Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Są dwie oferty konkursowe na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacji Rynku w Wolbromiu wraz z zabytkową zabudową miasta”

Główna treść

Są dwie oferty konkursowe na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacji Rynku w Wolbromiu wraz z zabytkową zabudową miasta”

Są dwie oferty konkursowe na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Rewitalizacji Rynku w Wolbromiu wraz z zabytkową zabudową miasta”

W czerwcu ubiegłego roku Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik ogłosił Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej „Rewitalizacji Rynku w Wolbromiu wraz z zabytkową zabudową miasta”. Termin składania prac konkursowych mijał 17 stycznia 2023 r.

Jak poinformowała Przewodnicząca – Sędzia Sądu Konkursowego Dagmara Muszalska z UMiG Wolbrom, w wymaganym terminie składania ofert konkursowych, wpłynęły dwie oferty.

Zgodnie z Harmonogramem Konkursu zakończenie prac Sądu Konkursowego i ogłoszenie wyników powinno nastąpić do 15.02.2023 r. Główną nagrodą w konkursie jest nagroda w wysokości 20.000 zł brutto.

Celem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji rewitalizacji i zagospodarowania miasta.

Obszar przewidziany do zagospodarowania zlokalizowany jest na wyznaczonym obszarze według załącznika. Organizator Konkursu, czyli Gmina Wolbrom, zastrzegł konieczność uwzględnienia w koncepcji następujących elementów :

1. Układ drogowy połączenia Rynku z obszarem parkingów i PKS;

2. Układ komunikacyjny miasta ze szczególnym uwzględnieniem ul. Krakowska, Żwirki i Wigury, Nowa, Mariacka, Miechowska, Kościelna;

3. Fontanna;

4. Elementy miejskiej małej architektury;

5. Zagospodarowanie obszaru pomnika Jana Kilińskiego;

6. Uporządkowanie i ekspozycja roślinności z uwzględnieniem ograniczenia powierzchni utwardzonych;

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego;

8. Toaleta publiczna;

9. System informacji przestrzennej miasta (spójny system obejmujący tablice informacyjne, słupki wskaźnikowe, tabliczki kierunkowe);

10. szacunkowy koszt wykonania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę/zgłoszeniem robót budowlanych i pełnieniem nadzoru autorskiego;

11. szacunkowy koszt realizacji inwestycji.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i rozplanowania układu drogowego i ciągów pieszych, ewentualnych ciągów rowerowych, nawierzchni, zieleni, elementów małej architektury oraz formy wkomponowania w całość układu przestrzennego miasta. Organizator zastrzegł, iż lokalizacja istniejącej zabudowy nie może w istotny sposób zostać zmieniona. Cały układ urbanistyczny musi być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.