Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Rykoszetem za próbę odwołania

Główna treść

Rykoszetem za próbę odwołania

Na zakończenie wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu burmistrz Jan Łaksa udzielił wyjaśnień przygotowanych w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego Kazimierza Pacię na majątku Gminy. Wniosek o wyjaśnienie tej sprawy został złożony przez radnego Stanisława Biernackiego po nieudanej próbie zdyskredytowania go i pozbawienia mandatu przez radnego Pacię. Sprawa, choć wciąż trwa postępowanie wyjaśniające, wzbudziła sporo emocji i niestety nie ma budującego wydźwięku.

W marcu tego roku dość głośnym echem odbiła się w społeczności lokalnej sprawa próby pozbawienia mandatu radnego Stanisława Biernackiego, która nie dość, że zakończyła się fiaskiem, to jeszcze mocno zabolała znanego społecznika znad wolbromskiej Nerki, jako rażąca niesprawiedliwość… Radny Biernacki postanowił zatem nie tylko bronić swojego honoru, ale także udowodnić, że to nie on powinien wstydzić się za nieetyczne i budzące wątpliwości prawne postępowanie. Wystąpił więc z wnioskiem o zbadanie sprawy prowadzenia działalności gospodarczej przez radnego Pacię na majątku Gminy Wolbrom.

Jak poinformował Burmistrz, w wyniku trwających kilka miesięcy ustaleń,  po licznej korespondencji z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Olkuszu, Olkuską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz po wykonaniu opinii dotyczącej działek nr 3989/26 oraz nr 3989/27 w ramach modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków przez uprawnionego geodetę stwierdzono:

Według pisma Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Nr  L.Dz.GZM/Dz.31156/2012 z dnia 7.11.2012 roku pawilon handlowy wybudowany przez OSM, zlokalizowany na działce 3989/27 stanowiącej własność Gminy Wolbrom i oddanej w wieczyste użytkowanie Olkuskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, użytkowany jest bezumownie przez pana Kazimierza Pacię. OSM nie była inwestorem i wykonawcą jakichkolwiek prac związanych z modernizacją obiektu. Nie posiada projektu budowlanego modernizacji, nie występowała o uzyskanie stosownych pozwoleń oraz nie wydawała zgody dzierżawcy Panu Kazimierzowi Paci  na złożenie oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. W obiekcie dokonano zmian w elewacji, polegających na wykonaniu drzwi wejściowych na działkę gminy Nr 3989/26 bez zgody właściciela, docieplono też ścianę zewnętrzną oraz wbudowano nowe okna (obecnie lokal wynajęty został pod sklep monopolowy). Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olkuszu do chwili obecnej wciąż nie zakończył postępowania w tej sprawie.

Dodatkowo ustalono, że p. Kazimierz Pacia wykorzystuje część działki nr 3989/26 będącej własnością Gminy Wolbrom przylegającej do pawilonu OSM do rozładunku towaru dostarczanego do sklepu „Exklusive” oraz do parkowania samochodu osobowego i samochodów dostawczych, a tym samym do prowadzenia działalności gospodarczej (do dokumentów załączono zdjęcia wykonane w różnych dniach i porach roku). Z pisma z prośbą o interwencję, jakie otrzymał burmistrz, podpisanego przez 18 mieszkańców okolicznych bloków wynika, że składowany towar i samochody blokują przejście mieszkańcom os. Skalska. Burmistrz podkreślił, że nagminnym jest parkowanie samochodów radnego Paci na zieleńcach oraz zjeżdżanie na jezdnię po skarpie, co powoduje notoryczne niszczenie trawników. Na dodatek w ten sposób zjeżdżający ze skarpy samochód przemieszcza się bezpośrednio z zieleńca na chodnik i dalej przejście dla pieszych oznakowane „zebrą”, co może stanowić zagrożenie dla pieszych i samochodów na skrzyżowaniu ulic Skalskiej i 1-go Maja.

W dalszych wyjaśnieniach burmistrz poinformował, że na części działki 3989/27 oddanej OSM w wieczyste użytkowanie (dawna działka 3989/20) pan Kazimierz Pacia, na przedłużeniu istniejącego pawilonu, dobudował budynek handlowy (pozwolenie na budowę – Decyzja nr 7351-1/50/98 z dnia 6.10.1998 r.) o powierzchni zabudowy 90,38 m2, który użytkuje bez formalnej zgody na użytkowanie, przy stwierdzonych przez Nadzór Budowlany w Olkuszu istotnych odstępstwach od warunków pozwolenia. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest w dalszym ciągu przez PINB w Olkuszu.

Ponadto z dobudowanego budynku ani Olkuska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ani  Kazimierz Pacia od ponad 10 lat nie odprowadzali podatków od działalności gospodarczej, co stwierdzono w czasie postępowania wyjaśniającego. W związku z tym po zasięgnięciu opinii prawnej obciążono kwotą zaległego podatku od prowadzonej działalności gospodarczej  Olkuską Spółdzielnię Mieszkaniową za pięć lat wstecz. Należność, wyliczona na podstawie wydanego pozwolenia na budowę, została zapłacona przez Olkuską Spółdzielnię Mieszkaniową (zgodnie ze złożoną deklaracją w łącznej kwocie 7.049,00 zł). Spółdzielnia we własnym zakresie może żądać zapłaty tej kwoty od dzierżawcy.

Burmistrz Jan Łaksa dodał, że o ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy po zakończeniu postępowania prowadzonego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu powiadomi Przewodniczącego Rady, ale wydaje mu się zasadne, aby już na tym etapie zbadać czy nie zachodzi prawdopodobieństwo dokonania przestępstwa, polegającego na składaniu fałszywych oświadczeń majątkowych przez radnego Kazimierza Pacię w odniesieniu do ukrycia wartości wybudowanego przez niego budynku pawilonu.

Burmistrz podkreślił też, że ujawnione niejasności są tym bardziej zdumiewające i przykre, bo dotyczą radnego, który nad wymiar często zajmuje się wytykaniem rzekomych błędów i pouczaniem innych, choć sam nie świeci przykładem i to w wielu sytuacjach, o czym na sesjach i nie tylko mówiono już wielokrotnie.

Radny Kazimierz Pacia, na początku dość skonsternowany i mocno zaskoczony zaistniałą sytuacją, starał się wyjaśniać przytoczone przez burmistrza informacje. Stwierdził, że parkuje tam gdzie znajdzie wolne miejsce, towar rozładowuje najbliżej wejścia sklepu, bo tak jest najdogodniej, a zjeżdża po skarpie wtedy, gdy jego samochód zostanie zablokowany z innej strony. Co do budynku, to z zapewnień wykonawcy, którym była firma Lesława Gila wie, że budynek postawiony jest zgodnie z planem, a podatki powinien płacić i ewentualnie egzekwować od najemcy właściciel, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa. Radny Pacia nie sprawiał wrażenia, jakby poczuwał się do jakiejkolwiek winy czy odpowiedzialności, wręcz mając za złe burmistrzowi poruszenie tej sprawy publicznie, podsumowując swoją wypowiedź stwierdzeniem, że „tak się nie robi przed świętami”. 

To, że przedstawiciel społeczeństwa, wybrany na jego reprezentanta w wolnych wyborach, powinien być wzorem postawy obywatelskiej chyba dla nikogo nie jest zaskoczeniem. Każdy człowiek, a zwłaszcza osoba publiczna, powinien unikać sytuacji powszechnie uznawanych za naganne lub choćby noszących niejasne czy negatywne konotacje. Niestety nie zawsze można liczyć na obiektywizm indywidualnej oceny własnego postępowania, zwanej czasem sumieniem… Wtedy zawsze pozostaje odniesienie do obowiązującego prawa, ale też idąca za człowiekiem niezależnie od wszystkiego powszechna opinia. Czy zarzuty stawiane Kazimierzowi Paci się potwierdzą – pokaże czas. Na razie jest mocno odczuwalny, niejasny niesmak.

Ewa Barczyk