Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Realizacja programu „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom”

Główna treść

Realizacja programu „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom”

Gmina Wolbrom realizuje od 2018 roku Projekt Nr RPMP.05.02.02-12-0507/17 pod nazwą „Kompleksowe usuwanie odpadów azbestowych z terenu Gminy Wolbrom” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – spr,) Całkowity koszt Projektu 799 999,98 zł. Koszty kwalifikowalne wynoszą 740 740,73 PLN. Natomiast dofinansowanie ze Środków Unii Europejskiej 629 629,62 PLN. Całość kosztów odbioru, transportu i utylizacji azbestu pokrywany jest ze środków projektu. W 85% kosztów kwalifikowanych to środki UE. 15% udział Gminy Wolbrom. Wniosek dla mieszkańców o odbiór azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207.

Zadanie polega na odbiorze i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest. Do chwili obecnej usunięto pokrycie dachowe zawierające azbest z 795 budynków wycofując z użytkowania i unieszkodliwiono 1 913 ton tego pokrycia.

Okres realizacji projektu został przedłużony i zostanie zakończony 30.06.2023 roku. W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków przez mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy Wolbrom.

Wniosek odbioru azbestu dostępny jest w siedzibie Urzędu, w pokoju 203 i 207, a także z linku poniżej:

Wniosek do pobrania (kliknij)