Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Skorzystaj z okazji!. Nabór „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 ” do 24 maja!

Główna treść

Skorzystaj z okazji!. Nabór „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0 ” do 24 maja!

„Małopolska Niania 2.0” -nabór wniosków o dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 Samorząd Województwa Małopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację projektu „Małopolska Niania 2.0”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 Z oferowanego w projekcie dofinansowania kosztów zatrudnienia niani mogą skorzystać rodzice, którzy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodzice powracający z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. II nabór wniosków potrwa do 24 maja br.

Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, w szczególności do mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Dofinansowanie do kosztów zatrudnienia niani wyniesie: wsparcie podstawowe – 1 500 zł/m-c, wsparcie podwyższone: 2 100 zł/m-c – dla rodzin znajdujących się w trudniejszej sytuacji materialnej (spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 800 zł na osobę w rodzinie lub 1 200 zł, gdy przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną).

Wsparcie będzie można otrzymać przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. W rekrutacji rodziców do projektu zostaną uwzględnione:

Kryteria dostępu:

 • zamieszkiwanie (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa małopolskiego;
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
 • niemożność podjęcia pracy/powrotu do pracy lub utrzymania zatrudnienia ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;

Kryteria preferencji:

 • pozostawanie rodzica/opiekuna bez pracy lub przebywanie na urlopie macierzyńskim rodzicielskim, wychowawczym ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3;
 • zamieszkiwanie rodzica/opiekuna (rozumiane zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • bycie rodzicem/opiekunem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;
 • w przypadku rodzica/opiekuna – bycie osobą z niepełnosprawnościami rozumianą zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
 • samotne wychowywanie dziecka.

Rodzic/opiekun pozostający bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji, otrzyma promesę gwarantującą przyznanie wsparcia w projekcie pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od otrzymania promesy udokumentuje podjęcie zatrudnienia. Okres ten będzie mógł zostać wydłużony do 6 m-cy na wniosek rodzica/opiekuna i w oparciu o indywidualną analizę jego sytuacji.

Przewiduje się, że w trzyletnim okresie realizacji projektu (projekt potrwa do 2021 r.) ze wsparcia skorzysta 650 rodziców. Na ten cel przeznaczono kwotę ok. 20 mln zł.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

 • w Punkcie informacyjnym projektu „Małopolska Niania” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32, 
 • pisząc na adres e-mail: niania@rops.krakow.pl 
 • dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 w. 23.