Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Realizacja budżetu w I półroczu

Główna treść

Realizacja budżetu w I półroczu

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej radni bez zadawania pytań i żadnej dyskusji (również na komisjach) przyjęli przedłożoną przez burmistrza informację o wykonaniu budżetu Gminy Wolbrom oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku. Brak pytań i jakichkolwiek uwag może świadczyć o niespotykanej w poprzednich kadencjach jednomyślności Rady i ogromnym zaufaniu do sprawującego władzę pierwszy rok burmistrza.

W opisowej części informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze czytamy zatem, że:

Dochody za I półrocze zamknęły się kwotą 30.709.555,12 zł co stanowi 49,58% rocznego planu. Dochody majątkowe na plan 3.864.584,00 zł zrealizowano w kwocie 20.589,00 zł, tj. 0,53% planu. Bardzo niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z faktu, iż dochody te w 82% stanowią dotacje celowe przyrzeczone umowami o dofinansowanie inwestycji z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dotacje z WFOŚiGW oraz środki europejskie, które są refundacją wydatków poniesionych i rozliczonych zaakceptowanymi wnioskami o płatność.

Do końca I półrocza 2015 roku rozliczono wszystkie realizowane dotychczas projekty z udziałem środków PROW, które docelowo po ich akceptacji zapewnią realizację dochodów majątkowych w II półroczu tego roku. Wszystkie przyznane Gminie Wolbrom dotacje celowe na inwestycje wprowadzone do planu do 30.06.2015 roku, również będą spływały w II półroczu.

Podjęto również czynności, by do 31. grudnia 2015 roku zrealizować plan dochodów majątkowych dotyczący wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki na plan 63.674.118,29 zł, do 30.06.2015r. wykonano w wysokości 31.654.126,36 zł, tj. w 49,71%. Wydatki bieżące wykonano w 51,58%, wydatki majątkowe natomiast wykonano w kwocie 3.727.468,72 zł, co stanowi 39,10% planu. Na ich realizację musieliśmy posiłkować się kredytem w rachunku bieżącym, gdyż w dużej mierze były to inwestycje dofinansowane z różnych źródeł, z których środki wpłyną w okresie późniejszym, o czym wspomniano powyżej.

W stosunku do początku tego roku, znacznie spadły zobowiązania z tytułu niezrealizowanych wydatków i na dzień 30. czerwca 2015r. wynosiły: 3.353.778,63 zł. Zmniejszyły się też zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, do 30. czerwca 2015 roku spłacono raty w łącznej wysokości: 500.000,00 zł. Zakładamy, iż wszystkie podejmowane w najbliższym czasie czynności przyczynią się do prawidłowej realizacji budżetu i wyeliminują występujące dotychczas zobowiązania wymagalne.    

Zainteresowanych szczegółami wykonania budżetu odsyłamy do BIP