Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Sprawozdanie z wydatków na dodatki nauczycielskie

Główna treść

Sprawozdanie z wydatków na dodatki nauczycielskie

Wiceburmistrz Katarzyna Posełek przedstawiła podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej sprawozdanie z wywiązania się przez Gminę, jako organu prowadzącego szkoły, z wynikającego z zapisów Karty Nauczyciela obowiązku wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli do wysokości średnich wynagrodzeń w poszczególnych grupach awansu zawodowego. W tym roku w sumie lokalny samorząd wypłacił nauczycielom 288 255 zł wyrównania, nazywanego czasem „czternastką”.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, na początku każdego roku organ prowadzący szkoły przeprowadza analizę poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Jeśli samorząd nie wypłacił należnych ustawowo kwot wynagrodzeń na poziomie danego stopnia awansu zawodowego, musi wypłacić jednorazowe dodatki uzupełniające poszczególnym nauczycielom. Dodatek jest równy różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w danym roku w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3, ustalonych w danym roku. Kwota różnicy jest dzielona między nauczycieli zatrudnionych i pobierających wynagrodzenie w roku, dla którego ustalono kwotę różnicy, w szkołach prowadzonych przez samorząd i wypłacana do 31 stycznia.

W roku 2013 kwota bazowa została ustalona na poziomie 2 717,59 zł. Wysokość średniego wynagrodzenia, które, zgodnie z ustawą  w ujęciu średniorocznym, powinien otrzymać nauczyciel wynosi w przypadku:

1)  nauczyciela stażysty – 100 % kwoty bazowej – co dało w roku 2013 kwotę 2717,59 zł
2)  nauczyciela kontraktowego – 111 %, czyli 3 016,52 zł
3)  nauczyciela mianowanego – 144 % – czyli 3 913,33 zł
4) nauczyciela dyplomowanego – 184 % – czyli 5 000,37 zł

Wydatki poniesione na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2013 r.  w placówkach oświatowo – wychowawczych Gminy Wolbrom (przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja) w podziale na poszczególne grupy awansu zawodowego wyniosły zatem sumarycznie:

1)  dla nauczycieli stażystów – 69 769,00 zł (o 6 938,32 zł, czyli więcej niż kwota zagwarantowana w KN);               
2)  dla nauczycieli kontraktowych – 642 243,92 zł (o 14 445,78 zł więcej niż wymaga KN);
3)  dla nauczycieli mianowanych – 1 998 048,27 zł (o 57 232,65 zł mniej niż zapisano w KN);
4)  dla nauczycieli dyplomowanych – 8 444 219,56 zł (o 231 022,36 zł mniej niż w KN).

Średnioroczna liczba etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynosiła:
1) dla nauczycieli stażystów: od 1 stycznia do 31 sierpnia – 1,10; od 1 września do 31 grudnia – 3,58
2)  dla nauczycieli kontraktowych: od 1 stycznia do 31 sierpnia – 18,37; od 1 września do 31 grudnia – 15,29
3)  dla nauczycieli mianowanych: od 1 stycznia do 31 sierpnia – 43,14; od 1 września do 31 grudnia – 45,02
4)  dla nauczycieli dyplomowanych: od 1 stycznia do 31 sierpnia – 145,43; od 1 września do 31 grudnia – 142,87

Z powyższych wyliczeń wynika, że w Gminie Wolbrom dodatki uzupełniające zostały wypłacone: nauczycielom mianowanym (57 232,65 zł) i dyplomowanym (231 022,36 zł) na łączną kwotę 288 255,01 zł. 
Nauczyciel mianowany zatrudniony przez cały rok na pełnym etacie, który nie pobierał zasiłku chorobowego otrzymał 1 320,66 zł dodatku uzupełniającego, natomiast nauczyciel dyplomowany – 1 599,64 zł.
Natomiast stażyści i nauczyciele kontraktowi w ubiegłym roku w naszej Gminie zarabiali powyżej wymaganej Kartą Nauczyciela normy.

Ewa Barczyk