu Sołeckiego – 56.536,00 zł
Remont poboczy w Porębie Dzierżnej – 21.764,00 zł
Utwardzenie drogi w Porębie Górnej – 3.000,00 zł
Remont przepustu w Sulisławicach – 49.157,66 zł
Remont drogi w Chełmie – 5.900,00 zł
Remont drogi Poręba Górna – 1.500,61 zł
Remont drogi w Chełmie Kol. Zapielniki – 31.093,97 zł
Bieżące remonty dróg na terenie Gminy Wolbrom – nakładki asfaltowe, uzupełnienie nawierzchni masą asfaltową na zimno, nawierzchnie tłuczniowe, wykonanie oraz remonty przepustów, odtworzenie rowów, naprawa chodników, uzupełnienie poboczy, uzupełnienie i odtworzenie oznakowania poziomego, przycinanie drzew w pasie drogowym, czyszczenie krat ściekowych i osadników, koszenie poboczy  – 701.000,00 zł
Razem – 916.345,24 zł

INWESTYCJE DROGOWE
 (60016§6050)
Modernizacja drogi w Wierzchowisku – 41.101,00 zł

dw-droga-wierzchowisko.JPG
Modernizacja drogi Poręba Dzierżna – 51.000,00 zł
Wykonanie nawierzchni na placu postojowym – 32.370,00 zł
Wykonanie miejsc postojowych przy ul. Leśnej     – 89.382,00 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 21.700,00 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 8.397,21 zł
Remonty dróg Fundusz Sołecki – 3.302,85 zł
Remonty dróg masą asfaltową – 76.206,76 zł
Wykonanie drogi w Sulisławicach – 19.124,68 zł
Wykonanie drogi w Gołaczewach – 10.194,78 zł
Wykonanie drogi w Jeżówce – 76.934,20 zł
Wykonanie drogi w Jeżówce – Kortne Doły – 9.873,11 zł

kortne-do-y.JPG

Wykonanie odwodnienia Wierzchowisko – Gzichów     – 18.143,85 zł
Wykonanie przepustów oraz rowów przy ul. Wyzwolenia     – 12.581,17 zł
Wykonanie chodnika przy „Nerce” – 19.226,95 zł
Wykonanie drogi w Zarzeczu – 12.764,00 zł
Wykonanie przepustów w Jeżówce – 27.430,67 zł
Wykonanie nawierzchni ul. Garbarska – 154.000,00 zł
Wykonanie drogi w Gołaczewach – 20.809,05 zł
Razem – 704.542,28 zł
Remont drogi Poręba Dzierżna Zagumnie – usuwanie skutków klęsk żywiołowych (60078§4270) – 455.000,00 zł

DSC05911-(1).JPG
Odśnieżanie dróg (60016§4300) – 350.284,80 zł
Ubezpieczenie dróg (60016§4300) – 16.950,00 zł
OGÓŁEM – 2.443.122,32 zł


REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu: wykonanie ogrodzenia działki od strony ul. Mariackiej, remont 2 sal lekcyjnych,  wykonanie studzienki i odprowadzenie wód    z boiska asfaltowego, remont łazienek na I i II piętrze, malowanie zewnętrzne budynku szatni przy    boisku „Orlik”, remont schodów zewnętrznych I etap. Koszt – 71.751,00 zł
Zespół Szkół w Wolbromiu:  cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali     gimnastycznej i na korytarzu, dostosowanie klas lekcyjnych dla 6-cio latków, remont łazienek, – remont szatni, malowanie sal lekcyjnych i korytarza. Koszt – 53.859,00 zł

szkoly-remont-sp2.JPG

Zespół Szkół w Dłużcu: remont kanalizacji sanitarnej, remont boiska sportowego /niwelacja terenu/, wykonanie podłoża na placu zabaw, cyklinowanie i lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego, wymiana drzwi do kuchni. Koszt – 50.838,00 zł

szkoly-sala-dluzec-jpg.jpg

Zespół Szkół w Gołaczewach: remont sali lekcyjnej, sklepiku szkolnego. Filia w Chrząstowicach: remont pokrycia dachu oraz remont kominów, remont łaźni i szatni dla sportowców, wykonanie wykładziny w pokoju nauczycielskim, wymiana żaluzji pionowych na rolety, remont schodów w szkole w Chrząstowicach. Koszt – 45.894,00 zł

Zespół Szkół w Wierzchowisku
: wykonanie  placu przed szkołą , dojścia i parkingu z kostki brukowej (1000 m2). Koszt – 63.497,00 zł

remont-szko-y-wierzchowisko.JPG

Zespół Szkół w Zarzeczu: remont dwóch  łazienek, malowanie sal lekcyjnych, remont dachu na starym budynku. Koszt – 40.077,00zł
Szkoła Podstawowa w Chełmie: wymiana drzwi wewnętrznych 7 szt., wykonanie z kostki brukowej placu przed szkołą, wymiana rynien od strony wschodniej, remont dachu. Koszt – 7.868,00 zł
Szkoła Podstawowa w Jeżówce: remont sufitów w 3 salach lekcyjnych, wykonanie odwodnienia od strony południowej, wykonanie opaski przy budynku, remont starej kotłowni. Koszt –  11.170,00 zł
Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich: remont pokrycia dachu, wymiana obróbek blacharskich, pasa pod rynnowego oraz rynien od strony północnej, remont kominów z wykonaniem obróbek,  konserwacja i malowanie ogrodzenia. Koszt  – 39.520,00 zł
Szkoła Podstawowa w Łobzowie: remont sali gimnastycznej wymiana 2 drzwi zewnętrznych. Koszt – 33.390,00 zł. Do budynku szkoły przeniesiono filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

Gimnazjum Nr 4 w Wolbromiu: malowanie holu głównego i łącznika oraz kl. schodowych,  uszczelnienie dachu na sali gimnastycznej, wykonanie podłóg, wykonanie inst. wod. kan. w sali nr 16. Koszt – 30.798,00 zł
Przedszkole Publiczne nr 1 w Wolbromiu: wykonanie nowych podłóg, wymiana dwóch okien, malowanie sal lekcyjnych, remont kotła gazowego. Koszt – 17.810,00 zł      
Przedszkole Publiczne nr 2 w Wolbromiu: remont układu pomiarowego w kotłowni, malowanie ogrodzenia. Koszt – 14.925,00 zł
Przedszkole Publiczne w Gołaczewach: remont dachu, malowanie blachy, malowanie sali. Koszt –  11.507,00 zł
RAZEM REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – 492.904,00 zł

DOTACJE

Gmina w roku 2013 łącznie udzieliła 3.434.407,71 zł dotacji, z tego:

– dz. 600 – dla Samorządu Województwa Małopolskiego kwota 597.777,50 zł w tym udział gminy w przebudowie drogi Olkusz – Miechów 517.575,00 zł a 80.202,50 zł na częściową zapłatę za projekt budowy obwodnicy Wolbromia;

– dz. 710 – dla Powiatu Olkuskiego kwota 294,00 zł przeznaczona była na realizację programu w zakresie upowszechniania dostępu do informacji przestrzennej;

– dz. 750 – dla Powiatu Olkuskiego kwota 2.697,25 zł na pokrycie kosztów utrzymania w budynku Urzędu w Wolbromiu referatu budownictwa i architektury;

– dz. 801 – dla Gminy Olkusz kwota 9.160,10 zł to dopłata do przedszkola ponieważ dzieci z naszej gminy uczęszczają do prywatnego przedszkola w Olkuszu;

– dz. 801 – dla Gminy Jaworzno – kwota 305,76 zł to dopłata z rozliczeń z tytułu uczęszczania przez 1 dziecko do przedszkola prywatnego w Jaworznie;

– dz. 801 – dla Gminy Klucze – kwota 15.251,40 zł – podobnie jak w powyżej z tytułu uczęszczania naszych dzieci do przedszkola w Kluczach, z tym że do przedszkola gminnego;

– dz. 801 – dla Powiatu Olkuskiego – kwota 269,67 zł na pokrycie części wynagrodzenia pracownika Związku Zawodowego Nauczycieli będącego na etacie;

– dz. 851 – dla Samorządu Województwa Małopolskiego kwota 4.175,00 zł to na zwrot kosztów dla Izby wytrzeźwień w przypadku pobytu tam przez naszych mieszkańców, z których Izba nie uzyskała zwrotu tych kosztów;

– dz. 921 – kwoty 910.000,00 zł oraz 460.000,00 zł to dotacje podmiotowe dla Domu Kultury i Biblioteki;

– dz. 925 – dla Samorządu Województwa Śląskiego – kwota 5.145,00 zł to środki na projekt dotyczący ochrony cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych na Szlaku Orlich Gniazd;

– dz. 801 – niepubliczne szkoły – kwota 486.134,96 zł to dotacja dla szkół niepublicznych w Porębie Dzierżnej i Porębie Górnej. Kwota 63.867,84 zł dotyczy tych samych szkół tylko
w zakresie oddziałów przedszkolnych;
– dz. 801 (rozdz. 80104) – kwota 313.166,88 zł to dotacje do przedszkoli niepublicznych
z czego do Kąpieli Wielkich kwota 163.478,40 zł, a do Przedszkola Publicznego w Wolbromiu 149.688,48 zł;

– dz. 801 – rozdz. 80113 – kwota 70.000,00 zł to dotacja dla OREW Wolbrom z przeznaczeniem na dowóz dzieci dla osób niepełnosprawnych po przeprowadzeniu konkursu na dowóz;

– dz. 851 – kwota 8.632,35 zł to dotacja udzielona stowarzyszeniu pn. „Projekt Nadzieja” która zajmuje się problemami osób dotkniętych chorobami nowotworowymi;

– dz. 851 – kwota 195.030,00 zł to dotacja głównie dla stowarzyszeń zajmujących się działalnością sportową w tym dla Ochronki „Betlejem” w kwocie 15.000,00 zł na działalność charytatywną;

– dz. 921 – kwota 7.500,00 zł to dotacja dla Parafii Poręba Dzierżna na ochronę zabytkowego kompleksu kościelnego;

– dz. 926 – kwota 285.000,00 zł to dotacja dla KS „Przebój”.

WOLBROMSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W roku 2013 WZWiK wymienił w sumie 5.297,0 mb sieci wodociągowej na rury PE wraz  z przyłączami oraz 76 mb  sieci kanalizacyjnej, a także dokonał remontu 20 szt. studni kanalizacyjnych i montażu 8 szt. hydrantów. Wykonał także wiele licznych remontów, przyłączy, wymian i napraw. Oto największe z nich:

Wymiana sieci wodociągowej w miejscowościach: Zabagnie Stara Wieś (ø 110 mm – 530 mb i 14 przyłączy), Łobzów  Stara Wieś (ø 225 mm – przewiert sterowany –  230 mb i 3 przyłącza), Gołaczewy Kol. Nadmłynie (ø 160 mm –  272 mb i 2 przyłącza), od miejscowości Zabagnie Nowa Łąka do Zabagnie Stara Wieś (ø 160 mm – 743 mb i 1 przyłącze),  Zabagnie Nowa Łąka (ø 110 mm – 375 mb i 12 przyłączy), Zabagnie Nowa Łąka (ø 160 mm – 48 mb i  1 przyłącze), Wolbrom, Kol. Szwedy (ø 110 mm – 155 mb i 3 przyłącza),  Brzozówka (ø 110 mm –  24 mb), Kąpiele Wielkie Kol. Syber (ø  110 mm –  12 mb), Gołaczewy (ø 110 mm –  524 mb), Domaniewice (ø 90 mm – 200 mb, ø 75 – 300 mb), Zabagnie Nowa Łąka (ø 75 mm –  200 mb).

Remont odcinka sieci  kanalizacyjnej w miejscowości Wolbrom, ul. Leśna – os. XX – lecia  PVC ø 250 mm –  76 mb) oraz remont instalacji wodociągowej w hydroforni: Strzegowa i Wolbrom, ul. Ordona.
Wymiana wodociągu ø 125 mm w miejscowości Zarzecze – zbiorniki wyrównawcze  – 180 mb oraz  Łobzowie, Kolonia 5, ø 75 mm – 22 mb.

Wykonanie przecisków i przewiertów pod drogami i przejazdami w związku z wymianami sieci w 12  miejscowościach.

Wykonanie prac towarzyszących przy wymianie sieci i usuwaniu awarii wodno – kanalizacyjnych, tj. rekultywacja terenów, odtwarzanie nawierzchni, zakup piasku i tłucznia, wynajem koparki, wynajem specjalistycznych firm do lokalizacji wycieków wody oraz czyszczenia i kamerowania kanalizacji.

Opracowanie operatu wodno – prawnego na pobór wód podziemnych z „Ujęcia Leśna R1”, a także przygotowanie dokumentacji hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne tegoż ujęcia.

Ponadto wykonano i zregenerowano części zamienne do bieżących remontów na obiektach oczyszczalni ścieków (Wolbrom, Jeżówka) i przepompowniach (Chełm kol. Grabie, Wolbrom ul. Zielona). Wykonano prace na ujęciu Dłużec, w tym: montaż lampy zewnętrznej, wymiana pieca akumulacyjnego oraz prace na ujęciu Chrząstowice – wymiana lampy zewnętrznej, wymiana szafy zasilającej, przystosowanie zasilania dla zainstalowanego falownika. Przeprowadzono również prace na ujęciu Wolbrom, ul. Leśna – montaż zbiornika żelbetonowego (adaptacja na potrzeby ujęcia), podłączenie studni do sieci wodociągowej.

Dokonano wymiany pomp głębinowych na ujęciach: Pompka Kolejowa, Poręba Dzierżna, Chełm, Lgota Wielka. Wymieniono pompy pionowe na hydroforniach: ul. Ordona, Kąpiołki, Jeżówka.

Wykonywano drobne remonty na pozostałych ujęciach, hydroforniach  i zbiornikach wody. Na bieżąco dokonywano przeglądów, konserwacji oraz wymiany zużytych elementów w systemie zasilania i sterowania urządzeń elektrycznych na obiektach zakładu. Prowadzono prace związane z utrzymaniem ciągłości ruchu elektrycznego urządzeń podających wodę, jak również prace zapewniające odpowiednią jakość dostarczanej wody. Dokonano zakupów rur, armatury, sprzętu i innych materiałów wykorzystywanych przy wymianie i montażu wodomierzy, usuwaniu awarii, oraz przy wymianie i remontach sieci wodno – kanalizacyjnej. Wymieniono zbiorniki kompensacyjne w hydroforni Kąpiele – Syber, 2 szt. włazów na zbiorniku wody Jeżówka, a także instalację chlorowania na ujęciu Lgota Wielka. Naprawiono instalację odgromową na ujęciu Poręba Dzierżna oraz hydroforni Jeżówka.

W sumie wymieniono 1262 wodomierzy i 77 przyłączy wodociągowych. Zamontowano 49 nowych wodomierzy. W roku 2013 wystąpiło w sumie 520 awarii, w tym 356 awarii wodociągowych i 164 kanalizacyjnych. Dla porównania ilość awarii w 2012r. była następująca: wodociągowe – 961, kanalizacyjne – 197 czyli razem 1158 awarii.

Na ul. Leśnej w Wolbromiu WZWiK przeprowadził m.in. remont odcinka sieci  kanalizacyjnej przy os. XX – lecia  (PVC ø 250 mm –  76 mb), opracowano także operat wodno – prawny na pobór wód podziemnych z „Ujęcia Leśna R1”, przygotowano dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne tegoż ujęcia, a także – co widać na zdjęciu – zamontowano na tym ujęciu nowy zbiornik żelbetonowy, podłączono studnię do sieci wodociągowej i wyremontowano ogrodzenie.

W Łobzowie wymieniano sieć wodociągową na Kolonii 5: ø 75 mm – 22 mb, a także na kolonii Stara Wieś:  ø 225 mm (skomplikowany przewiert sterowany) –  230 mb i 3 przyłącza.

W Zabagniu prace prowadzono w oddzielnych etapach w kilku miejscach. Wymieniono odcinek sieci wodociągowej od Zabagnia Nowa Łąka do Starej Wsi: ø 160 mm – 743 mb i 1 przyłącze, a także wymieniono dalszy odcinek wodociągu na Starej Wsi,  ø 110 mm – 530 mb i 14 przyłączy. Kolejne wymiany sieci wodociągowej w Nowej Łące:  ø 110 mm – 375 mb i 12 przyłączy oraz ø 160 mm – 48 mb i  1 przyłącze, a także ø 75 mm –  200 mb.

Działalność OSP w 2013r

Jednym z zadań ustawowych samorządu gminnego jest utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP. W świetle obowiązujących przepisów Gmina Wolbrom ponosi koszty utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej działających na jej terenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Na Gminę spada również obowiązek zapewnienia bezpłatnego umundurowania, ubezpieczenia oraz koszty okresowych badań lekarskich i ekwiwalentu wypłacanego druhom za udział w akcji ratowniczej. Na koszty związane m.in.: z umowami z kierowcami, ubezpieczeniem zdrowotnym, paliwem do sprzętu oraz do samochodów bojowych, ekwiwalentem, ubezpieczeniem remiz, druhów, samochodów oraz sprzętu, badaniami technicznymi, opłatami rejestracyjnymi, przeglądami gaśnic, badaniami druhów, składkami na ubezpieczenia społeczne, i na fundusz pracy a także wydaniem zaświadczeń dla kierowców przez Starostwo Powiatowe  Gmina przeznaczyła 109.791,14 zł           

Na terenie naszej gminy działają 22  jednostki OSP (1 zawieszona) w ramach których działa ok. 680 druhów, liczba członków zwyczajnych w wieku 18-65 lat mogących brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych wynosi 404. Lokalne jednostki OSP dysponują 30 wozami bojowymi w tym 4 ciężkimi, 13 średnimi oraz 13 lekkimi. Jednostki OSP w Dłużcu, Kąpielach Wielkich, Porębie Dzierżnej, Wierzchowisku, Zarzeczu i Sulisławicach zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, na mocy obowiązujących przepisów zobowiązane są do sprostania rygorystycznym wymaganiom, których dopełnienia cyklicznie kontroluje Państwowa Straż Pożarna.

Koszt prac remontowych w remizach OSP w roku 2013 wyniósł blisko 402 tys. złotych,  natomiast łączne wykonanie budżetu w 2013 roku 834.423,34 zł. W ubiegłym roku najwięcej środków przeznaczono na prace remontowe między innymi w jednostkach OSP: w Porębie Górnej, Załężu, Chrząstowicach, Zarzeczu, Sulisławicach, Gołaczewach i Strzegowej. Do wymienionych trzech pierwszych jednostek pozyskano 105 tys. złotych środków zewnętrznych.
Ponadto, w ramach projektu „Bezpieczny strażak” z konkursu przeznaczonego dla  jednostek spoza KSRG otrzymano dofinansowanie 15 043  zł. na zakup 14. kompletów pełnego umundurowania bojowego. Nowe umundurowanie trafiło do druhów z Chrząstowic, Gołaczew, Poręby Górnej, Zasępca i Załęża.

Przykładowe realizacje:
W OSP Chrząstowice za łączną kwotę 70.149,15 zł docieplono remizę oraz wyremontowano i wyposażono świetlicę, która może teraz służyć wszystkim mieszkańcom wsi do rekreacji i spotkań.

W remizie OSP Poręba Górna za kwotę 125.340,68 złotych wykonano m.in.: kapitalny remont sali głównej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wyremontowano toalety i zaplecze kuchenne.

3)  Kosztem110.879,56 zł złotych w strażnicy OSP Załęże wykonano m.in.: prace wykończeniowe na sali głównej remizy oraz zapleczu. Część środków na prowadzone w 2013 r. pochodziła ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie Remizy”.  W obiekcie wymieniono instalację elektryczną, wykonano wylewki, tynki wewnętrzne, ocieplono dach, zabudowany został sufit, wyłożono terakotę oraz wykonano tynki

Miejska Biblioteka Publiczna


Biblioteka Publiczna w Wolbromiu dzięki środkom z Programu Rozwoju Bibliotek wzbogaciła się o nowy sprzęt, a czytelnicy mogli nabyć nowe umiejętności. W ramach konkursu grantowego ”AKTYWNA BIBLIOTEKA” pozyskała środki na realizację projektu „NOWE TECHNOLOGIE WOLBROMIA”, a osoby powyżej 50-roku życia uczyły się podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu. Pomysł tak spodobał się starszym czytelnikom, że szkolenia komputerowe są kontynuowane.

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników nie tylko do wypożyczalni. Prowadzi także szeroko pojętą akcję propagującą czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W siedzibie przy ul. Krakowskiej 1 w Wolbromiu odbywają się zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne, spotkania autorskie  i spotkania klubu książki.

Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje w siedzibie głównej oraz dwóch filiach: w Zespole Szkół w Wierzchowisku i od niedawna – zamiast w lokalnej remizie OSP – w budynku Szkoły Podstawowej w Łobzowie, co ma na celu m. in. zwiększenie czytelnictwa wśród uczniów szkoły. 

Dom Kultury

5 kwietnia 2013 r. w wolbromskim DK zainaugurowało działalność pierwsze w powiecie olkuskim kino cyfrowe. Kino Radość  zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dzięki któremu można oglądać film w najnowszej technologii 4K, z pasywnym systemem 3D, pozwalającym na komfortowe oglądanie filmów trójwymiarowych bez bólu głowy i zaczerwienionych oczu i funkcją HFR pozwalającą na  odtwarzanie materiału przygotowanego w technologii 48 lub 60 klatek na sekundę, zapewniający prezentację płynnego ruchu, co szczególnie widoczne jest w filmach akcji.  Obok projektora, wolbromskie kino wyposażone zostało w nagłośnienie Dolby Digital Surround oraz nowy ekran typu Silver Screen o wysokim współczynniku odbicia. Wyremontowano kabię projekcyjną, która została wyposażona w wymaganą dla dobrej pracy sprzętu klimatyzację.

Komfort widzów podniesiony został przez generalny remont kasy kinowej i wyposażenie jej w system elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów.

Prowadzono kolejne prace zmieniające otoczenie Domu Kultury. Wybudowano m. in. rynnę odprowadzającą nadmiar wody deszczowej z placu, na którym odbywają się imprezy plenerowe.

Realizacja innych projektów

W roku 2013 rozpoczęto budowę budynku gospodarczego w zachodniej części wolbromskiego targowiska. Dzięki inwestycji realizowanej dzięki uzyskanej przez gminę Wolbrom dotacji w wys. 986 545 zł (75% wartości projektu) spełnione zostaną m. in. drakońskie wymogi sanitarne dotyczące handlu zwierzętami. Wykończenie budynku i dalsze prace modernizujące wolbromskie targowisko, m. in. budowa wiaty stalowej dla zwierząt wraz ze zbiornikiem zamkniętym oraz wiat nad straganami handlowymi wzdłuż zachodniej strony ul. Armii Krajowej, a także wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej w tej części targowiska kontynuowane będą w roku 2014 r.

W roku 2013 udało się wykonać termomodernizację hali sportowej przy wolbromskim Domu Kultury, użytkowaną przez UKS JUDO Wolbrom. Środki na docieplenie sali wyasygnowały po połowie Gmina Wolbrom i Starostwo Powiatowe w Olkuszu. Wykonawcą termomodernizacji było wyłonione w przetargu nieograniczonym Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budowlane Lesława Gila z Wolbromia. Po remoncie budynek hali sportowej nie odstaje już wyglądem od wyremontowanej wcześniej części użytkowanej przez Dom Kultury. Z pewnością także rachunki za ogrzewanie sali, które były dotąd zmorą użytkowników będą mniejsze.

W gminie Wolbrom w roku 2013 realizowany był projekt obejmujący demontaż, transport i deponowanie materiałów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych. Usunięto około 850 ton materiałów zawierających azbest. Liderem realizowanego w latach 2012 – 2016 projektu jest Gmina Szczucin. Zgodnie z podpisaną umową, projekt finansowany jest w 85 % ze środków z Funduszu Szwajcarskiego, a 15% ze środków własnych Gminy Wolbrom. Wartość projektu oszacowana została na kwotę: 16 277 710,00 franków szwajcarskich tj. 46 651 916,86 złotych.