Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sesja w telegraficznym skrócie

Główna treść

Sesja w telegraficznym skrócie

Podczas ponad 5-godzinnej sesji Rady Miejskiej radni podjęli szereg uchwał, w tym o nadaniu honorowego obywatelstwa, wprowadzili kilka zmian do budżetu oraz WPF, wyrazili zgodę na zaciągnięcie pożyczki w NFOŚ oraz na przyjęcie darowizny gruntów pod dwie drogi. Wyrazili także zgodę na udzielenie dotacji celowej dla OSP w Dłużcu, uchwalili zasady prowadzenia konsultacji społecznych i regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców.

Dokładny przebieg całej majowej sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu, w formie zapisu dźwiękowego dostępny jest TUTAJ. O wizycie uczniów i nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Wolbromia Prezydentowi elektowi Andrzejowi Dudzie pisaliśmy już wcześniej.

W wielkim skrócie, dalszy przebieg obrad był następujący:

Rada jednomyślnie wyraziła zgodę na przyjęcie przez Gminę darowizny w postaci nieruchomości gruntowych, po których biegnie droga w Jeżówce oraz Lgocie Wielkiej. Drogi zmienią status na publiczne i po dopełnieniu wszystkich formalności ich zarządcą będzie Gmina Wolbrom.

Zmiany w budżecie dotyczyły m. in. zwiększenia przychodów o kwotę: 987.560,98 zł stanowiącą planowane do zaciągnięcia preferencyjne pożyczki:

– w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie – pożyczka na „Rozbudowę kanalizacji sanitarnej w mieście Wolbrom” w wysokości:  587 560,98 zł,

– w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka na „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dłużec” w wysokości: 400.000 zł.

Zmianie uległ także plan wydatków bieżących:

– W związku z planowanym remontem chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 11225K Wolbrom od drogi nr 794 do drogi nr 1126K – ul. Piłsudskiego w Wolbromiu, które będzie współfinansowane po połowie z budżetów Gminy i Powiatu, Rada udzieliła zgody na pomoc finansową dla Powiatu Olkuskiego w wys. 40 tys. zł.

– Zaistniała konieczność wprowadzenia do tegorocznego budżetu kwoty 283 790 zł niewydatkowanej w 2014 roku pochodzącej z opłat za śmieci. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

– Na zapewnienie finansowania w drugiej połowie 2015 roku wydatków związanych z obsługą mienia komunalnego Gminy Wolbrom przeznaczyła kwotę 40 tys. zł

– Gmina Wolbrom współfinansuje realizowany od 2013 r. przez Województwo Śląskie projekt pod nazwą: „Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd” w ramach komponentu finansowego LIFE+”. W tym roku pomoc gminy wyniesie 12 180 zł i będzie przeznaczona na wycinkę niepotrzebnych drzew i krzewów oraz budowę przystanków turystycznych w okolicy Strzegowej.

Plan wydatków majątkowych natomiast obejmuje zmiany, które pozwalają zabezpieczyć w całości wkład własny w realizacji  modernizacji dróg dojazdowych do pól (zadanie to jest dofinansowane ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) –  całkowity koszt zadania 212,5 tys. zł z czego Gmina pokryje 112,5 tys. zł.

– Roboty dodatkowe i zamienne niezbędne do prawidłowej realizacji dwóch przedsięwzięć inwestycyjnych: „ Kanalizacja Łobzów kol. Stara Wieś” oraz „Kanalizacja Wolbrom ul. Kościuszki – Wiśniowa” wymagają zwiększenia założonego planu o kwotę 617 400 zł. Przypomnijmy, ze pierwsza z tych inwestycji ma być dofinansowana z PROW, a druga z preferencyjnej pożyczki zaciągniętej w wys. 587 560,98 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, która ma być rozłożona na lata 2016-23 i może zostać umorzona do 45% po spłacie połowy zaciągniętej kwoty i min. 10% odsetek oraz spełnieniu warunków dotyczących terminowych spłat i osiągnięcia założonego efektu ekologicznego. Oprocentowanie tej pożyczki wynosi 3,6 w skali roku.

Planowana do zaciągnięcia w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczka w wys. 400 tys. zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dłużec w ramach programu: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska i likwidacją ich skutków”, w części dotyczącej zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń będzie spłacana w latach 2016-2017. Na gruncie zapisów programu pożyczka podlega częściowemu umorzeniu (do 30%), po spłacie 50 % zaciągniętej kwoty i spełnieniu warunków dotyczących terminowych spłat rat i odsetek oraz zapewnienia trwałości projektu. Oprocentowanie tej pożyczki jest preferencyjne i wynosi 2% w skali roku.

Wspomniane wyżej 400 tys. zł Gmina Wolbrom przekaże w formie dotacji celowej OSP Dłużec na zakup nowego, średniego wozu pożarniczego, z wyposażeniem niezbędnym do ratownictwa drogowego. Całkowity koszt zakupu szacowany jest na kwotę 677 500 zł, z czego pozostała kwota ma pochodzić z dotacji od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Jednostka w Dłużcu, uchodząca za jedną z bardziej operatywnych w naszej gminie zapewniła, że w przyszłości spłaci dotację w całości ze środków własnych (m.in. ze sprzedaży samochodu Iveco, zakupionego za własne pieniądze oraz z funduszu sołeckiego).

Ostatnią z ważniejszych uchwał przyjętych podczas sesji majowej była nowatorska propozycja zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Wolbrom, które będzie możliwe do uzyskania po spełnieniu określonych warunków, m. in. utworzeniu określonej liczby nowych miejsc pracy.