Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Ruszył projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Główna treść

Ruszył projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”

Projekt: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolbrom wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – spr

Nr projektu: RPMP.04.03.02-12-0227/16
Całkowita wartość Projektu: 11 663 288,83 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 10 769 266,17PLN
Dofinansowanie Projektu ze środków UE: 6 461 559,67 PLN
Okres realizacji Projektu w latach: 2017-2018

Czytaj całość

Mapa lokalizacji obiektów