Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Są konkursy na dyrektorów szkół

Główna treść

Są konkursy na dyrektorów szkół

Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz na stanowiska dyrektorów zespołów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolbrom. Konkurs na stanowiska dyrektorów dotyczy:

  1. Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jeżówce,
  2. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu ul. Mariacka 28 (przedszkole i szkoła podstawowa),
  3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łobzowie (przedszkole i szkoła podstawowa),
  4. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich (przedszkole i szkoła podstawowa).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem oraz adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (należy podać nazwę szkoły, zespołu, którego oferta dotyczy)” w terminie do 18 marca 2021 r. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, ul. Krakowska 1 w godzinach od 7:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Wolbrom, 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1 (decyduje data doręczenia do Urzędu).
Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 7065361.

Czytaj więcej na:  https://bip.malopolska.pl/umigwolbrom,a,1894593,zarzadzenie-nr-252021-burmistrza-miasta-i-gminy-wolbrom-z-dnia-3-marca-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-k.html