Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sięgnij po wyprawkę

Główna treść

Sięgnij po wyprawkę

Rząd przeznaczy w tym roku prawie 180 mln zł na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców. Pozwoli to objąć pomocą ponad 575 tys. uczniów. Większość uczniów spełniających kryteria w gminie Wolbrom już złożyła wnioski do dyrektorów poszczególnych szkół, a Gmina wysłała zbiorcze zestawienie potrzeb do małopolskiego Kuratorium Oświaty.

W tym roku programem objęci są uczniowie rozpoczynający we wrześniu edukację szkolną w klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie II szkoły ponadgimnazjalnej, klasie V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego oraz w klasach II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Oznacza, to, że programem objęci zostali uczniowie pierwszych roczników uczących się zgodnie z nową podstawą programową oraz uczniowie klas najmłodszych – I-III szkół podstawowych.

Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej dochód nie może przekraczać kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej).

5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W 2013 r. programem będą objęci także uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna” bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
kl. I – III – do kwoty 225 zł
kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
kl. II zasadniczej szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do kwoty 445 zł.
w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.

Wniosek Gminy Wolbrom złożony już w Małopolskim Kuratorium Oświaty przewiduje pomoc dla ok. 150 uczniów na kwotę blisko 37 tys. zł. Osoby, które zdecydują się jeszcze ubiegać o tę formę pomocy materialnej mogą składać jeszcze wnioski u dyrektorów poszczególnych szkół do 5 września tego roku.