Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Śmieci do powtórki

Główna treść

Śmieci do powtórki

28.11 2014 r. upłynął termin składania ofert w ogłoszonym przez Gminę Wolbrom przetargu mającym wyłonić firmę, która przez 1,5 roku będzie prowadzić na naszym terenie gospodarkę odpadami komunalnymi. Po wprowadzeniu nowych zasad obowiązujących gminy w tym zakresie przez ostatnie 18 miesięcy śmieci z naszych domowych gospodarstw odbierał i zagospodarowywał ZGK „Bolesław” Sp. z o.o. Umowa podpisana w wyniku pierwszego przetargu kończy się 31 grudnia. Efekt przetargu jest dla gminy kłopotliwy.

Przedmiotem zamówienia ogłoszonego przetargu było wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wolbrom, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.), zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012r. z załącznikami, oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wolbrom uchwalonego Uchwałą nr XXXII/201/2013 Rady Miejskiej w Wolbromiu w dniu 4 lutego 2013r. wraz ze zmianami do regulaminu wprowadzonymi Uchwałą nr LII/333/2014 r. Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 26 września 2014 roku. Urządzenia do gromadzenia odpadów: pojemniki, kontenery i worki, które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego lub przekazane właścicielom nieruchomości zapewnia Wykonawca. Do zakresu zamówienia wlicza się również odbiór odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wolbromiu.

Przed otwarciem ofert Zamawiający poinformował, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wys. 2 550 tys. zł. Na przetarg wpłynęły dwie oferty: pierwsza, złożona przez konsorcjum: ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania SP. z o.o. z Olkusza (lider konsorcjum) i ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej z ceną oferty 5 307 378,12 zł brutto i oferta druga, złożona przez Zakład Gospodarki Komunalnej „BOLESŁAW” Sp. z o.o. z Bolesławia. z ceną ofertową 3 487 968 zł.

Jak wynika z oceny ofert, zaoferowane ceny wywozu naszych śmieci zawarte w obydwu ofertach znacznie przekraczają maksymalną kwotę przyjętą przez ogłaszającą przetarg gminę Wolbrom. W związku z powyższym burmistrz Adam Zielnik zdecydował dziś o unieważnieniu przetargu. Decyzją burmistrza zostanie ogłoszony nowy przetarg, a od stycznia do końca marca 2015 r. śmieci komunalne z gminy Wolbrom będzie wywoził dotychczasowy wykonawca tej usługi czyli Zakład Gospodarki Komunalnej „Bolesław” Sp. z o.o. na dotychczasowych zasadach.

Ewa Barczyk