Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Społeczeństwo przychylne jednostce

Główna treść

Społeczeństwo przychylne jednostce

Zakończyły się spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Wolbromia w sprawie powołania nowej jednostki organizacyjnej Gminy Wolbrom. Po wcześniejszych konsultacjach w Domu Kultury i Gimnazjum nr 4, w dniu 4 sierpnia spotkanie odbyło się w sali Remizy OSP. Konsultacje w sprawie powołania do życia nowej jednostki pn. Miasto Wolbrom i tym razem zgromadziły osoby, które w rzeczowej atmosferze dopytywały o szczegóły prawne, możliwości działania i środki, jakimi będzie dysponowała nowa jednostka.

Wyjaśnień udzielał burmistrz Adam Zielnik oraz pomysłodawca projektu Dariusz Gorgoń, przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu. Zebrani i tym razem dowiedzieli się, że Miasto Wolbrom w ramach nowej jednostki byłoby reprezentowane przez 16-osobową Radę Miasta, wybraną w powszechnych wyborach (po dwóch z każdego obecnie funkcjonującego miejskiego okręgu wyborczego). Osoby te – radni miasta Wolbrom – będą decydowali o przeznaczeniu funduszu miejskiego, który został obliczony przez analogię do istniejących funduszy sołeckich, na kwotę ok. 150 tys. zł rocznie. Rada będzie też organem doradczym i opiniodawczym dla władz Gminy. Rada Miasta wybierze zarząd, na czele którego stanie przewodniczący, a pomagać mu będą zastępca przewodniczącego, sekretarz i członek zarządu. Będzie też działała komisja rewizyjna. Rada, w konsultacji ze swoimi wyborcami, będzie raz w roku decydowała o wyznaczeniu celów, na które będą wydatkowane środki z funduszu miejskiego.

Choć we wszystkich spotkaniach uczestniczyło niewiele, bo kilkadziesiąt osób, to i tak ci, co przybyli, ideę powołania jednostki Miasto Wolbrom przyjęli z aprobatą.

Przypomnijmy. Gmina, zgodnie ze swoimi uprawnieniami (zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym), może tworzyć jednostki pomocnicze jak: sołectwa, dzielnice, osiedla, dystrykty, sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, czy rejony. Jednym z uprawnień jednostki pomocniczej jest możliwość decydowania lokalnej społeczności o wydatkowaniu środków z funduszu sołeckiego lub miejskiego. W gminie Wolbrom działa obecnie 26 jednostek pomocniczych, którymi są sołectwa. Rady sołeckie wspomagają sołtysów w działaniach na rzecz swoich miejscowości. Gdyby udało się powołać do życia jednostkę „Miasto Wolbrom”, również mieszkańcy miasta uzyskaliby podobną możliwość, gdyż gmina zobowiązana byłaby do wydzielenia w swoim budżecie środków do dyspozycji na inicjatywy płynące od mieszkańców miasta.